Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Darbo ieškantiems asmenims
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Paslaugos seniūnijose
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Vietinės užimtumo iniciatyvos 

        ·    Teisės aktai

      ·    Reikalavimai subsidijos gavėjams

  

 

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-420 „Dėl subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, pirkimų taisyklės, jei subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1010155&p_tr2=2

Tikslas – steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą.

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai įgyvendinami Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nedarbo pasekmėms švelninti.

Šiaulių apskrities savivaldybių teritorijų, kuriose 2018 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas:  

1. Savivaldybės:

1.1. Akmenės rajono savivaldybė;

1.2. Joniškio rajono savivaldybė;

1.3. Kelmės rajono savivaldybė;

1.4. Radviliškio rajono savivaldybė;

1.5. Pakruojo rajono savivaldybė.

2. Savivaldybių seniūnijose:

2.1. Šiaulių rajono savivaldybės Gruzdžių seniūnija;

2.2. Šiaulių rajono savivaldybės Kuršėnų kaimiškoji seniūnija;

2.3. Šiaulių rajono savivaldybės Kuršėnų miesto seniūnija;

2.4. Šiaulių rajono savivaldybės Raudėnų seniūnija;

2.5. Šiaulių rajono savivaldybės Šakynos seniūnija.

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų (toliau – VUIP) įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymas, 2016 m. birželio 21 d. Nr. XII-2470, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-348 patvirtintas „Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas“, Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-388 patvirtintas „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas“.

Projekto teikėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

Yra vienas iš šių subjektų:

· smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, nurodytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

· įmonė ar viešoji įstaiga, kuriose mažiau nei pusę balsų dalininkų susirinkime turi (arba visai neturi) valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės;

· nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos;

· neturi likviduojamos įmonės statuso;

· neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

· turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir joms išlaikyti ne trumpiau kaip 3 metus po numatomos darbo vietos įsteigimo dienos;

· neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų darbo biržai;

· neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 straipsnį arba turi ne daugiau nei vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų  kodekso 96, 97, 99, 100, 106, 150 straipsnius, neturi galiojančios baudos, paskirtos už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56, 57, 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus;

· būti tiesiogiai atsakingu už projekto vykdymą ir darbo vietų įsteigimą.

Darbdaviai, atitinkantys projekto teikėjams keliamus reikalavimus, paraiškas teikia Šiaulių teritorinės darbo biržos klientus aptarnaujantiems skyriams per 30 dienų nuo Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos paskelbimo dienos Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų interneto svetainėse bei darbo biržų viešo informavimo vietose.

Paraiškų atranka: pirmiausia konkursui pateiktas paraiškas vertina VUI projektų atrankos komisijos kiekviename darbo biržos skyriuje, vykdančiame klientų aptarnavimo funkcijas. Tinkamos subsidijai gauti paraiškos perduodamos Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, apsvarsčius paraiškas Trišalėje komisijoje, tvirtina finansuojamų VUI projektų sąrašą.

Subsidijos darbo vietoms steigti dydis vienai darbo vietai steigti negali viršyti 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos.
Maksimali VUI projekto teikėjo prašoma subsidijos suma teikiant paraišką negali viršyti 100 000 Eur. Parama kelių transporto įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas, krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti neteikiama.

VUI projekto teikėjas privalo užtikrinti, kad prašoma subsidija per trejus pastaruosius metus iš eilės kartu su jau anksčiau jo gauta de minimis pagalba neviršytų 200 000 eurų, transporto sektoriuje – 100 000 eurų, žuvininkystės sektoriuje – 30 000 eurų, žemės ūkio sektoriuje – 15 000 eurų.

Darbdaviai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 proc. (už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d.-I grupės invalidai ), -20 procentų; už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ar 30-40 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d.-II grupės invalidą), -30 procentų) darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų. Darbdavys savo sprendimu gali nustatyti didesnę nuosavų lėšų dalį, negu nurodyta šioje dalyje.

Viena darbo vieta negali būti steigiama sugretintoms profesijoms. Jei toje pačioje darbo vietoje dirba keli darbuotojai skirtingu darbo laiku, laikoma, kad tai yra viena darbo vieta.

Subsidija darbo vietoms steigti neskiriama darbo vietoms, kurios yra skirtos laikiniems ar sezoniniams darbams atlikti.

Subsidija skiriama finansuoti šioms išlaidoms:

· priskirtinoms ilgalaikiam materialiajam turtui darbo priemonėms ir techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems būtinoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;

· mokymo, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos;

· patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti. Nustatant paramos darbo vietai steigti dydį, patalpų remontui numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

Subsidijos gavėjas privalo savo lėšomis apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti, steigiant darbo vietą ar ją pritaikant, buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos naudos gavėju nurodydamas teritorinę darbo biržą ir pateikti teritorinei darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus. Šie draudimą įrodantys dokumentai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ankstesnio ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo termino pabaigos.

Subsidijos gavėjas, prieš pasirašydamas sutartį, pateikia jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu) – ne mažiau kaip 50 procentų pagal sutartį darbo vietai (-oms) steigti skiriamos subsidijos sumos sutarties galiojimo laikotarpiu.

Subsidijos gavėjas privalo įsteigti naujas darbo vietas ir jas išsaugoti mažiausiai trejus metus nuo darbo vietų įsteigimo. Naujai įsteigtose darbo vietose  subsidijos gavėjas privalo įdarbinti darbo biržos registruotus bedarbius, atitinkančius VUI projekto paraiškoje paramai darbo vietoms steigti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pasirašydamas su jais neterminuotas darbo sutartis bei jų darbo sutartyse numatydamas VUI projekto paraiškoje nurodytą atlyginimą.

Parama naujoms darbo vietoms sukurti negali būti pagrindas esamoms darbo vietoms naikinti, įsteigtos, (pritaikytos) darbo vietos neturi sudaryti prielaidų esamo įmonės darbuotojų skaičiaus mažinimui Priemonių įgyvendinimo sutarties galiojimo laikotarpiui.

Subsidijos gavėjas, panaikinęs įsteigtą darbo vietą, privalo grąžinti teritorinei darbo biržai suteiktą subsidiją tai darbo vietai įsteigti:

·    visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

·    80 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 12–24 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

·    50 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 25–36 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo).  

Priemonės rezultatai 2018 m. sausio-birželio mėn. 

Patvirtintas 2018 m. finansuojamų VUI projektų sąrašas

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-227 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2018 m.“ patvirtintas 2018 m. finansuojamų VUI projektų sąrašas. Šiaulių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje lėšos skirtos 8 projektų įgyvendinimui, 38 darbo vietų steigimui skiriant 447,6 tūkst. Eur. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-314 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-227 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2018 m.“ pakeitimo Šiaulių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje lėšos skirtos 8 projektų įgyvendinimui, 36 darbo vietų steigimui skiriant 415,1 tūkst. Eur.

2018 m. Šiaulių teritorinės darbo biržos teritorijoje bus įgyvendinami 7 projektai:   

TDB  skyrius, vykdantis klientų aptarnavimo funkcijas

Projekto teikėjas

Projekto teikėjas (pavadinimas), teisinė forma

Steigiamų darbo vietų sk.

Prašoma subsidija, Eur

Akmenės

UAB "Gaventa"

Gamtos gėrybių šaldymo technologinė linija

4

50 490,00

Joniškio

UAB "Janpakas"

Teleskopinio ir  šakinio krautuvų įsigijimas

2

26660

Kelmės

UAB "EXTO"

Naujų darbo vietų sukūrimas  UAB „EXTO“

6

75473,82

Pakruojo

UAB "Žeimelio  trikotažas"

Papildomų darbo vietų steigimas UAB „Žeimelio trikotažas“

7

44570,4

 

UAB "Mandela"

Autoservisas

6

81000

 

A. Kvedaro individuali įmonė

Naujų darbo vietų steigimas gamybinėje įmonėje

4

56960

Radviliškio

Uždaroji akcinė bendrovė „KESGVYTIS“

UAB „KESGVYTIS“ statybų verslo plėtra Radviliškio r.

5

47520,41

 

 

 

34

382674,63

 

Visą 2018 m. planuojamų įgyvendinti VUI projektų sąrašą galite rasti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85b6b1e05d8011e89f00961ca6c2310f

2018 m. rugpjūčio 31d. vykdoma 93 darbo vietų, įsteigtų 2015–2017 m., išlaikymo kontrolė. 

 

Panaudota Užimtumo fondo (UF) lėšų per 2018 metus (sausis - rugpjūtis) 

Šiaulių TDB                        

Panaudota UF lėšų (Eur)

 Iš viso

101 713,27

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonės efektyvumo vertinimas per 2018 m. I pusmetį

Rodiklio pavadinimas

Tiesioginės naudos rodiklis*, proc.

Praėjus 36 mėn. nuo darbo vietos įsteigimo

Nesibaigė nei vienos įsteigtos darbo vietos kontrolė

 

Įgyvendinti ir kontroliuojami VUI projektai

2017 metais įgyvendinti VUI projektai

2016 metais įgyvendinti VUI projektai  

2015 metais įgyvendinti VUI projektai

2014 metais įgyvendinti VUI projektai

  2012 metais įgyvendinti VUI projektai

  2013 metais įgyvendinti VUI projektai

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų priemonės efektyvumo vertinimas už 2017 m.

Vietinių užimtumo iniciatyvų priemonės efektyvumo vertinimas už 2016 m.

Vietinių užimtumo iniciatyvų priemonės efektyvumo vertinimas už 2015 m.

Vietinių užimtumo iniciatyvų priemonės efektyvumo vertinimas už 2014 m.

Vietinių užimtumo iniciatyvų priemonės efektyvumo vertinimas už 2013 m.

Išsamesnę informaciją Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo klausimais Jums suteiks atsakingi darbuotojai Šiaulių teritorinės darbo biržos skyriuose:  

Šiaulių skyrius: Vilma Rasickienė, tel. (8 41) 431 973, el. paštas Vilma.Rasickiene@ldb.lt

Akmenės skyrius: Roma Čapienė, tel. (8 425) 56 906, el. paštas Roma.Capiene@ldb.lt  

Joniškio skyrius: Indra Mielienė, tel. (8 426) 61 099, el. paštas Indra.Mieliene@ldb.lt  

Kelmės skyrius: Daiva Noreikienė, tel. (8 427) 51 057, el. paštas Daiva.Noreikiene@ldb.lt  

Pakruojo skyrius: Adelė Kilčiauskienė, tel. (8 421) 52 408, el. paštas Adele.Kilciauskiene@ldb.lt  

Radviliškio skyrius: Antanina Čečkauskienė, tel. (8 422) 50 044, el. paštas Antanina.Ceckauskiene@ldb.lt ir Eugenija Štašienė tel. (8 422) 51 715, el. paštas Eugenija.Stasiene@ldb.lt    

 

Atsakinga už priemonės įgyvendinimą Šiaulių teritorinėje darbo biržoje Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji  specialistė Sondra Radzevičienė, tel. (8 41) 502 850, el. paštas Sondra.Radzeviciene@ldb.lt     


Informacija atnaujinta: 2018.09.05 15:48