Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą į iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto "TAPK- Tavo ateities perspektyvų kūrimas" finansininko pareigas
Skelbimai

2018 m. kovo 5 d.
Kategorija: Konkursas

Specialieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, Europos Sąjungos paramos programų lėšų administravimą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti ir įforminti dokumentus;
6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Funkcijos:

1. surenka, patikrina ir susistemina Projekto įgyvendinimo metu pateiktus išlaidas pateisinančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus, Projekto partnerių pateikiamus mokėjimų prašymus ir/arba išlaidų pažymas;
2. parengia suvestinius mokėjimo prašymus, kuriuos teikia Priemonių buhalterinės apskaitos skyriui ir darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriui (toliau – Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius), bei su jais suderinus, įkelia į Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS);
3. kiekvieną mėnesį rengia Projekto planuotų, faktinių ir deklaruotų išlaidų analizę ir teikia pasiūlymus dėl lėšų panaudojimo planavimo gerinimo Priemonių įgyvendinimo organizavimo ir Priemonių buhalterinės apskaitos skyriams;
4.  vykdo Projekto lėšų panaudojimo stebėseną, atsako už jos teisingumą, išvadų ir pasiūlymų teikimą;
5. pildo Projekto įgyvendinimo ataskaitos finansinę dalį;
6.  atsižvelgiant į patvirtintą Projekto lėšų ir veiklų rodiklių paskirstymą ir Projekto partnerių pateiktą lėšų poreikį rengia įsakymų dėl lėšų pervedimo Projekto partneriams projektus bei suformuoja įrašus apskaitos sistemoje dėl lėšų pervedimo;
7. užtikrina, kad visi mokėjimai iš Projekto banko sąskaitos būtų patvirtinti atitinkamais dokumentais, pagrindžiančiais tokius mokėjimus ir kad operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų lėšų;
8. laiku ir tiksliai, remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis, rengia bei teikia atitinkamas ataskaitas Priemonių buhalterinės apskaitos bei Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriams;
9. sudarinėja sintetinės apskaitos žiniaraščius;
10.  sudarinėja Projekto darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
11. apskaičiuoja darbo užmokestį darbuotojams, administruojantiems Projektą, tvarko Projekto administravimo grupės darbuotojų nedarbingumo pažymėjimus;
12. užtikrina su Projekto buhalterine apskaita ir atskaitomybe susijusių dokumentų registravimą;
13. dalyvauja inventorizuojant Projekto materialines vertybes ir pinigines lėšas, tvarko jų apskaitą, apskaičiuoja nusidėvėjimą;
14. atlieka Projekto finansinių dokumentų apskaitą ir užtikrina tinkamą jų saugojimą, naikinimą, perdavimą į archyvą bei Priemonių buhalterinės apskaitos skyriui;
15. vykdo vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriaus, Priemonių buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Projektu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo profesinės darbo patirties, svyruoja nuo 5,2 iki 5,5.

Gyvenimo aprašymą siųsti iki 2018 m. kovo 19 d. imtinai el.p. personalas@ldb.lt

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 236 0786, el. p. personalas@ldb.

Skelbimai