Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams išdavimo tvarka 

Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, turi kreiptis į teritorinę darbo biržą ir užregistruoti laisvą darbo vietą.

Darbdavio prašymas išduoti sprendimą, dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams nagrinėjamas, jeigu jis prieš 5 darbo dienas iki prašymo pateikimo teritorinei darbo biržai teisės aktų nustatyta tvarka užregistravo laisvą darbo vietą.

ATKREIPIAME DĖMESĮ!

Aprašas netaikomas Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise. Aprašas taip pat netaikomas įmonių dalyviams, vadovams, akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 45 straipsnio 1 dalies 1–22 punktų nuostatos. 

Teritorinei darbo biržai pateikiami dokumentai
Norint įdarbinti užsienietį, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą reikalingi šie dokumentai (Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas vertimų biuro):

 1. darbdavio prašymas (52 KB, DOC);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;
 3. studijų kokybės vertinimo centro nustatyta tvarka įforminta rekomendacija dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarime Nr. 212 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kartu su užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio asmens kvalifikaciją, kopija, jeigu profesija nereglamentuojama Lietuvos Respublikoje;
 4. kompetentingos institucijos sprendimas dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarime Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“, jeigu profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“.
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos dokumentą dėl užsieniečio 5 metų profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai, kai užsienietis ketina dirbti pagal Lietuvos Respublikoje nereglamentuojamą profesiją, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 22 d. nutarime Nr. 211 „Dėl Profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai ir tai patvirtinančio dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 6. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą.

Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir kuris per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus pageidauja pakeisti darbdavį, ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki darbo sutarties su užsieniečiu sudarymo turi pateikti teritorinei darbo biržai Prašymą ir užsieniečio galiojančio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją.

Darbdavys, įdarbinęs užsienietį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kai paaiškėja, kad užsieniečiui, kuris įdarbintas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri nėra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne  mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo  užmokesčio dydžio, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki sumažinto darbo užmokesčio mokėjimo dienos  turi pateikti teritorinei darbo biržai prašymą, užsieniečio galiojančio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją, Studijų kokybės vertinimo centro nustatyta tvarka įformintą sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo su diplomo kopiją ir mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą.

Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kai paaiškėja, kad užsieniečiui, kuris įdarbintas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri nėra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio, ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki darbo sutarties su užsieniečiu sudarymo turi pateikti teritorinei darbo biržai Prašymą, Studijų kokybės vertinimo centro nustatyta tvarka įformintą sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo su diplomo kopiją ar  Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos dokumentą dėl užsieniečio 5 metų profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai, kai užsienietis ketina dirbti pagal Lietuvos Respublikoje nereglamentuojamą profesiją, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 22 d. nutarime Nr. 211 „Dėl Profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai ir tai patvirtinančio dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ kopiją, mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą.

Darbdavys, norintis įdarbinti Lietuvos Respublikoje išsilavinimą įgijusį užsienietį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, turi pateikti teritorinei darbo biržai Prašymą ir užsieniečio diplomo, patvirtinančio užsieniečio kvalifikaciją, kopiją.

Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuris Lietuvos Respublikoje dirba pagal darbo sutartį ir turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą, arba leidimą dirbti bei Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinę nacionalinę vizą, turi pateikti teritorinei darbo biržai Prašymą, užsieniečio galiojančio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją arba Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinės nacionalinės vizos kopiją bei Studijų kokybės vertinimo centro nustatyta tvarka įformintą sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo su diplomo kopiją, jeigu teritorinei darbo biržai nebuvo pateikta anksčiau  ir mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą.

Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą apsigyventi ir dirbti joje („ES mėlynąją kortelę“), ne vėliau kaip per mėnesį nuo šio užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respublikos teritoriją turi pateikti teritorinei darbo biržai Prašymą, Studijų kokybės vertinimo centro nustatyta tvarka įformintą sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo su diplomo kopiją ir mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą ir galiojančio kitos valstybės narės užsieniečiui išduoto leidimo apsigyventi ir dirbti joje („ES mėlynosios kortelės“) kopiją. Prašymą ir kitus šiame punkte nurodytus dokumentus darbdavys gali pateikti teritorinei darbo biržai ir tada, kai užsienietis, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą apsigyventi ir dirbti joje („ES mėlynąją kortelę“), tebegyvena pirmosios Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje.

Užsienio valstybių dokumentai turi būti patvirtinti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.  Dokumentai, parengti užsienio kalba, privalo būti pateikti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertimų biuro.

Atkreiptinas dėmesys, kad Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas taikomas tik tiems aukštos kvalifikacijos užsieniečiams, kurie pateikia darbdavio įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, kurioje leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu numatytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 1,5 ir ne didesnis negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai.

Priėmusi dokumentus ir prieš išduodama pažymą apie dokumentų gavimą, teritorinė darbo birža patikriną:

1.  ar darbdavys (įmonė) atitinka šiuos reikalavimus:

1.1. yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje;

1.2. nėra bankrutavęs, jam neiškelta bankroto byla;

1.3. Prašyme nurodytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio;

1.4. neturi mokestinės nepriemokos, kurios mokėjimo terminas yra suėjęs daugiau nei prieš 30 dienų, valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ir (ar) neturi neįvykdytų įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ilgiau kaip 30 dienų;

1.5. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 540 straipsnius. Šis reikalavimas  taikomas  ir  darbdavio vadovui ar kitam atsakingam asmeniui;

1.6. per pastaruosius vienus metus neturi baudos pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 ir 57 straipsniuose nustatytus pažeidimus;

1.7. fizinis asmuo yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

2. ar prašyme nurodyta informacija apie užsieniečio turimą dokumentą, suteikiantį teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, atitinka Užsieniečių registro duomenis:

3. ar Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje apie užsieniečiui išduotą leidimą dirbti, jeigu užsienietis dirba pagal darbo sutartį ir turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą, arba leidimą dirbti bei Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinę nacionalinę vizą.

Terminai

Teritorinėje darbo biržoje dokumentai dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams nagrinėjami ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas

Lietuvos darbo biržoje dokumentai užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams ne ilgiau kaip per 4 darbo dienas.

Sprendimo priėmimas

Apie priimtą sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, Lietuvos darbo birža per 3 darbo dienas dienas informuoja Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos ir darbdavį elektroniniu paštu išsiųsdama nuskaityto sprendimo kopiją.

Taip pat apie priimtą sprendimą darbdavys gali sužinoti paskambinęs į Lietuvos darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyrių tel. (8 5) 236 0775

Rinkliava už sprendimo priėmimą

Už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties LR darbo rinkos poreikiams priėmimą — 28 EUR.

Įmokos už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties LR darbo rinkos poreikiams priėmimą rekvizitai:

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

GAVĖJAS: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

GAVĖJO KODAS: 188659752

SĄSKAITOS NUMERIS IR BANKAS:

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AB DNB bankas

AGBLLT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

SMPOLT22

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

„Swedbank“, AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas

MDBALT22

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti :

 • gavėjo pavadinimą;
 • surenkamosios sąskaitos numerį;
 • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens — Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo — asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos — registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
 • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
 • įmokos kodą;
 • sumą;
 • mokėjimo paskirtį už sprendimo priėmimą (užsieniečio vardas, pavardė).

ĮMOKOS KODAS: 5801


Darbo sutarčių tvirtinimas

Darbo sutartis su užsieniečiu, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, turi būti sudaryta ir darbdavys jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, teritorinei darbo biržai registruoti turi pateikti per 2 mėnesius nuo leidimo laikinai gyventi šiam užsieniečiui išdavimo arba nuo darbo sutarties su naujuoju darbdaviu sudarymo dienos. Teritorinė darbo birža, patikrinusi, ar sutartis atitinka Prašyme pateiktą informaciją, ją registruoja Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje.

Dėmesio:

Darbo sutarties registravimas taip pat privalomas užsieniečiams, Lietuvos Respublikoje dirbantiems aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turintiems leidimą laikinai gyventi, išduotą Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punkto pagrindu, kai:

1. pateikiamas darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio;

2. pateikiamas darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri nėra įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;

3. užsieniečio leidimas laikinai gyventi, išduotas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, keičiamas ir jau yra praėję dveji šio užsieniečio teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metai.

Reikalavimai darbo sutarčiai:

         1. darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos įstatymo nustatytą tvarką ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą formą; 
         2. sutartis turi būti sudaroma dviem kalbomis: lietuvių kalba ir užsieniečiui suprantama kalba;
         3. darbo sutartis turi būti sudaryta dviem egzemplioriais. Po vieną darbo sutarties lietuvių ir
užsieniečiui supranta kalba egzempliorių paliekama teritorinėje darbo biržoje;
         4. užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio.

Dėmesio:

 Darbdavys privalo pranešti teritorinei darbo biržai per 3 darbo dienas apie:
         1. darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimus, kai nustatoma mokėti mažiau negu 1,5 Lietuvos statistikos
departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio;
         2. darbo laikotarpius, kai nemokamas arba mokamas mažesnis nei nustatytas darbo sutartyje darbo
užmokestis (prastova, nemokamos atostogos ir kt.), išskyrus užsieniečiui išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo arba elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo galiojimo laikotarpius.

 


Informacija atnaujinta: 2018.12.19 15:49