Vietinės užimtumo iniciatyvos 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai (toliau – VUI) – tai naujų darbo vietų steigimo projektai.

Šios programos tikslas sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų regionų gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.

VUI projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Įgyvendinant VUI projektus, turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

  • atitinka atrankos paskelbimo dieną teritorinėje darbo biržoje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;
  • reikalingą kvalifikaciją arba (ir) kompetenciją bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

VUI projektų įgyvendinimą reglamentuoja:

Dokumentų formos, susijusios su priemonės organizavimu:  

 

Informaciją apie VUI projektų įgyvendinimui 2001-2017 metais skirtą valstybės paramą rasite čia

Informaciją apie lygių galimybių įgyvendinimo rezultatus VUI projektuose rasite čia.


Informacija atnaujinta: 2018.08.31 10:23