Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Vietinės užimtumo iniciatyvos 

Finansuojamų VUI projektų paraiškų sąrašas 2018 m.

Eil. Nr.  TDB  skyrius, vykdantis klientų aptarnavimo funkcijas Projekto teikėjas  VUI projekto pavadinimas Steigiamų darbo vietų sk.  Numatyta valstybės parama Įsteigta darbo vietų Panaudota lėšų iki 2018-08-31
1. Anykščių skyrius UAB VR  motorsport UAB "VR motosport" veiklos plėtra 4 33972,38   27177,90
2.   UAB  Zala Arms Veiklos plėtra 3 40500,00   12150,00
3.   UAB Anykščių energetinė statyba UAB "Anykščių energetinė statyba" veiklos modernizavimas ir plėtra 2 28000,00 2 0,00
        9 102472,38 2 39327,90
4. Ignalinos skyrius UAB Ignolitos mediena Biokuro gamybos plėtros 2 etapas 2 31998,29   25598,64
5.   UAB Ignalinos melioracija Bendrovės modernizavimas melioracijos įrengimų priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos bei žemės ūkio veikloje 0 16000,00   Nutraukta sutartis
6.    UAB Resta ES Modulinių statinių gamybos plėtra 4 63956,27   19186,88
        6 111954,56   44785,52
7. Molėtų skyrius UAB Amber Alliance UAB "Amber Alliance" darbo vietų kūrimo projektas 6 96000,00   28800,00
8.   Danutė Gražienė, Indiv.veiklos pažyma Naujų darbo vietų kūrimas sandėliavimo veiklai plėtoti 4 64000,00   15200,00
9.   UAB HODA Naujų darbo vietų steigimas UAB "HODA" 2018m. 6 95999,44   28799,83
10.   Ūkininkė Kristina Gražytė-Satkūnė Maisto produktų gamybos ir pakavimo cecho įkūrimas Bimbiriuose 1 15990,54   4797,16
11.   UAB Sorentas Gamybos pajėgumų UAB "Sorentas"sukūrimas 6 91886,72   73509,38
12.   UAB Minoksa Naujų darbo vietų sukūrimas UAB "Minoksa" 2 22080,00   0,00
        25 385956,70   155106,37
13. Utenos skyrius UAB Utenos gelžbetonis UAB "Utenos gelžbetonis" gamybinių pajėgumų stiprinimas, steigiant naujas darbo vietas kaimo vietovėje 2 23084,00   6925,20
14.   UAB UTRA UAB "UTRA" investicinis projektas, steigiant naujas darbo vietas 6 85146,00   25543,80
15.   UAB Mokalnis UAB "Mokalnis" techninių pajėgumų didinimas 2 32000,00   9600,00
16.   UAB Medeniai UAB "Medeniai" veiklos plėtra 3 33119,42   9935,83
        13 173349,42   52004,83
17. Visagino skyrius UAB Monrema Naujų darbo vietų sukūrimas UAB "Monrema" 3 35936,00   28748,80
18.   UAB Viri technologija Naujų darbo vietų kūrimas UAB "Viri technologija" 2 32000,00   25600,00
19.   UAB Recon Modul Naujų darbo vietų kūrimas UAB "Recon Modul" 3 33916,00   0,00
        8 101852,00   54348,80
20. Zarasų skyrius Ūkininkas Darius Viliūnas Traktorininko darbo vietos steigimas D. Viliūno ūkyje 1 12650,00   10120,00
        1 12650,00   10120,00
    Viso:   62 888235,06 2 355693,42

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai – tai naujų darbo vietų steigimo projektai, padedantys sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų regionų gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.

Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau - VUI) projektų įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas.

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai įgyvendinami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nedarbo pasekmėms švelninti. Įgyvendinant VUI projektus, turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

 • atitinka atrankos paskelbimo dieną teritorinėje darbo biržoje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;
 • reikalingą kvalifikaciją arba (ir) kompetenciją bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos. 
Pasiūlymus dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo gali teikti darbdaviai:

 • Kurie yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kuriuose mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime gali turėti valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ir savivaldybių įmonės;
 • Kuriems nėra iškelta bankroto byla, kurie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka; · Kurie nėra įsiskolinę savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
 • Kurie neturi neįvykdytų sutartinių ar teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų teritorinei darbo biržai;
 • Kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos pažeidimus;
 • Kurie turi turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jei toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius.

Darbdavys turi būti tiesiogiai atsakingu už projekto vykdymą ir darbo vietų įsteigimą. Pasiūlymus dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo gali teikti darbdaviai.

Svarbu!

 • Subsidijos vienai darbo vietai steigti dydis negali viršyti 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios atrankos paskelbimo dieną, dydžių. Įdarbinamam asmeniui nustatant ne visą darbo laiką, subsidijos dydis mažinamas proporcingai, atsižvelgiant į numatomą dirbti darbo laiką (valandas). Ši nuostata netaikoma įdarbinant neįgaliuosius, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti tik ne visą darbo dieną ar savaitę.
 • Subsidijos gavėjai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 proc. darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų, išskyrus atvejus, kai įdarbinami neįgalieji (už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar ne didesnis kaip 25 procentų darbingumo lygis - 20 procentų; už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ar 30-40 procentų darbingumo lygis - 30 procentų darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų).
 • Subsidija darbo vietoms steigti skiriama šioms išlaidoms finansuoti:

- įrengimams, įrangos, techninės pagalbos priemonėms (neįgaliesiems) ir kitoms darbo priemonėms, reikalingoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;

- patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti. Subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 procentų visos subsidijos dydžio.

 • Subsidijos gavėjas, prieš pasirašydamas sutartį, pateikia jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu) – ne mažiau kaip 50 procentų pagal sutartį darbo vietai (-oms) steigti skiriamos subsidijos sumos sutarties galiojimo laikotarpiui.
 • Subsidijos gavėjas privalo atlikti visas VUI projekte numatytas veiklas ir įsteigti visas darbo vietas iki einamųjų metų gruodžio 10 d., o įsteigtos darbo vietos turi būti išlaikytos 36 mėn. nuo jų įsteigimo dienos.

Paraiškų atranka:

Darbdaviai, atitinkantys projekto teikėjams keliamus reikalavimus, paraiškas teikia teritorinės darbo biržos tikslinės teritorijos skyriui, vykdančiam klientų aptarnavimo funkcijas, kurio aptarnaujamoje teritorijoje pareiškėjas planuoja vykdyti veiklą. Paraiškos pateikiamos per 30 dienų nuo VUI projektų atrankos paskelbimo Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje dienos. VUI projektų paraiškos gali būti siunčiamos paštu arba pateikiamos tiesiogiai tikslinės teritorijos darbo biržai.

Pirmiausia konkursui pateiktas paraiškas vertina VUI projektų atrankos ir priežiūros komisijos kiekviename darbo biržos skyriuje. Tinkamų subsidijai gauti paraiškų sąrašas teikiamas Lietuvos darbo biržai. Lietuvos darbo birža, įvertinusi numatomą finansavimą bei, Trišalėje komisijoje apsvarsčiusi pateiktą VUI projektų sąrašą, tvirtina finansuojamų VUI projektų sąrašą.

Patvirtintos teritorijos, kuriose 2018 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai

Informuojame, kad teisės aktų registre paskelbtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A1-542 „Dėl savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose 2018 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo“.

Šiuo įsakymu yra tvirtinamas Savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose 2018 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas.  

Į sąrašą patenka visos Utenos teritorinės darbo biržos aptarnaujamos teritorijos: Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybės. Šiose teritorijose veiklą vykdantys darbdaviai, paskelbus konkursą, galės 2018 m. teikti paraiškas Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimui.

Klasifikatoriaus leidinys su aktyviu turiniu

 Profesijų klasifikatorius

Utenos teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V1-735 patvirtintas  Utenos TDB priemonių patikrimų atlikimo tvarkos aprašas, Planinio patikrinimo kontrolinis klausimyno forma ir  Neplaninio patikrinimo akto forma.

Utenos teritorinės darbo biržos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-26 patvirtintas  Utenos teritorinės darbo biržos paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas. Galioja sutarčių, sudarytų iki 2017-07-01 sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolei.

 2018 m. III ketv. VUI planinių patikrinimų sąrašas

 2018 m. II ketv. VUI planinių patikrinimų sąrašas

 2018 m. I ketv. VUI planinių patikrinimų sąrašas

 2018 m. I pusm. VUI planinių patikrinimų sąrašas

 2017 m. II pusm. VUI planinių patikrinimų sąrašas

 2017 m. I pusm. VUI planinių patikrinimų sąrašas

 2016 m. II pusm. VUI planinių patikrinimų sąrašas

 Planinio patikrinimo kontrolinio klausimyno forma

 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas 2017 m. 

 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas 2016 m. 

 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas 2015 m. 

 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas 2014 m. 

 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas 2013 m. 

 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas 2012 m. 

 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas 2011 m. 

 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas 2010 m. 

 VUI efektyvumo vertinimas 2018 m. sausio-kovo mėn.

 VUI efektyvumo vertinimas 2017 m. sausio-gruodžio mėn.

 VUI efektyvumo vertinimas 2017 m. sausio-rugsėjo mėn.

 VUI efektyvumo vertinimas 2016 m. I-III ketv.

 VUI efektyvumo vertinimas 2015 m. I-IV ketv.

 VUI efektyvumo vertinimas 2014 m. I-IV ketv.

Informaciją apie Vietines užimtumo iniciatyvas skyriuose teikia: 

Skyrius

Kontaktai

Anykščių

Vyr. specialistė Ingrida Skidzevičienė, el. paštas ingrida.skidzeviciene@ldb.lt,
tel. (8 381) 56 801, Kęstučio g. 17, Anykščiai

Ignalinos

Vyr. specialistė Danutė Juodkienė, el. paštas danute.juodkiene@ldb.lt,
tel. (8 386) 52 241, Atgimimo g. 4, Ignalina

Molėtų

Vyr. specialistė Rima Burbulienė, el.paštas rima.burbuliene@ldb.lt,
tel. (8 383) 51 926, Inturkės 6, Molėtai

Utenos

Vyr. specialistė Ona Bareikienė, el. paštas ona.bareikiene@ldb.lt,

tel. (8 389) 50 369, Basanavičiaus g. 90, Utena

Visagino

Vyr. specialistė Dalia Sinkevičiūtė, el. paštas dalia.sinkeviciute@ldb.lt,
tel. (8 386) 75 055, Tarybų g. 25, Visaginas

Zarasų

Vyr. specialistė Ligita Kemeklienė, el. paštas ligita.kemekliene@ldb.lt,
tel. (8 385) 38 002, Sėlių a. 14, Zarasai

________________________________________________

Išsamesnę informaciją Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo klausimais Jums suteiks Utenos teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento vyr. specialistė Alfonsa Tiškauskienė adresu Lauko g. 19 A, Utena, 10 kab., tel. 8 (389) 63 995, el. paštas alfonsa.tiskauskiene@ldb.lt.


Informacija atnaujinta: 2018.09.06 11:30