Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą į Lietuvos darbo biržos vykdomo projekto "Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas" finansininko pareigas
Skelbimai

2018 m. sausio 24 d.
Kategorija: Konkursas

1. Specialieji reikalavimai:
1.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, Europos Sąjungos paramos programų lėšų administravimą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti ir įforminti dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook.
2. Funkcijos:
2.1. tikrina Projekto įgyvendinimo metu pateiktus išlaidas pateisinančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus;
2.2. rengia mokėjimo prašymus ir juos lydinčius dokumentus, teikia juos laiku Projekto vyriausiajam finansininkui ir Projekto vadovui;
surenka ir susistemina Projekto partnerių pateikiamus mokėjimų prašymus, perkelia duomenis į suvestinio mokėjimo prašymo projektą vyriausiojo finansininko patikrai;
2.3. kiekvieną mėnesį rengia Projekto planuotų ir faktinių išlaidų analizę ir teikia pasiūlymus dėl lėšų panaudojimo planavimo gerinimo Projekto vadovui ir vyriausiajam finansininkui;
2.4. vykdo Projekto lėšų panaudojimo stebėseną, atsako už jos teisingumą, išvadų ir pasiūlymų teikimą Projekto vadovui ir vyriausiajam finansininkui;
2.5. atsižvelgiant į patvirtintą Projekto lėšų ir veiklų rodiklių paskirstymą ir Projekto partnerių pateiktą lėšų poreikį rengia įsakymų dėl lėšų pervedimo Projekto partneriams projektus bei vykdo lėšų pervedimą;
2.6. užtikrina, kad visi mokėjimai iš Projekto banko sąskaitos būtų patvirtinti atitinkamais dokumentais, pagrindžiančiais tokius mokėjimus;
2.7. laiku ir tiksliai, remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis, rengia ir teikia atitinkamas ataskaitas Priemonių buhalterinės apskaitos bei Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriams;
2.8. sudarinėja Projekto darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
užtikrina su Projekto buhalterine apskaita ir atskaitomybe susijusių dokumentų registravimą;
2.9. atlikdamas Projekto finansinių dokumentų apskaitą, užtikrina tinkamą jų saugojimą, naikinimą, perdavimą į archyvą bei Priemonių buhalterinės apskaitos skyriui;
2.10. vykdo kitus Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo vedėjo, Projekto vadovo ir vyriausiojo finansininko vienkartinio pobūdžio pavedimus bei nurodymus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos teisės aktams, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą bei užtikrinti Lietuvos darbo biržos buhalterinės apskaitos bei finansinės atskaitomybės kokybę;
2.11. Projekto finansininkas, laikinai nesant darbe Projekto vyriausiajam finansininkui, vykdo jo darbo funkcijas.

 

Gyvenimo aprašymą siųsti iki 2018 m. vasario 7 d. imtinai el.p. personalas@ldb.lt

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 236 0786, el. p. personalas@ldb.lt

 

Skelbimai