Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Darbo ieškantiems asmenims
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Paslaugos seniūnijose
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Subsidijos už karo prievolininkus  

  

 

Jei įdarbinate ar esate įdarbinęs atlikusį privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininką, Jums gali būti skirta subsidija šių asmenų darbo užmokesčio išlaidoms dalinai kompensuoti.

Subsidijų už įdarbintus karo prievolininkus skyrimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 165 (pakeista 2016 m. rugsėjo 28 d., Nr. 953) „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo  tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“.

Subsidija skiriama darbdaviams:  

·    įdarbinusiems karo prievolininkus, atlikusius privalomąją pradinę karo tarnybą;

·    pas kuriuos grįžo dirbti atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkai.

 

Karo prievolininkas turi būti įdarbintas per 3 mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo datos arba atlikęs nuolatinę privalomąją karo tarnybą sugrįžęs į darbą.

Prašymą skirti subsidiją kartu su darbo sutarties su įdarbintu karo prievolininku kopija ir pažyma apie įdarbinto karo prievolininko dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jam darbo užmokestį, taip pat apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas, teritorinei darbo biržai darbdavys turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo arba grįžimo į darbą.

Už likusį laikotarpį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kiekvieno mėnesio pabaigos darbdavys teritorinei darbo biržai turi pateikti minėtą pažymą.

Įdarbinimo finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviui kompensuojama 100 proc. apskaičiuotų lėšų nuo įdarbinto ar sugrįžusio dirbti karo prievolininko darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų suma.

Subsidijos dydis už kiekvieną įdarbintą/grįžusį dirbti karo prievolininką negali viršyti 1,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios prašymo teritorinei darbo biržai pateikimo dieną, dydžių.

Subsidija nuo įdarbinimo arba sugrįžimo į darbą dienos mokama 6 mėnesius.


Rekomenduojamos prašymo ir pažymos formos:

Prašymo dėl subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus skyrimo formos pavyzdys.

Pažymos apie įdarbintų karo prievolininkų faktiškai dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas formos pavyzdys.

2018 m. sausio – rugpjūčio mėn. buvo įdarbinta 15 karo prievolininkų, atlikusių nuolatinę privalomąją karo tarnybą. Darbdaviams už įdarbintus karo prievolininkus buvo išmokėta 20796,57 Eur subsidijų.

 

2017 m.  už įdarbintus karo prievolininkus, atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, buvo išmokėta 54429,72 Eur subsidijų.

Išsamesnę informaciją apie darbo užmokesčio subsidijų darbdaviams mokėjimo tvarką, įdarbinusių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusius karo prievolininkus, teikia atsakingi darbuotojai Šiaulių teritorinės darbo biržos skyriuose: 

Šiaulių skyrius: Andžela Mačiulienė, tel. (8 41) 432 740, el. paštas Andzela.Maciuliene@ldb.lt
Akmenės skyrius: Alvita Giedraitienė, tel. (8 425) 56 962, el. paštas Alvita.Giedraitiene@ldb.lt    

Joniškio skyrius: Dalia Vyšniauskienė, tel. (8 426) 61 099, el. paštas
Dalia.Vysniauskiene@ldb.lt 
Kelmės skyrius: Daiva Noreikienė, tel. (8 427) 51 057, el. paštas  Daiva.Noreikiene@ldb.lt    
Pakruojo skyrius:
Giedrė Utkutė, tel. (8 421) 52 408 , el. paštas Giedre.Utkute@ldb.lt  

Radviliškio skyrius: Eugenija Stašienė, tel. (8 422) 51 715, el. paštas Eugenija.Stasiene@ldb.lt

 

Šiaulių teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamentas:

Violeta Glinskienė, tel. (8 41) 502 839, el. paštas Violeta.Glinskiene@ldb.lt 


Informacija atnaujinta: 2018.09.05 15:37