Bedarbių teisės, pareigos ir atsakomybė 

 

DARBO IEŠKANČIO ASMENS (BEDARBIO, UŽIMTO, PENSINIO AMŽIAUS, NEDARBINGO AR BESIMOKANČIO ASMENS AR ASMENS, PRARADUSIO BEDARBIO STATUSĄ) TEISĖS

 

1. Gauti informaciją apie Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje užregistruotas laisvas darbo vietas, darbo paieškos galimybes ir būdus, padėtį darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes, darbo rinkos paslaugas ir jų teikimo tvarką, užimtumo rėmimo priemones ir dalyvavimo jose sąlygas, savarankiško užimtumo organizavimą.

2. Gauti informaciją apie profesijų pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, mokymosi galimybes, kvalifikacijas, jų įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo sąlygas, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes (išsamesnė informacija http://www.aikos.smm.lt/aikos/).

3. Gauti pagalbą nusistatant savo individualius poreikius ir profesines galimybes, pasirenkant darbo rinkos paslaugas, aktyvios darbo rinkos politikos priemones (toliau – ADRPP), savanoriškos praktikos atlikimą, įvertinant savo gebėjimus ir asmenines savybes pasirenkant tam tikrą profesiją ar persikvalifikuojant, motyvavimą dirbti, mokytis ar dalyvauti profesinės reabilitacijos priemonėse.

4. Pasirinkti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo būdą: tiesiogiai (individualiai ar grupėms) ar nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu, internetu ir kt.). Pasirinktu nuotolinio paslaugų teikimo būdu darbo ieškantiems asmenims teikiama informacija apie užregistruotas laisvas darbo vietas, konsultuojama profesijos pasirinkimo, įgijimo, persikvalifikavimo klausimais, apie mokymo programas bei mokymo įstaigas ir jose suteikiamas kvalifikacijas, ADRPP ir darbo rinkos paslaugų pasirinkimo klausimais.

5. Gauti psichologinio konsultavimo paslaugas sprendžiant emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis užimtumui.

6. Gauti informaciją apie galimybes įsidarbinti, pagalbą rengiant gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką, rengiantis pokalbiui su darbdaviu, siuntimą įsidarbinti pagal išduotą „Pasiūlymą įsidarbinti“.

7. Gauti socialinę paramą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme numatytais atvejais (dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės Socialinės paramos skyrių arba ieškoti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės skyriaus „Nuorodos“ srityje „Šeima ir vaikai“).

8. Būti draudžiamu sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis savanoriškos praktikos atlikimo metu.

 

PAPILDOMOS BEDARBIO TEISĖS

 9. Dalyvauti paramos mokymuisi (profesinio mokymo, įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį, stažuotės, neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo), paramos judumui, remiamojo įdarbinimo (įdarbinimo subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo) priemonėse, gauti paramą darbo vietoms steigti ir dalyvauti paramos darbo vietų steigimui priemonėse (darbo vietų steigimo subsidijavime, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinime, savarankiško užimtumo rėmime), atitinkant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytas sąlygas.

10. Gauti informaciją ir konsultacijas apie įsidarbinimo galimybes užsienyje, nedarbo socialinio draudimo išmokos (toliau – NSDI) išsaugojimo ir nedarbo socialinio draudimo stažo įskaitymo sąlygas ir tvarką, vykstant į kitą Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybę narę arba grįžus iš šių valstybių.

11. Teritorinei darbo biržai pateikti prašymą dėl NSDI skyrimo arba dėl asmeninės sąskaitos pakeitimo ar NSDI mokėjimo būdo pasirinkimo.

12. Teritorinėje darbo biržoje gauti informaciją apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) teritorinio skyriaus priimtus sprendimus apie NSDI skyrimą / neskyrimą, jos mokėjimo sustabdymą, atnaujinimą, nutraukimą ar pratęsimą ir apie į asmenines banko sąskaitas neįskaitytas NSDI sumas dėl neteisingai nurodytų sąskaitų.

13. Būti draudžiamu:

13.1. privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis registracijos teritorinėje darbo biržoje bedarbiu arba dalyvavimo profesinio mokymo priemonėje, kai nesudaroma darbo sutartis, metu;

13.2. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu dalyvavimo profesinio mokymo ar profesinės reabilitacijos priemonėse metu.

14. Gauti NSDI Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo numatytais atvejais (smulkesnę informaciją galite gauti bet kuriame Sodros teritoriniame skyriuje, Sodros Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS) bei paskambinus Sodros informacijos centro tel. 1883 arba +3705250088 ir nurodžius kliento identifikavimo kodą arba ieškoti Sodros interneto svetainės skyriuje „Pensijos ir pašalpos“).

 

BEDARBIO PAREIGOS

 

1. Ieškoti darbo savarankiškai ir aktyviai, o apie paieškos rezultatus informuoti Jus aptarnaujantį specialistą.

2. Per 3 darbo dienas nuo žemiau nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos informuoti teritorinę darbo biržą apie:

2.1. įsidarbinimą (darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių atsiradimą);

2.2. verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos įsigijimą, autorinės sutarties sudarymą, kitos individualios veiklos pradėjimą;

2.3. tapimą ūkininku, ūkininko partneriu, žemės ūkio veiklos subjektu ar žemės ūkio valdos partneriu;

2.4. tapimą individualios įmonės savininku, mažosios bendrijos nariu, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikruoju nariu;

2.5. individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos, kuri laikinai nevykdė veiklos, veiklos atnaujinimą;

2.6. pradėjimą mokytis pagal bendrojo ugdymo programą, išskyrus pradėjimą mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba pradėjimą studijuoti aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programas;

2.7. nustatytą 0–25 procentų darbingumo lygį;

2.8. šaukimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba asmens, kuris yra karys savanoris, kitas aktyviojo rezervo karys ar parengtojo rezervo karys, pašaukimą į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, kai už tarnybos dienas jam mokamas atlyginimas;

2.9. kitų Jūsų „Darbo ieškančio asmens kortelėje“ nurodytų duomenų pasikeitimus.

3. Pateikti darbo sutarties kopiją teritorinei darbo biržai per 3 darbo dienas nuo įsidarbinimo, jeigu įsidarbinama pagal terminuotą darbo sutartį ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

4. Sudaryti „Individualų užimtumo veiklos planą“ kartu su teritorinės darbo biržos darbuotoju.

5. Dalyvauti „Individualiame užimtumo veiklos plane“ numatytose ADRPP, t. y. dirbti pagal su subsidijuojamu darbdaviu sudarytas darbo sutartis, nenutraukti dalyvavimo šiose priemonėse anksčiau laiko be pateisinamų priežasčių, nurodytų šio skyriaus 8 punkto a, h ir i papunkčiuose, dalyvauti užimtumo didinimo programose, naudotis „Individualiame užimtumo veiklos plane“ numatytomis darbo rinkos paslaugomis.

6. Įgyti ar tobulinti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetencijų, įsidarbinti arba pradėti individualią veiklą pagal profesinio mokymo metu įgytą ar patobulintą kvalifikaciją arba (ir) įgytas kompetencijas ir dirbti arba vykdyti individualią veiklą ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37 straipsnyje nustatytu darbo laiko režimu ar individualios veiklos vykdymo intensyvumu.

7. Atvykti šioje atmintinėje nurodytu laiku priimti pasiūlymo dirbti, sudaryti Individualų užimtumo veiklos planą arba dalyvauti Individualiame užimtumo veiklos plane numatytose ADRPP, užimtumo didinimo programose ar naudotis šiame plane numatytomis darbo rinkos paslaugomis. Pasirinkus nuotolinį paslaugų teikimo būdą, pateiktas kvietimas atvykti į teritorinę darbo biržą priimti pasiūlymo dirbti prilyginamas šioje atmintinėje nurodytam atvykimo į teritorinę darbo biržą laikui, kai gaunamas asmens patvirtinimas, kad kvietimas yra gautas.

8. Pranešti telefonu arba paštu teritorinei darbo biržai apie:

8.1. negalėjimą atvykti šioje atmintinėje nustatytu laiku arba nuotoliniu būdu gavus kvietimą atvykti priimti pasiūlymo dirbti, sudaryti Individualų užimtumo veiklos planą arba dalyvauti Individualiame užimtumo veiklos plane numatytose ADRPP, užimtumo didinimo programose ar naudotis šiame plane numatytomis darbo rinkos paslaugomis per 3 darbo dienas po nustatytos atvykimo dienos, nurodant neatvykimo priežastis. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, nurodytos šio punkto a – g papunkčiuose;

8.2. atsisakymą siūlomo tinkamo darbo, sudaryti Individualų užimtumo veiklos planą, dalyvauti Individualiame užimtumo veiklos plane numatytose ADRPP, užimtumo didinimo programose ar naudotis šiame plane numatytomis darbo rinkos paslaugomis, per 3 darbo dienas nuo priežasčių, trukdančių vykdyti šias pareigas, atsiradimo, nurodant atsisakymo priežastis. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, nurodytos šio punkto a – c papunkčiuose;

8.3. dalyvavimo paramos mokymuisi ar remiamojo įdarbinimo priemonėse nutraukimą arba atsisakymą įsidarbinti ar vykdyti individualią veiklą pagal profesinio mokymo metu įgytą ar patobulintą kvalifikaciją arba (ir) įgytą kompetenciją arba darbo sutarties ar savarankiškos veiklos per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo ar veiklos pradžios nutraukimą per 3 darbo dienas nuo priežasčių, trukdančių vykdyti šias pareigas, atsiradimo, nurodant šias priežastis. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, nurodytos šio punkto a, h ir i papunkčiuose.

Teritorinei darbo biržai praneštos priežastys pripažįstamos pateisinamomis, pranešus apie jas laiku, kaip nurodyta atmintinės skyriaus BEDARBIO PAREIGOS 8 punkte, pateikus jas patvirtinančius dokumentus, ir jeigu jos nurodytos Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 24 straipsnio 5, 6 ir 8 dalyse:

a) liga, sužalojimas, nėštumas likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymas ir 56 kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų po gimdymo);

b) teritorinės darbo biržos priskirtoje teritorijoje paskelbta epidemija;

c) dalyvavimas stažuotėje, savanoriškos praktikos atlikimas, profesinės veiklos praktikos atlikimas, užsiėmimas profesine veikla profesinės adaptacijos laikotarpiu;

d) stichinė nelaimė arba nelaimingas atsitikimas;

e) artimųjų giminaičių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių ir vaikaičių, brolių ir seserų), sutuoktinio, sugyventinio mirtis;

f) vaiko iki 14 metų liga, šeimos nario priežiūra ar slaugymas;

g) pranešimas ar šaukimas bedarbiui atvykti į teismą arba teisėsaugos ar kontrolės (priežiūros) funkcijas atliekančias institucijas ar įstaigas, laisvės atėmimas dėl administracinio arešto, sulaikymo, suėmimo;

h) Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų atlikimas;

i) darbdaviui pripažinus, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami.

9. Priimti „Pasiūlymą įsidarbinti“ ir nuvykti, nurodytu laiku ir adresu pas darbdavį dalyvauti darbuotojų atrankoje. Darbdaviui sutikus Jus įdarbinti, priimti tinkamo darbo pasiūlymą.

10. Grąžinti „Pasiūlymą įsidarbinti“ per sutartą terminą nuo jo išdavimo ar darbo pasiūlymo nuotoliniu būdu gavimo dienos. „Pasiūlymo įsidarbinti“ grąžinti neprivaloma, jeigu:

10.1. įsidarbinote arba darbdavys ketina jus įdarbinti ir tai pažymėjo „Pasiūlyme įsidarbinti“. Tokiu atveju apie planuojamą įsidarbinimą privalote pranešti specialistui, išdavusiam „Pasiūlymą įsidarbinti“ ne vėliau kaip iki nurodytos „Pasiūlymo įsidarbinti“ grąžinimo datos;

10.2. turite paskyrą Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje (toliau – paskyra), darbdavys pakviečia dalyvauti tolimesnėje atrankoje ir tai pažymėjo „Pasiūlyme įsidarbinti“. Tokiu atveju apie tai privalote pranešti Jus aptarnaujančiam specialistui, siunčiant pranešimą iš asmens paskyros ne vėliau kaip iki nurodytos „Pasiūlyme įsidarbinti“ grąžinimo datos. 

11. Saugoti šią atmintinę registracijos teritorinėje darbo biržoje laikotarpiu ir kiekvieno apsilankymo teritorinėje darbo biržoje metu pateikti Jus aptarnaujančiam specialistui kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

 

BEDARBIO PAREIGŲ NEVYKDYMO PASEKMĖS

 

1. Bedarbiams, pranešusiems teritorinei darbo biržai apie terminuotos darbo sutarties sudarymą, kaip nurodyta skyriaus BEDARBIO PAREIGOS 3 punkte, bedarbio statusas sustabdomas terminuotos darbo sutarties galiojimo laikui. Bedarbiai, nevykdantys skyriaus BEDARBIO PAREIGOS 3 punkte nurodytos pareigos, bedarbio statuso netenka ir registracija teritorinėje darbo biržoje nutraukiama nuo įsidarbinimo dienos.

2. Bedarbiams, nevykdantiems skyriaus BEDARBIO PAREIGOS 1, 2, 4 – 7, 9, 10 punktuose nurodytų pareigų, bedarbio statusas panaikinamas.

3. Bedarbiams, kurie neteko bedarbio statuso dėl skyriaus BEDARBIO PAREIGOS 1,4 – 7, 9, 10 punktuose nurodytų pareigų nevykdymo, pakartotinai bedarbio statusas gali būti suteikiamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

4. Teritorinei darbo biržai pakartotinai per 12 mėnesių iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ar kitų institucijų gavus informaciją apie bedarbio nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas ir (ar) nelegalų darbą, neteisėtą veiklą, susijusią su pajamų gavimu, bedarbio statusas panaikinamas ir šis statusas pakartotinai gali būti suteikiamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

 

UŽIMTO, BESIMOKANČIO, PENSINIO AMŽIAUS, NEDARBINGO ASMENS AR ASMENS, PRARADUSIO BEDARBIO STATUSĄ, PAREIGOS

 

1. Teritorinėje darbo biržoje registruoti kitu negu bedarbio statusu asmenys turi pareigas, nurodytas skyriaus BEDARBIO PAREIGOS 1, 2, 8, 9, 10, 11 punktuose, dalyvaujantys profesinio mokymo priemonėje – ir 6 punkte nurodytas pareigas.

2. Atvykti šioje atmintinėje nurodytu laiku priimti pasiūlymo dirbti.

3. Bent kartą per 3 mėnesius naudotis darbo rinkos paslaugomis.

 

UŽIMTO, BESIMOKANČIO, PENSINIO AMŽIAUS IR NEDARBINGO ASMENS AR ASMENS, PRARADUSIO BEDARBIO STATUSĄ, PAREIGŲ NEVYKDYMO PASEKMĖS

 

Teritorinėje darbo biržoje registruotų kitu negu bedarbio statusu asmenų, kurie ilgiau kaip 3 mėnesius nesinaudoja darbo rinkos paslaugomis, registracija teritorinėje darbo biržoje nutraukiama ir šie asmenys pakartotinai registruotis teritorinėje darbo biržoje gali ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo registracijos nutraukimo dienos.

 

DARBO IEŠKANČIŲ ASMENŲ (BEDARBIO, UŽIMTO, BESIMOKANČIO, PENSINIO AMŽIAUS, NEDARBINGO ASMENS AR ASMENS, PRARADUSIO BEDARBIO STATUSĄ) ATSAKOMYBĖ

 

1. Nustačius, kad teritorinės darbo biržos patirtos profesinio mokymo išlaidos ir (ar) subsidijos darbo užmokesčiui, darbo vietoms steigti, individualiai veiklai pagal verslo liudijimą ir (ar) apgyvendinimo ir kelionės išlaidų kompensacijos išmokėtos pagal neteisingai įformintus, suklastotus dokumentus, pateikus tikrovės neatitinkančią informaciją ar dėl kitų neteisėtų veiksmų, šios išlaidos, subsidijos ir (ar) kompensacijos įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš kaltų asmenų, išdavusių, pateikusių šiuos dokumentus ar atlikusių kitus neteisėtus veiksmus.

2. Bedarbiai, dalyvaujantys ar dalyvavę profesinio mokymo priemonėje ir be svarbių priežasčių nevykdę ar nevykdantys su teritorine darbo birža pasirašytoje sutartyje numatytų įsipareigojimų, privalo grąžinti teritorinei darbo biržai su profesiniu mokymu susijusias išlaidas. Svarbiomis priežastimis laikomos:

2.1. bedarbio liga, sužalojimas, nėštumas likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymas ir 56 kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų po gimdymo), mirtis, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų atlikimas;

2.2. darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, nesant darbo sutarties šalių valios, darbdavio bankroto atveju ir kai darbdavys pripažįsta, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami;

2.3. darbo sutarties arba individualios veiklos nutraukimas, kai bedarbis per 15 darbo dienų nuo darbo sutarties arba individualios veiklos nutraukimo dienos pradeda dirbti pagal darbo sutartį arba vykdyti individualią veiklą pagal įgytą ar patobulintą kvalifikaciją. Bendra darbo pagal darbo sutartį ir (arba) individualios veiklos trukmė turi būti netrumpesnė kaip 6 mėnesiai;

2.4. darbo sutarties nutraukimas, kai trišalėje sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų vykdymas perleidžiamas trečiajam asmeniui, jeigu yra bedarbio, darbo biržos, darbdavio ir trečiojo asmens rašytinis susitarimas.

3. Darbo ieškantys asmenys, suklastoję oficialius dokumentus ir dėl to pasinaudoję teritorinės darbo biržos paslaugomis, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Smulkesnę informaciją Jums suteiks ir į Jūsų klausimus atsakys teritorinės darbo biržos darbuotojai.

Teritorinės darbo biržos visas paslaugas teikia nemokamai.

__________________________

 


Informacija atnaujinta: 2018.09.21 09:33