Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Korupcijos prevencija 

Utenos teritorinėje darbo biržoje yra vykdoma korupcijos prevencija. Utenos teritorinės darbo biržos direktoriaus  2015 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-660 buvo patvirtinta Kovos su korupcija 2015-2018 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.

 

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

 

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

1.     atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

2.     atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;

3.     užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;

4.     teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;

5.     įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;

6.     skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

 

Korupcijos prevencijos uždaviniai sprendžiami taikant korupcijos prevencijos priemones.

 

Korupcijos prevencijos priemonės:

1.     korupcijos rizikos analizė;

2.     kovos su korupcija programos;

3.     teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);

4.     informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;

5.     informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;

6.     visuomenės švietimas ir informavimas;

7.     nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;

8.     įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės.

 

Korupcija - bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

Utenos teritorinės darbo biržos darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir darbo tvarkos taisyklėmis.

 

Korupcijos prevencijos tikslas užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai – pašalinti teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

 

 UTDB kovos su korupcija 2016-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2017 metais ataskaita.

 

Jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, jis gali kreiptis į:

 

Utenos teritorinę darbo biržą, adresu: Lauko g. 19A, Utena, 17 kabinetas, telefono numeris - (8 389) 63 986, el. paštas aldona.baltakiene@ldb.lt


Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu
pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą http://www.stt.lt/lt/ svetainėje.

 

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į tarnybą priimami Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.


Informacija atnaujinta: 2018.01.17 13:42