Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Informavimas telefonu
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Elektroninės paslaugos
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Vietinės užimtumo iniciatyvos  

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų tikslas (toliau – VUI) – tai naujų darbo vietų steigimo projektai, padedantys sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų regionų gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 "Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas.

Svarbu žinoti !

VUI projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Įgyvendinant VUI projektus, turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

  • atitinka atrankos paskelbimo dieną teritorinėje darbo biržoje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;
  • reikalingą kvalifikaciją arba (ir) kompetenciją bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

Parama darbo vietoms steigti teikiama Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kuriuose mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime gali turėti valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonės.

Subsidijos vienai darbo vietai steigti dydis negali viršyti 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios atrankos paskelbimo dieną, dydžių. Įdarbinamam asmeniui nustatant ne visą darbo laiką, išskyrus neįgaliuosius, kurie dėl sveikatos būklės gali dirbti ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, subsidijos dydis mažinamas proporcingai, atsižvelgiant į numatomą dirbti darbo laiką (valandas).

De minimis pagalba krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti neteikiama.

VUI projekto teikėjas privalo užtikrinti, kad prašoma subsidija neviršytų de minimis pagalbos suteikimo ribos: bendra de minimis pagalbos suma, suteikta tam pačiam paraiškos teikėjui negali viršyti 200 000 eurų ribos per trejų finansinių metų laikotarpį, kelių transporto sektoriuje – 100 000 eurų.

Subsidijos gavėjas, iki VUI projekto įgyvendinimo ir sutarties pasirašymo dienos, privalo pateikti jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu) – ne mažiau kaip 50 procentų numatytos skirti subsidijos sumos sutarties galiojimo laikotarpiu.

Subsidijos gavėjas privalo atlikti visas VUI projekte numatytas veiklas ir įsteigti visas darbo vietas iki einamųjų metų gruodžio 10 d., o įsteigtos darbo vietos turi būti išlaikytos 36 mėn. nuo jų įsteigimo dienos.

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS 2018 METAIS

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-542 "Dėl savivaldybių ar seniūnijų teritorijų, kuriose 2018 metais bus įgyvendinami Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytos šios Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo teritorijos 2018 metais Marijampolės teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje: Marijampolės savivaldybės Gudelių ir Liudvinavo seniūnijose, Kazlų Rūdos savivaldybėje, Kalvarijos savivaldybėje, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių teritorijose.

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2017 METAIS 

Paraiškas dėl VUI projektų įgyvendinimo 2017 metais pateikė septyniolika darbdavių. Šešiolika VUI projektų paraiškų, atitikusių Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499, reikalavimus ir kurių kokybė įvertinta daugiau kaip 50 balų, buvo įtrauktos į sąrašą ir pateiktos tvirtinti teritorinės darbo biržos direktoriui bei Lietuvos darbo biržai tolimesniam vertinimui. Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-212 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2017 m.“ devynios Marijampolės teritorinės darbo biržos VUI projektų paraiškų paramai gauti įtrauktos į 2017 m. finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašą. Su viena įmone nebuvo sudaryta VUI projekto įgyvendinimo sutartis dėl sutarties galiojimo užtikrinimo dokumentų nepateikimo.

2017 m. finansuojamų Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas

Marijampolės skyrius:

Savivaldybės pavadinimas

Projekto teikėjas

 Projekto pavadinimas

Įsteigta naujų darbo vietų, sk.

Suteikta valstybės parama, EUR

Kalvarijos savivaldybė

UAB „Kalvarijos statyba“

UAB „Kalvarijos statyba“ paslaugų plėtra

1

9065,00

Kazlų Rūdos savivaldybė

Uždaroji akcinė bendrovė „Kirvilė“

Naujų darbo vietų sukūrimas įdiegiant biokuro gamybos liniją

4

54080,00

Kalvarijos savivaldybė

UAB „Rimedis“

Darbo galimybės

7

97467,15

Kazlų Rūdos savivaldybė

UAB „S. Danielius ir ko“

Ręstinių namų gamybos ir medienos džiovinimo cechų plėtra (įdiegiant A+ šiluminių savybių, medinių namų gamybos technologiją)

6

71426,35

Marijampolės savivaldybė, Liudvinavo seniūnija

D. Jusienės įmonė „Danguolė“

Darbo vietų sukūrimas biohumuso gamyboje

2

15000,00

Vilkaviškio skyrius:

Vilkaviškio r. savivaldybė

UAB „GINTRĖJA“

UAB „GINTRĖJA“ statybos padalinio pajėgumų didinimas

6

67920,00

Šakių skyrius:

Šakių r. savivaldybė

UAB „BTAP Group“

Naujų siuvimo technologijų įdiegimas ir pritaikymas odinių automobilių salonų interjero remonte. Ateitis prasideda šiandien.

1

6300,00

UAB „VITREMSTA“

UAB „VITREMSTA“ plėtra

7

45001,00

Viso Marijampolės TDB

34

366259,50

2018-07-01 d. Marijampolės teritorinė darbo birža vykdo 97 darbo vietų, įsteigtų per 2015 - 2017 metus, stebėseną.

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo efektyvumas 2017 m.:
 

Marijampolės teritorinės darbo biržos skyriai

Tiesioginės naudos rodiklis, proc.

Po 36 mėn.

Po 48 mėn.

Marijampolės sk.

93,3

100,0

Vilkaviškio sk.

100

85,7

Šakių sk.

100,0

100,0

Marijampolės TDB

95,8

96,0

Tiesioginės naudos rodiklis – nepanaikintų įsteigtų subsidijuojant darbo vietų dalis po 36 ir 48 mėnesių, nuo visų prieš atitinkamai 36 ar 48 mėnesius įsteigtų darbo vietų.

Susiję dokumentai:

 Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiška gauti subsidiją 
 Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams forma 
 Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties forma  

 Veiklos finansinės  arba finansinės tarpinės ataskaitos forma
 Paraiškos atitikties teisės aktų reikalavimas vertinimo forma  
 Paraiškos kokybės vertinimo forma 
 Priemonės įgyvendinimo metinės ataskaitos forma
Vienos įmonės deklaracijos formą galima rasti šiuo interneto adresu: http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 

------------------------------------------------------

Kontaktinis asmuo Marijampolės teritorinėje darbo biržoje:

Klientų aptarnavimo departamento vyr. specialistė Gražina Naujokienė, 204 kab.
tel. +370 343 97 857, el. paštas grazina.naujokiene@ldb.lt

Informaciją apie Vietinių užimtumo iniciatyvų projektus teikia:

Marijampolės teritorinės darbo biržos
Klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vyr. specialistė
Aldona Stankevičienė, tel. +370 343 97 857, el. paštas aldona.stankeviciene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus vyr. specialistė
Aušra Blauzdžiūnienė, tel. +370 342 41 365, el. paštas ausra.blauzdziuniene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento Šakių skyriaus vyr. specialistė
Vilija Tamošaitienė, tel. +370 345 53 090, el. paštas vilija.tamosaitiene@ldb.lt


Informacija atnaujinta: 2018.07.17 09:02