Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško naujo komandos nario Finansų, teisės ir pirkimų departamento Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto
Skelbimai

2017 m. lapkričio 14 d.
Kategorija: Konkursas

 

Specialieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą; 2. turėti 1 metų darbo patirtį biudžetinės įstaigos finansų apskaitos srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos darbo biržos veiklą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimą;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti viena iš buhalterinės apskaitos kompiuterinių programų.

Funkcijos:
1. vykdyti valdomo ilgalaikio turto, ūkinio inventoriaus, atsargų, piniginių lėšų apskaitą;
2. vykdyti veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitą;
3. vykdyti gautinų sumų apskaitą;
4. vykdyti atsiskaitymus su prekių ir paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis, organizacijomis;
5. apskaityti išlaidas pagal priemones, finansavimo šaltinius ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius;
6. suvesti valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą bei kitas funkcijas ir procedūras kompiuterizuotoje Valstybės biudžeto mokėjimo sistemoje;
7. rengti ir teikti ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui;
8. tikrinti Lietuvos darbo biržos išlaikymo ir vystymo sąmatos straipsnių lėšų panaudojimą;
9. atlikti buhalterinių sąskaitų likučių inventorizaciją, inventorizacijos rezultatus sutikrinti su apskaitos registrų duomenimis;
10. sudaryti tarpinius, metinius finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių projektus pagal kompetencijos sritį;
11. suvesti finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų pildymo ir agregavimo priemonę (toliau – DAP);
12. teikti pasiūlymus dėl Lietuvos darbo biržos buhalterinės apskaitos tvarkymo ir programinės įrangos tobulinimo, dalyvauti testuojant sukurtą programinę įrangą;
13. dalyvauti rengiant priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;
14. dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje savo kompetencijos klausimais;
15. pagal kompetenciją spręsti klausimus, susijusius su valstybės biudžeto ir kitų lėšų apskaita, sutarčių apmokėjimu bei atsiskaitymu, analizuoti informaciją šiais klausimais ir teikti pastabas bei pasiūlymus skyriaus vedėjui;
16. sudaryti, tvarkyti, saugoti ir nustatytąja tvarka perduoti archyvui Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus veiklos dokumentų bylas priskirtas dokumentacijos plane.
17. vykdyti vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis;


Gyvenimo aprašymą siųsti iki 2017 m. gruodžio 8 d. imtinai el.p. personalas@ldb.lt

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 236 0786, el. p. personalas@ldb.lt

Skelbimai