Teisinio reguliavimo stebėsena 

 

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Užimtumo tarnyba) savarankiškai netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos plano, o informacija apie Užimtumo tarnybos reguliavimo sričiai priskiriamų teisės aktų stebėseną pateikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvirtinamame teisinio reguliavimo stebėsenos plane. Plane nurodytų teisės aktų vertinimą atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskirti atsakingi asmenys, kurie rengia teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisinio reguliavimo stebėsenos planai, vykdytojai, parengtos teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos https://socmin.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teisinio-reguliavimo-stebesena

Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142 "Dėl Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos formos patvirtinimo"

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448316&p_tr2=2


Informacija atnaujinta: 2018.10.23 08:16