Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
ESF projektų valdymas
Kontaktai
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti ESF projektai
EGF parama
ESF projektai

 Lietuvos darbo biržos įgyvendinami ESF finansuojami projektai

Projekto pavadinimas Projekto veiklos Projekto tikslas Projekto vertė, Eur
Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 7 prioriteto “Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 7.3.1 konkretų uždavinį “Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą”

„Pagalba neįgaliesiems“
07.3.1-ESFA-V-402-01-0001

(nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.)

Profesinė reabilitacija Padidinti neįgaliųjų užimtumą, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas.

7.588.166,13

"TAPK- Tavo ateities perspektyvų kūrimas"          07.3.1-ESFA-V-401-04-0001

( nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2020 m. gruodžio 14 d.)

Profesinis mokymas, stažuotė, pameistrystė, kompetencijų pripažinimas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, judumo rėmimas.

Padėti bedarbiams, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus, neįgaliuosius, registruotus teritorinėse darbo biržose, įgyti ar (ir) patobulinti turimas profesines kvalifikacijas ir kompetencijas, pagerinti darbinės patirties trukumą, ugdyti profesinius įgūdžius ir gauti vertingos darbo praktikos. Parama judumui paskatins bedarbius įsidarbinti ir dirbti darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos. 38.461.480,00

"Pasinaudok galimybe"         07.3.1-ESFA-V-401-04-0002

( nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2020 m. gruodžio 14 d.)

Profesinis mokymas ir įdarbinimas subsidijuojant Prisidėti prie darbo rinkos paklausos ir pasiūlos suderinamumo, nedirbančių vyresnio negu 54 metų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, užimtumo didinimo ir grąžinimo į darbo rinką. 24.709.450,00
Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu” 8.5.1 konkretų uždavinį “Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą”
Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 7 prioriteto “Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ sąrašu Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01
„Atrask save“
07.4.1.ESFA-V-404-01-0001

(nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d.)
Grupiniai užsiėmimai, darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas, papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas, susipažinimas su darbo rinka, susipažinimas su švietimo sistema, supažindinimas su savarankiškos veiklos pradėjimu, išvažiuojamieji seminarai. Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmens poreikius ir galimybes.

25.583.761,01

Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 7 prioriteto "Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 "Jaunimo užimtumo didinimas" sąrašu Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-02-0001

"Naujas startas" 07.4.1-ESFA-V-404-02-0001   

(nuo 2015 m. gruodžio 9 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.)

 

Profesinis mokymas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir įdarbinimas subsidijuojant

 

Padidinti 16-29 m. amžiaus jaunimo galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

41.244.723,90

Pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.2-ESFA-V-403 „Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų ugdymas“.

"Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklos efektyvumo tobulinimas, inovatyvių paslaugų kūrimas"

07.3.2-ESFA-V-403-02-0001

(nuo 2016 m. sausio 12 d. iki 2019 m. spalio 11 d.)

Darbuotojų specialiųjų gebėjimų tobulinimas, EURES paslaugų kokybės tobulinimas, Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklos, paslaugų kokybės gerinimas, naujų paslaugų kūrimas. Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklos tobulinimas ugdant darbuotojų specialiuosius gebėjimus, kuriant paslaugų kokybę gerinančias priemones, orientuojantis į teikiamų paslaugų kokybę ir rezultatus.

1.471.492,00

Projektai, kurių veikloje kaip partnerė dalyvauja Šiaulių teritorinė darbo birža:

2018-07-23
07.3.1-ESFA-V-402-02-0001
2018-05-08
07.3.1-ESFA-V-401-04-0001
2018-02-26
07.3.1-ESFA-V-401-04-0002
2016-05-04
07.4.1-ESFA-V-404-02-0001
2015-11-11
07.4.1-ESFA-V-404-01-0001