Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Informavimas telefonu
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Elektroninės paslaugos
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Subsidijos darbdaviui už įdarbintus karo prievolininkus 

Jei įdarbinate ar esate įdarbinęs atlikusį privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininką, Jums gali būti skirta subsidija šių asmenų darbo užmokesčio išlaidoms dalinai kompensuoti.

Subsidijų už įdarbintus karo prievolininkus skyrimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 953 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“ pakeitimo (toliau - Nutarimas) ir šiuo Nutarimu patvirtintas Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašas.

Subsidija skiriama darbdaviams:

  • įdarbinusiems karo prievolininkus, atlikusius privalomąją karo tarnybą;
  • pas kuriuos grįžo dirbti atlikę privalomąją karo tarnybą prievolininkai.

Karo prievolininkas turi būti įdarbintas per 3 mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo datos arba atlikęs nuolatinę pradinę karo tarnybą sugrįžęs į darbą.

Prašymą skirti subsidiją kartu su darbo sutarties su įdarbintu karo prievolininku kopija ir pažyma apie įdarbinto karo prievolininko dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jam darbo užmokestį, taip pat apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas, teritorinei darbo biržai darbdavys turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo arba grįžimo į darbą.

Už likusį laikotarpį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kiekvieno mėnesio pabaigos darbdavys teritorinei darbo biržai turi pateikti minėtą pažymą.

Įdarbinimo finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviui iš dalies kompensuojama įdarbinto ar sugrįžusio dirbti karo prievolininko darbo sutartyje nurodyto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų suma.

Subsidijos dydis už kiekvieną įdarbintą/grįžusį dirbti karo prievolininką negali viršyti 1,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios prašymo teritorinei darbo biržai pateikimo dieną, dydžių.

Subsidija nuo įdarbinimo arba sugrįžimo į darbą dienos mokama:

  • už atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą – 6 mėn.

Prašymo dėl subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus skyrimo formos pavyzdys

Pažymos apie  įdarbintų karo prievolininkų faktiškai dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas pavyzdys 

2018 m. rezultatai (sausio - birželio mėn.):

Darbo užmokesčio subsidija skirta ir mokėta Marijampolės ir Šakių skyriuose 3 darbdaviams, pas kuriuos 2017 m. įsidarbino arba sugrįžo dirbti 3 karo prievolininkai ir 3 darbdaviams už 2018 m. vasario mėnesį įdarbintus ar sugrįžusius dirbti 3 karo prievolininkus, atlikusius privalomąją pradinę karo tarnybą.

Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio subsidijoms panaudota 7293,00 Eur Valstybės biudžeto lėšų. 

2017 m.  rezultatai:

Darbo užmokesčio subsidija skirta ir mokėta Marijampolės ir Šakių skyriuose 3 darbdaviams, pas kuriuos 2017 m. įsidarbino arba sugrįžo dirbti 3 karo prievolininkai ir 3 darbdaviams už 2018 m. vasario mėnesį įdarbintus ar sugrįžusius dirbti 3 karo prievolininkus, atlikusius privalomąją pradinę karo tarnybą.

Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio subsidijoms panaudota 3940,08 Eur Valstybės biudžeto lėšų. 

Išsamią informaciją apie subsidijų už įdarbintus karo prievolininkus skyrimo ir mokėjimo tvarką teikia:

Marijampolės teritorinės darbo biržos skyriuose:

Klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vyr. specialistė
Ingrida Balčiūnienė, tel. +370 343 59 859, el. paštas ingrida.balciuniene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento Šakių skyriaus vyr. specialistė
Jolita Matusevičienė, tel. +370 345 60 748, el. paštas jolita.matuseviciene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus vyr. specialistė
Danutė Jankauskienė, tel. +370 342 41 363, el. paštas danute.jankauskiene@ldb.lt


Informacija atnaujinta: 2018.07.17 10:03