Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Savarankiško užimtumo rėmimas  

Tikslas – sudaryti galimybę darbo ieškantiems asmenims, registruotiems teritorinėje darbo biržoje, pradėti savo verslą.

Savarankiško užimtumo rėmimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 44 ir 47 straipsniai ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Minimus Teisės aktus galima rasti čia.

Svarbu:

Savarankiško užimtumo rėmimas gali būti taikomas darbo biržoje registruotiems asmenims, pirmą kartą steigiantiems darbo vietą sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtoje labai mažoje įmonėje.

Bedarbiai, planuojantys steigti darbo vietą sau, turi būti tai aptarę su aptarnaujančiu teritorinės darbo biržos specialistu ir numatę savo individualios užimtumo veiklos plane.

Subsidija darbo vietai sau steigti gali būti skiriama, kai darbo vietą pirmą kartą sau steigia:

  • darbingo amžiaus neįgalusis, kuriam nustatytas darbingumo lygis iki 25 procentų arba sunkus neįgalumo lygis;
  • darbingo amžiaus neįgalusis, kuriam nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
  • darbingas asmuo iki 29 metų; · asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos.

Būtinos sąlygos:

Privalu turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietai įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius.

Asmenys laikomi darbo vietą sau pirmą kartą steigiančiais, jeigu jie darbo vietos nebuvo įsteigę labai mažose įmonėse, atitinkančiose Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas.

Visų pirma Darbo biržai teikiama paraiška dėl savarankiško užimtumo rėmimo, kurios forma pateikiama žemiau. Kartu turi būti pateiktos dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį ir ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, kopijos (Aprašo 65 p.).

Bedarbis ar asmuo, registruotas darbo biržoje, kurio paraišką dėl savarankiško užimtumo rėmimo darbo birža nusprendė patenkinti, ne vėliau kaip per 3 mėnesius įsteigęs labai mažą įmonę ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo mažos įmonės įsteigimo, darbo biržai turi pateikia: dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti, kopijas; užpildytą nustatytos formos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurioje remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsniu nurodomas labai mažos įmonės statusas; leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus, kopijas; dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, kopijas; Aprašo 51.2 papunktyje nurodytą Vienos įmonės deklaraciją. (Aprašo 66 p.). Darbo birža, gavusi šiuos dokumentus, patikrinusi juos, priima sprendimą dėl subsidijos skyrimo ir Savarankiško užimtumo rėmimo sutarties sudarymo.

Subsidija skiriama šių išlaidų finansavimui ir negali būti didesnė kaip 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių:

  • darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, būtinų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkimui montavimui ir pritaikymui;
  • patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Pasirašius Savarankiško užimtumo rėmimo sutartį su darbo birža, darbo vieta turi būti įsteigta per 10 mėn. ir išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėn. nuo įsteigimo dienos. Panaikinus darbo vietą, visa subsidija arba jos dalis (priklausomai nuo darbo vietos panaikinimo laikotarpio) turi būti grąžinta darbo biržai.

Avansu gali būti išmokama iki 85 proc. skirtos subsidijos.

Pateiktas paraiškas vertina ir sprendimą dėl finansavimo priima Utenos teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V1-576 patvirtinta atrankos komisija.

Klasifikatoriaus leidinys su aktyviu turiniu

 Profesijų klasifikatorius

2018 m. rezultatai

Utenos TDB

skyriai

Užduotis

2018 m.

Įdarbinta į įsteigtas darbo vietas 2018 m.

Skirta lėšų, tūkst. Eur

Panaudota lėšų, Eur

Užimtumo fondas

Anykščių skyrius

3

2

45630

43123,36

Ignalinos skyrius

2

2

4513

4512,45

Molėtų skyrius

2

2

35167,36

24722,83

Utenos skyrius/ JUS

2

1

48110

20751,14

 

Visagino skyrius

1

1

15200

15200

Zarasų skyrius

1

1

2280

2166,66

Viso:

11

9

150900,36

110476,44

ESF „Naujas startas“

Anykščių skyrius

0

0

25900

25899,44

Ignalinos skyrius

0

0

0

0

Molėtų skyrius

2

2

25900

28573,32

Utenos skyrius/JUS

4

4

77698

56738,11

Visagino skyrius

0

0

0

0

Zarasų skyrius

0

0

0

0

Viso:

6

6

129498

111210,87

           

2018 m. viso pasirašyta 10 Savarankiško užimtumo rėmimo sutartčių ir 6 persiikėlė iš 2017 m. 

2018 m. rugsėjo 1 d. kontroliuojamos 47 įsteigtos darbo vietos.

Utenos teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V1-735 patvirtintas  Utenos TDB priemonių patikrimų atlikimo tvarkos aprašas, Planinio patikrinimo kontrolinis klausimyno forma ir  Neplaninio patikrinimo akto forma.  

Utenos teritorinės darbo biržos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-26 patvirtintas  Utenos teritorinės darbo biržos paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas. Galioja sutarčių, sudarytų iki 2017-07-01 sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolei.

 Planinio patikrinimo kontrolinio klausimyno forma

 SUR 2018 m. II ketv. planinių patikrinimų sąrašas

 

 SUR 2017 m. II pusm. planinių patikrinimų sąrašas

 SUR 2017 m. I pusm. planinių patikrinimų sąrašas

 SUR 2016 m. II pusm. planinių patikrinimų sąrašas

 SUR 2016 m. I pusm. planinių patikrinimų grafikas

 Savarankiško užimtumo rėmimo rezultatai 2017 m.

 Savarankiško užimtumo rėmimo rezultatai 2016 m. 

 

 Savarankiško užimtumo rėmimo rezultatai 2015 m. II pusm.

 

 Savarankiško užimtumo rėmimo rezultatai 2015 m. I pusm.

 

 Savarankiško užimtumo rėmimo rezultatai 2015 m.

 

 Savarankiško užimtumo rėmimo rezultatai 2014 m.

 Savarankiško užimtumo rėmimo rezultatai 2013 m.

 Savarankiško užimtumo rėmimo rezultatai 2012 m.

 Savarankiško užimtumo rėmimo rezultatai 2011 m.

 Savarankiško užimtumo rėmimo rezultatai 2010 m.

 SUR efektyvumo vertinimas 2018 sausio-kovo mėn.

 SUR efektyvumo vertinimas 2017 sausio-gruodžio mėn.

 SUR efektyvumo vertinimas 2017 sausio-rugsėjo mėn.

 SUR efektyvumo vertinimas 2016 I-III ketv.

 SUR efektyvumo vertinimas 2015 I-IV ketv.

 SUR efektyvumo vertinimas 2014 m. I-IV ketv.

 SUR efektyvumo vertinimas 2014 m. I-III ketv. 

Informaciją apie Savarankiško užimtumo rėmimą Utenos teritorinės darbo biržos skyriuose teikia:

Skyrius

Kontaktai

Anykščių

Vyr. specialistė Ingrida Skidzevičienė, el. paštas ingrida.skidzevičiene@ldb.lt,
tel. (8 381) 56 801, Kęstučio g. 17, Anykščiai

Ignalinos

Vyr. specialistė Danutė Juodkienė, el. paštas danute.juodkiene@ldb.lt,
tel. (8 386) 52 241, Atgimimo g. 4, Ignalina

Molėtų

Vyr. specialistė Janė Ramauskienė, el.paštas jane.ramanauskiene@ldb.lt ,
tel. (8 383) 51 926, Inturkės 6, Molėtai

Utenos

Vyr. specialistė Ona Bareikienė, el. paštas ona.bareikiene@ldb.lt,

tel. (8 389) 50 369, Basanavičiaus g. 90, Utena

Visagino

Vyr. specialistė Dalia Sinkevičiūtė, el. paštas dalia.sinkeviciute@ldb.lt,
tel. (8 386) 75 055, Tarybų g. 25, Visaginas

Zarasų

Vyr. specialistė Ligita Kemeklienė, el. paštas ligita.kemekliene@ldb.lt,
tel. (8 385) 38 002, Sėlių a. 14, Zarasai

 Verslo Liudijimų rezultatai 2017 m.

 Verslo Liudijimų rezultatai 2016 m.

 Verslo Liudijimų rezultatai 2015 m.

 Verslo Liudijimų rezultatai 2014 m.

 Verslo Liudijimų rezultatai 2013 m.

 Verslo Liudijimų rezultatai 2012 m.

 Verslo Liudijimų rezultatai 2011 m.

 Verslo Liudijimų rezultatai 2010 m.

________________________________________________

Išsamesnę informaciją Savarankiško užimtumo klausimais Jums suteiks Utenos teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento vyr. specialistė Alfonsa Tiškauskienė adresu: Lauko g. 19 A, Utena, 10 kab., tel. 8 (389) 63 995, el. paštas alfonsa.tiskauskiene@ldb.lt.


Informacija atnaujinta: 2018.09.06 11:29