Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško naujo komandos nario Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vyriausiojo specialisto
Skelbimai

2017 m. spalio 11 d.
Kategorija: Konkursas

 

Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vyriausiojo specialisto pagrindinės atliekamos funkcijos yra skirtos darbo pasiūlos ir paklausos teritorinio ir sektorinio pasiskirstymo bei tikslinių darbo ieškančių asmenų grupių analizei atlikti.

Funkcijos:
1. Renka, apibendrina bei analizuoja darbo biržai pateikiamą informaciją apie suteiktas paslaugas darbdaviams ir darbo ieškantiems asmenims;
2. Rengia ir teikia informaciją, susijusią su darbo rinkos pasiūla ir paklausa Lietuvoje suinteresuotoms šalims;
3. Rengia analitinę medžiagą apie tikslines darbo ieškančių asmenų grupes, apibendrintą bedarbio portretą bei teikia informaciją viešinimui;
4. Analizuoja bei teikia įžvalgas apie darbo pasiūlos ir paklausos teritorinį ir sektorinį pasiskirstymą;
5. Rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
6. Rengia medžiagą informaciniams leidiniams savo kompetencijos klausimais;
7. Bendradarbiauja su kitais Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais, teritorinėmis darbo biržomis bei kitomis su užimtumo politikos formavimu bei įgyvendinimu susijusiomis organizacijomis.

Specialieji reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių arba fizinių mokslų studijų krypties išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį analizuojant ir vykdant tyrimus;
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius darbo rinką ir užimtumo rėmimą, dokumentų rengimą;
4. Gebėti sisteminti, kaupti ir analizuoti duomenis, pastebėti tendencijas ir pateikti įžvalgas;
5. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
7. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu. 

Gyvenimo aprašymą siųsti iki 2017 m. lapkričio 3 d. imtinai el.p. personalas@ldb.lt  

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 236 0786, el. p. personalas@ldb.lt

Skelbimai