Reikalavimai projektų teikėjams 

Kur gali būti įgyvendinti VUI projektai?

Įgyvendinami teritorijose, kuriose nedarbo lygis, yra didesnis nei vidutiniškai šalyje.

 

Kas gali įgyvendinti VUI projektus?

 

Smulkios ir vidutinės įmonės, kurios yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kuriuose mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime gali turėti valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ir savivaldybių įmonės.

 

Kokie reikalavimai keliami VUI projektų teikėjams?

 

Pasiūlymus dėl VUI projektų įgyvendinimo gali teikti darbdaviai:

  • kuriems nėra iškelta bankroto byla, kurie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
  • kurie nėra įsiskolinę savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
  • kurie neturi neįvykdytų sutartinių ar teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų teritorinei darbo biržai;
  • kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos pažeidimus;
  • kurie turi turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jei toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius;
  • kurių prašoma subsidija per trejus pastaruosius metus iš eilės kartu su jau gauta de minimis pagalba neviršytų 200 000 eurų, kelių transporto sektoriuje – 100 000 eurų.

 

Darbdavys turi būti tiesiogiai atsakingu už projekto vykdymą ir darbo vietų įsteigimą.


Informacija atnaujinta: 2018.08.30 10:58