Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą į iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto "Profesinė reabilitacija" finansininko pareigas
Skelbimai

2018 m. liepos 9 d.
Kategorija: Konkursas
 

  Specialieji reikalavimai:

1.   turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2.   turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansų srityje;

3.   išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, Europos Sąjungos paramos programų lėšų administravimą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.   mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas;

5.   sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti ir įforminti dokumentus;

6.   turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Funkcijos:

1.  surenka, patikrina, ir susistemina Projekto įgyvendinimo metu pateiktus išlaidas pateisinančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus, Projekto partnerių pateikiamus mokėjimų prašymus ir/arba išlaidų pažymas, užpildo atitinkamus patikros lapus;

2.  rengia suvestinius mokėjimo prašymus, kuriuos teikia Priemonių buhalterinės apskaitos skyriui ir darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriui (toliau – Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius), bei su jais suderinus, įkelia į Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų Projekto duomenų mainų svetainę (toliau – DMS);

3  vykdo bei atsako už tinkamą Projekto panaudotų, deklaruotų lėšų, netinkamų išlaidų apskaitą, užtikrina netinkamų išlaidų susigrąžinimą;

4.  kiekvieną mėnesį rengia Projekto planuotų, faktinių, deklaruotų bei netinkamų išlaidų analizę ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl lėšų panaudojimo planavimo gerinimo Priemonių įgyvendinimo organizavimo ir Priemonių buhalterinės apskaitos skyriams;

5.  vykdo Projekto lėšų panaudojimo stebėseną, atsako už jos teisingumą, išvadų ir pasiūlymų teikimą;

6.  rengia dokumentų projektus reikalingus Projekto įgyvendinimui jo kompetencijai priskirtais klausimais;

7.   konsultuoja Projekto partnerius Projekto įgyvendinimui būtinais jo kompetencijai priskirtais klausimais;

8.   pildo Projekto įgyvendinimo ataskaitų teikiamų Europos socialinio fondo agentūrai (tarpinių ir galutinių) finansinę dalį bei atsako už jos teisingumą;

9.  vykdo tinkamą su Projekto buhalterine apskaita ir atskaitomybe susijusių dokumentų registravimą;

10.   vykdo Projekto išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitą;

11.   vykdo Projekto atsiskaitymus su prekių ir paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis, organizacijomis ir fiziniais asmenimis;

12.   patikrina ar visi mokėjimai iš Projekto banko sąskaitos yra patvirtinti atitinkamais dokumentais, pagrindžiančiais tokius mokėjimus ir įvertina, ar operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų lėšų;

13.   atsižvelgiant į Projekto partnerių pateiktą lėšų poreikį, rengia įsakymų dėl lėšų pervedimo Projekto partneriams projektus bei suformuoja įrašus apskaitos sistemoje dėl lėšų pervedimo, užtikrindamas, kad lėšos, pervedamos Projekto partneriams neviršytų patvirtintų asignavimų ir patvirtinto Projekto lėšų ir veiklų rodiklių paskirstymo;

14.   vykdo Projekto ūkines operacijas, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendras sumas, parašu ir data patvirtina, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų lėšų;

15.   vykdo Projekto banko operacijas;

16.   atlieka Projekto nematerialiojo turto, materialiojo ilgalaikio turto, atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigijimo, perdavimo, pardavimo, nurašymo operacijas;

17.   vykdo Projekto materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą, apskaičiuoja nusidėvėjimą;

18.   rengia Projekto nematerialiojo turto, materialiojo ilgalaikio turto, atsargų ir ūkinio inventoriaus metinės inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius, juos sutikrina su apskaitos duomenimis, įregistruoja inventorizacijos rezultatus apskaitoje;

19.   laiku ir tiksliai, remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis, rengia bei teikia atitinkamas ataskaitas Priemonių buhalterinės apskaitos bei Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriams;

20.   sudaro sintetinės apskaitos žiniaraščius;

21.   sudaro Projekto darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

22.   apskaičiuoja darbo užmokestį ir kitas išmokas Projekto darbuotojams bei su tuo susijusius mokesčius ir įmokas, rengia darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščius, formuoja mokėjimo nurodymus Projekto banko sąskaitoje, tvarko Projekto administravimo grupės darbuotojų nedarbingumo pažymėjimus;

23.   rengia Projekto lėšų deklaracijas ir ataskaitas, teikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;

24.   vykdo Projekto darbuotojų komandiruočių apskaitą ir atsiskaito už jas nustatyta tvarka;

25.   rengia Projekto biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;

26.    renka ir teikia Projekto duomenis bei dokumentus Projekto auditą ir kontrolę atliekantiems asmenims;

27.   atlieka Projekto finansinių dokumentų apskaitą ir užtikrina tinkamą jų saugojimą, naikinimą, perdavimą į archyvą bei Priemonių buhalterinės apskaitos skyriui;

28.   vykdo vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriaus, Priemonių buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Projektu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo profesinės darbo patirties, svyruoja nuo 5,2 iki 5,5.

Terminuota darbo sutartis iki 2019 m. birželio 26 d.

Dokumentus teikti iki 2018 m. liepos 23 d. imtinai Valstybės tarnybos departamento internetiniame puslapyje.


Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 236 0786, el. p. personalas@ldb.

 

Skelbimai