Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Socialinės įmonės 

Socialinė įmonė – Socialinių įmonių įstatymo nustatyta tvarka šį statusą įgijusi Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta įmonė ar jos filialas, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

 • tikslinėms grupėms priklausiančių darbuotojų yra ne mažiau kaip 40 procentų ir šių darbuotojų skaičius ne mažesnis kaip 4;
 • vykdo darbuotojų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimą bei socialinę integraciją;
 • pajamos iš socialinių įmonių neremtinos veiklos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų.

Įdarbinimas socialinėse įmonėse yra remiamas šiems asmenims:

 • neįgaliesiems, turintiems sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį, ar neįgaliesiems, kuriems nustatytas neviršijamas 55 procentų darbingumo lygis arba didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis (nesvarbu, ar yra užsiregistravę teritorinėje darbo biržoje, ar ne);
 • ilgalaikiams bedarbiams, kurių nedarbo trukmė nuo užsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip dveji metai;
 • asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus likę ne daugiau kaip penkeri metai, jei nedarbo trukmė nuo užsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip vieneri metai;
 • vaiko motinai (įmotė) arba tėvui (įtėvis), vaiko globėjui arba rūpintojui, vieniems auginantiems vaiką (įvaikį) iki aštuonerių metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ar kitam asmeniui, prižiūrinčiam sergantį ar neįgalųjį šeimos narį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai;
 • asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip šeši mėnesiai, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jų paleidimo iš pataisos įstaigų dienos yra užsiregistravę teritorinėje darbo biržoje, ir jei šios registracijos trukmė yra ne trumpesnė kaip šeši mėnesiai;
 • asmenims, priklausomiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigusiems psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jei nedarbo trukmė nuo užsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai.

Prašymai socialinės įmonės statusui gauti priimami Lietuvos darbo biržoje nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Kartu su prašymu suteikti socialinės įmonės statusą pateikiami šie dokumentai:

 • nustatytos formos prašymas suteikti socialinės įmonės ar neįgaliųjų socialinės įmonės statusą;
 • juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją;
 • nustatytos formos pažyma apie darbuotojų skaičių;
 • nustatytos formos pažyma apie gaunamas pajamas už praeitus metus;
 • veiklos (verslo) planas;
 • tikslinėms grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių planas;
 • paskutinio ketvirčio Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinė ataskaita F4;
 • pažyma iš teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, kad įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams;
 • turto (pastato, žemės, įrenginių ir kt.) nuosavybės ar valdymo teisę ne mažiau kaip 3 metus nuo numatomos darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) patvirtinančių dokumentų kopijas. Šių dokumentų kopijos pateikiamos tuo atveju, jeigu įmonė, naudodamasi valstybės pagalba, numato įsteigti (pritaikyti) darbo vietas ir šis turtas užtikrina tokios darbo vietos įsteigimą (pritaikymą);
 • praėjusių finansinių metų įmonės finansinių ataskaitų rinkinys;
 • jeigu buvo atliktas paskutinių finansinių metų auditas, jo ataskaitų ir išvadų dėl įmonės veiklos tęstinumo kopijos.
 • turto (pastato, žemės, įrenginių ir kt.) nuosavybės ar valdymo teisę ne mažiau kaip 3 metus nuo numatomos darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) patvirtinančių dokumentų kopijas. Šių dokumentų kopijos pateikiamos tuo atveju, jeigu įmonė, naudodamasi valstybės pagalba, numato įsteigti (pritaikyti) darbo vietas ir šis turtas užtikrina tokios darbo vietos įsteigimą (pritaikymą);
 • praėjusių finansinių metų įmonės finansinių ataskaitų rinkinys;
 • jeigu buvo atliktas paskutinių finansinių metų auditas, jo ataskaitų ir išvadų dėl įmonės veiklos tęstinumo kopijos.

Socialinėms įmonėms numatyta ši valstybės pagalba:

 • darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija;
 • subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti, darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti;
 • subsidija tikslinėms grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti.

Neįgaliųjų socialinėms įmonėms papildomai nustatyta valstybės pagalba:

 • subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, galimybėms ir poilsio patalpoms pritaikyti;
 • subsidija papildomoms administracinėms ir transporto išlaidoms kompensuoti;
 • subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms kompensuoti.

Socialinės įmonės paraiškas gauti valstybės pagalbą teikia tai teritorinei darbo biržai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra socialinės įmonės buveinė.

Valstybės pagalbą pagal pateiktas paraiškas ir kitus nustatytus dokumentus teikia teritorinė darbo birža pagal socialinės įmonės buveinės vietą.

Kita valstybės numatyta pagalba socialinėms įmonėms:

 • socialinėms įmonėms taikomas nulinis pelno mokesčio tarifas;
 • viešieji pirkimai iš socialinių įmonių gali būti atliekami supaprastinta tvarka;
 • valstybės ir savivaldybių turtas (patapos) socialinėms įmonėms gali būti suteikiamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis.

Bendrosios nuostatos

Socialinių įmonių įstatymo įgyvendinimas, įdarbinant remiamus asmenis, vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymu 

Įmonės, kurioms suteiktas socialinės įmonės statusas

Eil. Nr.

Juridinio asmens pavadinimas

Juridinio asmens adresas

Socialinės įmonės statusas suteiktas

Informacija kontaktams

1.

UAB “Plėtros garantas"

Daraius ir Girėno g.28, Zarasai

Nuo 2016 m. balandžio 1 d.

Direktorius Romuald Mechovič
Tel.+370 652 44 458

2.

UAB “ Mediniai gaminiai“

Aukštakalnio g. 4, Toliejų k., Molėtų raj.

Nuo 2016 m. birželio 1 d.

Direktorius Vaidas Pacauskas Tel. +370 383 44 100

3.

UAB „Torgera“

Tujų g. 8, Vikonių k., Anykščių r.

Nuo 2016 m. gruodžio 1 d.

Direktorius Vilmantas Šaltenis Tel. +370 614 02 920

4.

UAB „Antalgėlė“

Šilo g. 20, Antalgės k., Utenos r.

Nuo 2017 m. kovo 1 d.

Direktorius Dalius Gudelis Tel. +370 685 422 264

5.

UAB „Anykščių baldai“

Janydžių g. 45, Janydžių vs., Anykščių r.

Nuo 2017 m. liepos 1 d.

Direktorius Daivutis Grigonis Tel. +370 620 47228

Utenos teritorinės darbo biržos informacija apie 2018 m. socialinėms įmonėms suteiktą valstybės pagalbą. 

Eil. Nr.

Socialinės įmonės pavadinimas

Valstybės pagalbos rūšis

Sutarties pasirašymo data

Suteikta valstybės parama Eur. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. EUR

Skirtos valstybės pagalbos aprašymas

VB lėšos

ESF lėšos

1.

UAB „Plėtros garantas”

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

-

12725,13

0

Dalinai kompensuotas darbo užmokestis, išmokėtas 6 neįgaliems darbuotojams

2.

UAB „Mediniai gaminiai“

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

-

31707,04

0

Dalinai kompensuotas darbo užmokestis, išmokėtas 9 neįgaliems darbuotojams

3.

UAB „Torgera“

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

-

20056,84

0

Dalinai kompensuotas darbo užmokestis, išmokėtas 7 neįgaliems darbuotojams

4.

UAB „Anykščių Baldai“

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

-

15030,33 0

Dalinai kompensuotas darbo užmokestis, išmokėtas 7 neįgaliems darbuotojams

5. UAB „Anykščių Baldai“

Darbo vietų steigimas

2018-06-20

7600 0

1 darbo vietos steigimo avansinis mokėjimas

6.

UAB „Antalgėlė“

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija

-

15537,90

0

Dalinai kompensuotas darbo užmokestis, išmokėtas 7 neįgaliems darbuotojams

 Informacija apie 2017 m. socialinėms įmonėms suteiktą valstybės pagalbą

 Informacija apie 2016 m. socialinėms įmonėms suteiktą valstybės pagalbą

 Informaciją apie Socialines įmones skyriuose teikia:

Skyrius

Kontaktai

Anykščių

Vyr. specialistė Ingrida Skidzevičienė, el. paštas ingrida.skidzeviciene@ldb.lt,
tel. (8 381) 56 801, Kęstučio g. 17, Anykščiai

Ignalinos

Vyr. specialistė Danutė Juodkienė, el. paštas danute.juodkiene@ldb.lt,
tel. (8 386) 52 241, Atgimimo g. 4, Ignalina

Molėtų

Vyr. specialistė Rima Burbulienė, el. paštas rima.burbuliene@ldb.lt,
tel. (8 383) 51 926, Inturkės g. 6, Molėtai

Utenos

Vyr. specialistė Airida Augulienė, el. paštas airida.auguliene@ldb.lt,
tel. (8 389) 50 038, J. Basanavičiaus g. 90, Utena

Visagino

Vyr. specialistė Dalia Sinkevičiūtė, el. paštas dalia.sinkeviciute@ldb.lt,
tel. (8 386) 75 055, Tarybų g. 25, Visaginas

Zarasų

Vyr. specialistė Ligita Kemeklienė, el. paštas ligita.kemekliene@ldb.lt,
tel. (8 385) 38 002, Sėlių a. 14, Zarasai

Išsamesnę informaciją socialinių įmonių steigimo klausimais Jums suteiks Utenos teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento vyr. specialistė Laima Kiselienė adresu: Utena, Lauko g. 19A, 9 kab., tel. (8 389) 63 994.


Informacija atnaujinta: 2018.09.28 09:03