Praleisti naršymo saitus
Veiklos sritys
Vilniaus teritorinės darbo biržos veiklos sritys    

1. Darbo pasiūlos ir paklausos derinimas:

 • informuoja ir konsultuoja darbo rinkos, užimtumo ir kitais klausimais;
 • vykdo darbuotojų laisvoms darbo vietoms užpildyti atranką ir rengimą;
 • įgyvendina aktyvios darbo rinkos politikos priemones;

2. Darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybių didinimas:

 • įgyvendina profesinio orientavimo priemones; 
 • atlieka mokymo kokybės stebėseną pagal Lietuvos darbo biržos nustatytus reikalavimus bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus asmenų neformaliojo profesinio mokymo programoms vykdyti;
 • skatina darbo ieškančių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą priemonėse;

3. Bendradarbiavimas su socialiniais ir darbo rinkos partneriais:

 • bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privačiomis įdarbinimo agentūromis,  darbdaviais, mokymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis, bendruomenių atstovais, kitais darbo rinkos ir socialiniais partneriais užimtumui skatinti;
 • užtikrina Trišalės komisijos prie Vilniaus teritorinės darbo biržos veiklą bei techniškai aptarnauja jos darbą;

4. Socialinės atskirties mažinimas:

 • priima prašymus socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių statusams gauti;
 • priima socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių paraiškas gauti valstybės pagalbą;
 • kontroliuoja ar socialinės įmonės atitinka teisės aktuose joms keliamus reikalavimus;
 • išmoka valstybės pagalbą socialinėms įmonėms;
 • prižiūri profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą, asmenų dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje;
 • sudaro sutartis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų, stabdo arba nutraukia profesinės reabilitacijos programas;

5. Nedarbo prevencijos ir darbuotojų atleidimo iš darbo pasekmių švelninimas:

 • rengia nedarbo prevencijos programas grupės darbuotojų atleidimo pasekmėms švelninti, jas įgyvendina;
 • registruoja teritorijoje veikiančių įmonių grupės darbuotojų atleidimus, vykdo grupės darbuotojų atleidimų prevencijos priemones;

6. Padėties darbo rinkoje stebėsena, vertinimas ir prognozavimas:

 • vykdo priskirtų teritorijų darbo rinkos stebėseną, vertina kartu su savivaldybių institucijomis ir socialiniais partneriais padėtį priskirtų teritorijų darbo rinkoje, svarsto priemones užimtumo problemoms spręsti;
 • vykdo tarpininkaujant įsidarbintų asmenų įsitvirtinimo darbo rinkoje stebėseną;
 • vykdo darbdavių apklausas darbo rinkos ir įsidarbinimo galimybių prognozei bei profesinio mokymo paslaugų poreikiui nustatyti;
 • rengia padėties priskirtų teritorijų darbo rinkoje vertinimo ataskaitas bei darbo rinkos prognozes ir jas skelbia viešai;
 • skelbia teritorinėje darbo biržoje įregistruotą bedarbių skaičių ir procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų;
 • registruoja ir apskaito darbo ieškančius asmenis, suteikia bedarbio statusą, jį sustabdo, atstato, panaikina arba pakeičia, nepanaikinant registracijos;
 • registruoja laisvas darbo vietas ir skelbia jas viešai;
 • vykdo privačių tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų veiklos stebėseną;

8. Viešųjų paslaugų teikimas ir užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimas:

 • vertina užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo efektyvumą;
 • atlieka darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams teikiamų darbo rinkos paslaugų vertinimo tyrimus;
 • vykdo paslaugų, teikiamų „vieno langelio“ principu, plėtrą;

7. Laisvas asmenų judėjimas:

 • pagal kompetenciją užtikrina darbuotojų migrantų socialinės apsaugos nuostatų įgyvendinimą, Europos Sąjungos reglamentų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbo migracija ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, taikymą;
 • pagal kompetenciją veikia kaip kompetentinga  įstaiga, įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su socialinės apsaugos sistemų nedarbo socialinio draudimo išmokų srityje koordinavimu;
 • pagal kompetenciją priima, rengia ir išduoda Europos Komisijos patvirtintos formos perkeliamuosius ir struktūrizuotus elektroninius dokumentus, susijusius su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu ir mokėjimu;
 • prisidėdama prie nelegalaus darbo užsienyje prevencijos, vykdo  visapusišką ir objektyvų visuomenės informavimą laisvo darbuotojų judėjimo klausimais, organizuoja EURES veiklą;

9. Europos Sąjungos, tarptautinių ir kitų fondų lėšų įsisavinimas:

 • įgyvendina projektus, finansuojamus ir Europos Sąjungos struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų lėšų;
 • dalyvauja pagal poreikį kitų institucijų rengiamuose ES finansuojamuose projektuose;

10. Darbo biržų veiklos užtikrinimas ir modernizavimas:

 • įgyvendina Lietuvos darbo biržos nustatytus metinius veiklos tikslus ir uždavinius;
 • veda tikslius darbo ieškančių asmenų, darbdavių, laisvų darbo vietų duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą;
 • tikrina ar valstybės parama bei subsidijos panaudojamos pagal paskirtį;
 

11. Kita veikla:

 • įgyvendina darbo ir subsidijavimo lengvatą, numatytą Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme;
 • pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateiktus duomenis informuoja bedarbius apie skirtas/neskirtas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
 • priima darbdavių prašymus ir dokumentus dėl užsieniečių įdarbinimo, teikia išvadas Lietuvos darbo biržai dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo;
 • priskirtose teritorijose tikrina ar užsienietis įsidarbino pagal leidime dirbti ir darbo sutartyje nustatytas sąlygas

  Informacija atnaujinta: 2016.10.25 14:06