Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą į Lietuvos darbo biržos vykdomo projekto "Atrask save" koordinatoriaus pareigas
Skelbimai

2018 m. gegužės 14 d.
Kategorija: Konkursas

Specialieji reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti vienerių metų projektų administravimo darbo patirtį;
3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius Jaunimo Užimtumo Iniciatyvos (toliau – JUI) projektų įgyvendinimą, Jaunimo Garantijų Iniciatyvos tvarkos aprašą, išmanyti rinkodaros principus, dokumentų rengimą;
4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją;
5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook;
6. būti susipažinusiam su Projekto įgyvendinimo taisyklėmis, Europos socialinio fondo (toliau – ESF) finansuojamų projektų mokėjimo prašymų dokumentacijos rengimu;
7. mokėti vieną iš oficialiai Europos Sąjungoje vartojamų kalbų (anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą) ne mažesniu nei B1 lygiu.

Funkcijos:

1. užtikrina Projekto tikslo įgyvendinimą ir nustatytų rodiklių pasiekimą;
2. koordinuoja ir kontroliuoja Specialistų veiklą, prisideda prie Specialistų motyvacijos didinimo, organizuoja komandinį Specialistų darbą ir užtikrina kiekvieno Specialisto darbo kokybę;
3. teikia pasiūlymus Specialistams, jų tiesioginiams vadovams, savo vadovui bei susijusiems asmenims Specialistų veiklos tobulinimo klausimais;
4. rengia specialistų ketvirčio veiklos planus, koordinuoja ir užtikrina jų įgyvendinimą;
5. konsultuoja Specialistus Projekto veiklų įgyvendinimo klausimais, teikia Specialistams metodinę pagalbą, rengia metodines rekomendacijas, užtikrina visų Specialistų vienodą supratimą apie reikalingus pasiekti rezultatus ir priemones Projekto rodiklių pasiekimui;  
6. teikia informaciją apie Projekto Specialistų veiklų įgyvendinimą visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;
7. organizuoja ir rengia Specialistų susitikimus, skirtus Projekto įgyvendinimo eigai apžvelgti, dalytis gerąja patirtimi, aktualiems probleminiams klausimams spręsti Lietuvos darbo biržoje;
8. nuolatos bendrauja su Specialistais įvairiais duomenų ir ryšio sklaidos kanalais (organizuoja videokonferencijas, bendrauja elektroniniais laiškais, socialiniuose tinkluose, elektroninėje erdvėje ir kt.), operatyviai, koncentruotai ir sistemiškai atsako į specialistams iškilusius klausimus;
9. vykdo Projekto rezultatų pristatymą Projekto partneriams;
10. renka, kaupia, sistemina gaunamą Projekto informaciją ir dokumentus reikalingus pateikti su mokėjimo prašymais;
11. rengia ataskaitas ir kitus oficialius dokumentus savo kompetencijos ribose;
12. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo vedėjo ar Projekto vadovo pavedimus bei nurodymus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;
13. užtikrina viešinimo paslaugų kokybišką teikimą.


Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo profesinės darbo patirties, svyruoja nuo 5,2 iki 5,5.

Dokumentus teikti iki 2018 m. gegužės 28 d. imtinai Valstybės tarnybos departamento internetiniame puslapyje.


Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 236 0786, el. p. personalas@ldb.

Skelbimai