Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško naujo komandos nario Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausiojo specialisto
Skelbimai

2018 m. vasario 14 d.
Kategorija: Konkursas

Specialūs reikalavimai:
1. turėti aukštąjį magistro laipsnio išsilavinimą;                                                                                                      
2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo srityje;
3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą, išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti  ir įforminti oficialius dokumentus;
6. mokėti vieną iš oficialiai Europos Sąjungoje vartojamų kalbų (anglų, prancūzų arba vokiečių) B1 lygiu;
7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Funkcijos:
1. užtikrina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei nustatytų rodiklių pasiekimą;
2. užtikrina, kad visos Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų veiklos būtų vykdomos, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
3. užtikrina tinkamą ir efektyvų Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų biudžeto vykdymą bei lėšų panaudojimą, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
4. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų administravimo grupės darbuotojų darbą, užtikrindamas Projektų veiklų plane nustatytų užduočių savalaikį ir kokybišką įvykdymą bei visų nustatytų rezultatų pasiekimą;
5. sprendžia iškilusius klausimus ir problemas dėl Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų įgyvendinimo, tikslų vykdymo ir nustatytų rodiklių pasiekimo, inicijuoja biudžeto bei kitus sutarties pakeitimus;
6. sudaro Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų įgyvendinimo ketvirtinius veiklos planus, organizuoja jų vykdymą;
7. organizuoja Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų įgyvendinimo stebėseną (faktinių terminų, efektyvumo, resursų panaudojimo, kokybės kontrolę), analizuoja nukrypimus ir numato koreguojančius veiksnius (priemones) bei teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Projektų įgyvendinimo tobulinimo;
8. organizuoja informacijos apie Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų eigą parengimą ir pateikimą Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo bei Finansų, teisės ir pirkimų departamento Priemonių buhalterinės apskaitos skyriams;
9. užtikrina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų įgyvendinimo tarpinių bei galutinės ataskaitos parengimą ir pateikimą nustatyta tvarka;
10. bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų partneriais, kitomis institucijomis bei Lietuvos darbo biržos skyriais, siekiant realizuoti Projektų uždavinius;
11. atstovauja Lietuvos darbo biržą Projektų įgyvendinimo klausimais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (toliau – SADM), Europos socialinio fondo agentūroje (toliau - ESFA) ir kt. institucijose;
12. dalyvauja atliekant patikras teritorinėse darbo biržose ir/arba Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų veiklų įgyvendinimo vietose;
13. teikia metodinę pagalbą Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų administravimo grupių darbuotojams, Projektų parteriams ir/arba kitoms institucijoms;
14. rengia dokumentų, teisės aktų projektus Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projekto vykdymo klausimais, įformina, derina ir vizuoja su Projektais susijusius dokumentus.
15. organizuoja planuojamų įsigyti prekių ir paslaugų pirkimus, rengia ir derina pirkimų dokumentus su Skyriumi ir Finansų, teisės ir pirkimų departamento Viešųjų pirkimų skyriumi, esant poreikiui dalyvauja su Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų veiklomis susijusių viešųjų pirkimų konkursų vykdymo procedūrose;
16. vykdo pasirašytų sutarčių priežiūrą ir kontrolę, inicijuoja Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų įgyvendinimui reikalingus sutarčių keitimus; 17. organizuoja Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų viešinimo bei informavimo priemones, informacijos apie Projektus sklaidą;
7.18. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas.

Gyvenimo aprašymą siųsti iki 2018 m. vasario 28 d. imtinai el.p. personalas@ldb.lt

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 236 0786, el. p. personalas@ldb.

Skelbimai