Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Subsidijos už karo prievolininkus 

Jei įdarbinate ar esate įdarbinęs atlikusį privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininką, Jums gali būti skirta subsidija šio asmens darbo užmokesčio išlaidoms dalinai kompensuoti.

Bendrosios nuostatos

Subsidijų už įdarbintus karo prievolininkus skyrimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 165 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“.

Būtinos sąlygos subsidijos skyrimui ir mokėjimui

Subsidija skiriama darbdaviams:

  • įdarbinusiems karo prievolininkus, atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą;
  • pas kuriuos grįžo dirbti atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkai.

Karo prievolininkas turi būti įdarbintas arba sugrįžti į darbą per 3 mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo datos.

Prašymą skirti subsidiją kartu su darbo sutarties su įdarbintu karo prievolininku kopija ir pažyma apie įdarbinto karo prievolininko dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jam darbo užmokestį, taip pat apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas, teritorinei darbo biržai darbdavys turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo arba grįžimo į darbą.

Už likusį laikotarpį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kiekvieno mėnesio pabaigos darbdavys teritorinei darbo biržai turi pateikti minėtą pažymą.

Finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviui iš dalies kompensuojama įdarbinto ar sugrįžusio dirbti karo prievolininko darbo sutartyje nurodyto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų suma.

Subsidijos dydis už kiekvieną įdarbintą/grįžusį dirbti karo prievolininką negali viršyti 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios prašymo teritorinei darbo biržai pateikimo dieną, dydžių.

Subsidija mokama 6 mėn. nuo karo prievolininko įdarbinimo arba sugrįžimo į darbą dienos.

2018 m. rugpjūčio mėnesį už 13 įdarbintų karo prievolininkų sumokėta 6166 eurų subsidija.

 Prašymo dėl subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus skyrimo forma

 Pažymos apie įdarbintų karo prievolininkų faktiškai dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuoto draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų forma 

Išsamią informaciją Jums suteiks Utenos teritorinės darbo biržos atsakingi darbuotojai: 

Skyrius

Kontaktai

Anykščių

Vyr. specialistė Liuda Jasikonienė, el. paštas liuda.jasikoniene@ldb.lt,

tel. (8 381) 56 801, Kęstučio g. 17, Anykščiai

Ignalinos

Vyresn. specialistė Meilutė Lazauskienė, el. paštas meilute.lazauskiene@ldb.lt,    
tel. (8 386) 52 241, Atgimimo g. 24, Ignalina

Molėtų

Vyr. specialistė Rima Burbulienė, el. paštas rima.burbuliene@ldb.lt,  
tel. (8 383) 51 926, Inturkės g. 6, Molėtai

Utenos

Vyr. specialistė Malvina Sipavičienė, el. paštas malvina.sipaviciene@ldb.lt,  

tel. (8 389) 50 038, J.Basanavičiaus g. 90, Utena

Visagino

Vyr. specialistė Irma Daukantienė, el. paštas irma.daukantiene@ldb.lt,
tel. (8 386) 75 055, Taryb
ų g. 25, Visaginas

Zarasų

Vyr. specialistė Daiva Blekienė, el. paštas daiva.blekiene@ldb.lt,
tel. (8 385) 38 002, S
ėlių a. 14, Zarasai


Informacija atnaujinta: 2018.09.17 10:54