Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško naujo komandos nario Finansų, teisės ir pirkimų departamento Priemonių buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto
Skelbimai

2018 m. vasario 14 d.
Kategorija: Konkursas
Specialūs reikalavimai:
1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties magistro laipsnio išsilavinimą; 
2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, Europos Sąjungos paramos programų, valstybės biudžeto ir Užimtumo fondo lėšų administravimą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti ir įforminti oficialiuosius dokumentus;
6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Funkcijos:
1. vykdo ir (ar) kontroliuoja Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų buhalterinę apskaitą:
1. atlieka Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų nematerialiojo turto, materialiojo ilgalaikio turto, atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigijimo, perdavimo, pardavimo, nurašymo operacijas;
2. vykdo Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitą;
3. atlieka Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų banko operacijas;
4. vykdo Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų atsiskaitymus su prekių ir paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis, organizacijomis ir fiziniais asmenimis;
5. apskaičiuoja ir išmoka darbo užmokestį ir kitas išmokas Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų darbuotojams bei su tuo susijusius mokesčius ir įmokas;
6. vykdo Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų darbuotojų komandiruočių apskaitą ir kontroliuoja, kad nustatyta tvarka būtų už jas atsiskaityta;
7. vykdo ir (ar) kontroliuoja Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų finansavimo sumų apskaitą: 
8. atsižvelgiant į patvirtintą Projektų lėšų ir veiklų rodiklių paskirstymą ir Projektų partnerių pateiktą lėšų poreikį rengia įsakymų projektus dėl lėšų pervedimo Projektų partneriams bei vykdo lėšų pervedimą;
9. atlieka finansų kontrolę, pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, parašu ir data patvirtindamas, kad lėšos, pervedamos teritorinėms darbo biržoms pagal jų pateiktas paraiškas finansavimui gauti, neviršija patvirtintų asignavimų.
10. rengia Projektų nematerialiojo turto, materialiojo ilgalaikio turto, atsargų ir ūkinio inventoriaus metinės inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius, juos sutikrina su apskaitos duomenimis, įregistruoja inventorizacijos rezultatus apskaitoje; 
11. atlieka Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų finansų kontrolę, pasirašant ūkinės operacijos dokumentus, parašu ir data patvirtinant, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir, kad operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų lėšų;
12. atlieka Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, kurios metu patikrina, ar operacijos, kurias reikia vykdyti, yra patvirtintos įgaliotų darbuotojų, ar jos visos teisingai užregistruotos, t. y. patikrinamas įrašų aritmetinis teisingumas, bendros sumos, sutikrinami apskaitos dokumentai. Nustačius neatitikimus ar trūkumus (pateikti netinkami, neteisingai surašyti dokumentai, ištekliai naudojami, nesilaikant teisės aktų nustatytos tvarkos ir pan.) imasi veiksmų jiems pašalinti;
13. rengia Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų lėšų deklaracijas ir ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;
14. kontroliuoja ar (esant būtinybei) vykdo Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų kitų ataskaitų ir mokėjimo prašymų rengimą:
15. rengia ir teikia pasiūlymus Lietuvos darbo biržos struktūriniams padaliniams ir teritorinėms darbo biržoms dėl finansinės informacijos, duomenų ir dokumentų pateikimo Projektų įgyvendinimo ataskaitų ir mokėjimo prašymų finansinės dalies parengimui;
16. organizuoja išlaidas pateisinančių pirminių dokumentų originalų ir kopijų surinkimą iš Projektų partnerių;
17. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų patikros lapų pildymą;
18. kontroliuoja ar (esant būtinybei) vykdo Projektų įgyvendinimo konsoliduotųjų ataskaitų (tarpinių ir galutinių) ir konsoliduotųjų mokėjimo prašymų (avanso, tarpinio ir galutinio) finansinės dalies rengimą;
19. kontroliuoja paskirtų Projektų mokėjimo prašymų ir kitos finansinės informacijos pateikimą įgyvendinančiajai institucijai nustatyta tvarka per iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (DMS);
20. rengia Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;
21. atsako už Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų lėšų buhalterinių įrašų ir mokėjimo prašymų teisingumą;
22. kontroliuoja (ar vykdo) Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų lėšų panaudojimo stebėseną, atsako už jos teisingumą, išvadų ir pasiūlymų teikimą;
23. kontroliuoja (ar vykdo) Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų panaudotų ir deklaruotų lėšų, netinkamų išlaidų apskaitą, atsako už jos teisingumą, išvadų ir pasiūlymų teikimą;
24. vykdo Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų duomenų ir dokumentų parengimą bei pateikimą auditą atliekantiems asmenims;
25. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
26. teikia metodinę pagalbą Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų administravimo grupės darbuotojams, Projektų parteriams ir/arba kitoms institucijoms;
27. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
28. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų partneriais, kitomis institucijomis bei Lietuvos darbo biržos skyriais, siekiant realizuoti Projektų uždavinius.

Gyvenimo aprašymą siųsti iki 2018 m. vasario 28 d. imtinai el.p. personalas@ldb.lt

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 236 0786, el. p. personalas@ldb.
Skelbimai