Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą į iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto "Pasinaudok galimybe" koordinatoriaus pareigas
Skelbimai

2018 m. kovo 5 d.
Kategorija: Konkursas

Specialieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, viešuosius pirkimus,
3. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;
4. išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinant problemas;
6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Funkcijos:
1. koordinuoja ir vykdo Projekto veiklų įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą;
2. vykdo Projekto rezultatų rodiklių ir pasekimo rodiklių įgyvendinimo stebėseną ir rengia išvadas;
3.  pagal Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos jungtinės duomenų bazės rodmenis ir (arba) kitus duomenis kas mėnesį rengia suvestinius duomenis apie priemonių dalyvių nusiuntimą, dalyvavimo priemonėse nutraukimą, baigimą nustatytais terminais ir įsidarbinimą;
4.  periodiškai apibendrina duomenis, Projekte numatytų rezultatų pasiekimą;
5.  kas mėnesį rengia suvestinius duomenis apie dalyvių nusiuntimą, dalyvavimo priemonėse nutraukimą, baigimą nustatytais terminais ir įsidarbinimą;
6.  parengia suvestinę informaciją Projekto tarpinėms ir galutinei ataskaitai;
7.  rengia kas mėnesį informaciją mokėjimo prašymui apie koordinuojamų priemonių įgyvendinimą ir stebėsenos rodiklius;
8.  tikrina teritorinių darbo biržų įvestų duomenų atitikimą su mokėjimo prašymui pateiktais išlaidas pagrindžiančiais dokumentais ir parengia suvestines;
9.  renka, kaupia, sistemina gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda vykdytojams;
10.  rengia informaciją priemonių viešinimui ir rezultatų sklaidai;
11.  vykdo Projekto viešinimo ir rezultatų sklaidos teritorinėse darbo biržose kontrolę;
12. konsultuoja teritorines darbo biržas, Projekto partnerius Projekto veiklų įgyvendinimo klausimais;
13. rengia planuojamų įsigyti prekių ir paslaugų pirkimo technines specifikacijas ir derina su Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo ir Finansų, teisės ir pirkimų departamento Viešųjų pirkimų skyriais;
14. rengia dokumentų projektus Projekto vykdymo klausimais, įformina dokumentus, susijusius su projekto veiklų vykdymu, tvarko Projekto administravimo grupės susirašinėjimą, registruoja gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;
15.  rengia dokumentacijos plano projektą ir sudaro bylas, vadovaudamasis Lietuvos darbo biržos dokumentacijos planu, nustatyta tvarka perduoda dokumentų bylas Lietuvos darbo biržos archyvui;
16. vykdo vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Projektu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo profesinės darbo patirties, svyruoja nuo 5,2 iki 5,5.

Gyvenimo aprašymą siųsti iki 2018 m. kovo 19 d. imtinai el.p. personalas@ldb.lt

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 236 0786, el. p. personalas@ldb.

Skelbimai