Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Profesinė reabilitacija 

Tikslas – padėti neįgaliems asmenims ugdyti ar atkurti darbingumą, didinti profesinę kompetenciją ir integraciją į darbo rinką.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančią jų profesinę kvalifikaciją, arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją, arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimo.

Asmenys, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos, kreipiasi į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • teisės aktų nustatyta tvarka NDNT išduotą Išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;
  • valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
  • esant būtinybei, kitus reikalingus dokumentus (asmens sveikatos priežiūros įstaigų išvadą dėl specialiųjų poreikių ar kt.).

Darbo birža, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens įsiregistravimo darbo biržoje dienos išduoda jam siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Asmuo į nurodytą įstaigą privalo atvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo siuntimo išdavimo dienos. Asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos įstaigą data gali būti atidėta, bet ne vėliau kaip 90 kalendorinių dienų, tais atvejais kai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose nėra laisvų vietų, dėl kitų objektyvių priežasčių, susijusių su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimu ar kitų ne nuo asmens priklausančių aplinkybių. Asmenims, be pateisinamos priežasties neatvykus į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą siuntime nurodytą dieną, profesinės reabilitacijos paslaugos neteikiamos.

Programos metu:

  • įvertinami neįgaliųjų profesiniai gebėjimai;
  • teikiamos profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos;
  • išugdomi nauji arba atnaujinami prarasti profesiniai gebėjimai;
  • teikiama pagalba įsidarbinant.

Asmenims, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje ir negaunantiems darbo pajamų, mokama profesinės reabilitacijos pašalpa ir kompensuojamos kelionės išlaidos, pateikus dokumentą įrodantį deklaruotą ar gyvenamąją vietą. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai apmokama už asmeniui, dalyvaujančiam profesinės reabilitacijos programoje, suteiktas paslaugas, apgyvendinimą bei maitinimą.  

2018 metais profesinės reabilitacijos programa bus finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų.

Per šių metų sausio - balandžio mėn. į profesinės reabilitacijos priemonę nusiųsti 3 neįgalieji, 2 iš Molėtų skyriaus ir 1 iš Utenos skyriaus.

2018 m. sausio - balandžio mėn. 2 neįgaliosios baigė profesinės reabilitacijos programą ir įgijo meno dirbinių iš odos gamintojo kompetenciją ir pagalbinio virtuvės darbuotojo kvalifikaciją.

Per 2018 m. sausio - balandžio mėn. įsidarbino 2 neįgaliosios, baigusios profesinės reabilitacijos programą.

 Įsakymas dėl PR įstaigų patikrų grafiko patvirtinimo 2018 m. I ketv.

 PR  patikrų sąrašas 2018 m. I ketv.

 

 Įsakymas dėl PR įstaigų patikrų grafiko patvirtinimo 2017 m. IV ketv.

 PR  patikrų sąrašas 2017 m. IV ketv.

Skyrius

Kontaktai

Anykščių

Vyr. specialistė Rūta Ščerbakovienė, el. paštas ruta.scerbakoviene@ldb.lt,
tel. (8 381) 56 801, Kęstučio g. 17, Anykščiai

Ignalinos

Vyr. specialistė Meilutė Lazauskienė, el. paštas laimute.lazauskiene@ldb.lt,
tel. (8 386) 52 241, Atgimimo g. 24, Ignalina

Molėtų

Vyr. specialistė Rima Burbulienė, el. paštas rima.burbuliene@ldb.lt,
tel. (8 383) 51 926, Inturkės g. 6, Molėtai

Utenos

Vyr. specialistė Daiva Zlatkė, el. paštas daiva.zlatke@ldb.lt,
tel. (8 389) 50 396, J. Basanavičiaus g. 90, Utena

Visagino

Vyr. specialistė Dalia Sinkevičiūtė, el. paštas dalia.sinkeviciute@ldb.lt,
tel. (8 386) 75 055, Tarybų g. 25, Visaginas

Zarasų

Vyr. specialistė Laura Andrejevienė, el. paštas laura.andrejeviene@ldb.lt,
tel. (8 385) 38 001, Sėlių a. 14, Zarasai

________________________________________________

Išsamesnę informaciją Profesinės reabilitacijos klausimais Jums suteiks Utenos teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento vyr. specialistė Jurgita Viliūnienė adresu: Lauko g. 19 A, Utena, 10 kab., tel. 8 (389) 63 995, el. paštas jurgita.viliuniene@ldb.lt.


Informacija atnaujinta: 2018.05.04 13:57