Leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo tvarka 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Paslaugos darbdaviams > Užsieniečių įdarbinimas > Leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo tvarka
 
 
Susijusios nuorodos

Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, turi kreiptis į teritorinę darbo biržą, kurios veiklos teritorijoje registruota laisva darbo vieta. Skelbimo galiojimo laiko trukmė negali būti trumpesnė nei 5 darbo dienas. Darbdavys dokumentus dėl užsieniečio įdarbinimo gali teikti teritorinei darbo biržai per 1 mėnesį, pasibaigus skelbimo galiojimui.


DĖMESIO!

Darbdavio prašymas išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui nepriimamas, jeigu darbdavys: 

1. prieš 5 darbo dienas iki prašymo pateikimo teritorinei darbo biržai dienos teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo įregistravęs laisvos darbo vietos. Reikalavimas registruoti laisvą darbo vietą netaikomas darbdaviui, kuris ketina įdarbinti užsienietį kaip stažuotoją ar praktikantą;

2. nori įdarbinti  užsienietį, kuris jau turi galiojantį leidimą dirbti kitoje įmonėje;

3. pateikė ne visus dokumentus nurodytus Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos apraše.

Darbdavių dėmesiui!

Aprašas netaikomas:

1. Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise;

2. įmonių dalyviams, vadovams, akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkams.

3. užsieniečiui, kuris yra atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio nuostatas. 

Teritorinei darbo biržai pateikiami dokumentai

 

 Įdarbinant užsienietį pagal darbo sutartį

 išduodant leidimą dirbti stažuotojui ar praktikantui

 įdarbinant užsienietį Lietuvos Respublikos tarptautiniuose susitarimuose dėl jaunimo mainų

 įdarbinant užsienietį, kuris yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka

 įdarbinant užsienietį dirbti pagal nuotolinę darbo sutartį

Dokumentų nagrinėjimo terminai

      

Leidimo dirbti išdavimas

Apie priimtą sprendimą dėl leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo arba atsisakymo išduoti leidimą dirbti Lietuvos darbo birža informuoja darbdavį elektroniniu paštu.

DĖMESIO!

Už leidimo dirbti išdavimą (prireikus – jo dublikatą), leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys sumoka iki prašymo išduoti leidimą dirbti pateikimo teritorinei darbo biržai dienos, išskyrus atvejus, kai leidimas dirbti (jo dublikatas) išduodamas užsieniečiui, kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką pagal tarptautinius susitarimus dėl jaunimo mainų.

Taip pat apie priimtą sprendimą darbdavys gali sužinoti paskambinęs į Lietuvos darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyrių  tel. 8 (5) 2 36 07 75.

Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava:

Už leidimo dirbti išdavimą iki 1 metų – 121 EUR ,

Už leidimo dirbti pratęsimą – 52 EUR,

Už leidimo dirbti išdavimą iki 2 metų – 150 EUR,

Už leidimo dirbti išdavimą 1 metams pagal jaunimo mainų programas, esant Lietuvos Respublikos dvišaliams susitarimams – 34 EUR,

Už leidimo dirbti dublikato išdavimą – 8,60 EUR.

Įmokų už leidimų dirbti užsieniečiams Lietuvoje išdavimo rekvizitai:

GAVĖJAS: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

GAVĖJO KODAS: 188659752

SĄSKAITOS NUMERIS IR BANKAS:

 

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AB DNB bankas

AGBLLT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

SMPOLT22

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

„Swedbank“, AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas

MDBALT22

Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

*       AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;

*       per  UAB „EVP“ interneto portalą www.mokėjimai.lt.;

*       SOLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;

*       UAB „Mažeikių butų ūkis“;

*       UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“  mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

*       UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose; 

*       UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti :

*       gavėjo pavadinimą;

*       surenkamosios sąskaitos numerį;

*       mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens — Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo — asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos — registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);

*       mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;

*       įmokos kodą;

*       sumą;

*       mokėjimo paskirtį už leidimą dirbti (darbinamo užsieniečio vardas, pavardė).

ĮMOKOS KODAS: 5801

 

DARBDAVIUI SVARBU ŽINOTI!

LEIDIMĄ DIRBTI DARBDAVYS ARBA UŽSIENIETIS ATSIIMA TERITORINĖJE DARBO BIRŽOJE, KURIOJE PATEIKĖ PRAŠYMĄ.

Darbo sutarčių registravimas

Darbdavys per 2 mėnesius nuo leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo dienos privalo teritorinei darbo biržai registravimui pateikti su užsieniečiu sudarytą darbo sutartį (po 2 egzempliorius lietuvių ir užsieniečiui suprantama kalba). Teritorinė darbo birža ją registruoja Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje.

Per nurodytą terminą nepateikus darbo sutarties, Lietuvos darbo birža panaikina užsieniečiui išduotą leidimą dirbti.

Darbdavys teisės aktų nustatyta tvarka turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pranešimą apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatytos darbo laiko pradžios.

Nutraukus darbo sutartį

Apie darbo sutarties galiojimo termino pasibaigimą iki sutarties galiojimo pabaigos, darbdavys privalo per 3 darbo dienas apie tai parnešti raštu Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Prie pranešimo Lietuvos darbo biržai darbdavys turi pridėti leidimą dirbti. Pranešime dėl leidimo dirbti panaikinimo nurodyti asmens gimimo datą ir LR DK straipsnį pagal kurį užsienietis buvo atleistas.


REIKALAVIMAI DARBO SUTARČIAI:

1. Darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą formą;

2. Sutartis turi būti sudaroma dviem kalbomis: lietuvių kalba ir užsieniečiui suprantama kalba;

3. Darbo sutartis turi būti sudaryta dviem egzemplioriais. Po vieną darbo sutarties lietuvių ir užsieniečiui supranta kalba egzempliorių paliekama teritorinėje darbo biržoje;

4. Užsienietis negali dirbti kitoje darbo vietoje, negu nurodyta leidime dirbti, atlikti kitos darbo funkcijos (tam tikros profesijos, kvalifikacijos, specialybės, darbo arba eiti tam tikrų pareigų), išskyrus tą, kuriai išduotas leidimas dirbti.

5. Užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo, o jeigu tokio darbuotojo nėra, užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą kalendorinių metų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) pagal atitinkamą ekonominės veiklos rūšį.


Leidimo dirbti galiojimo pratęsimas

Sąlygos:

1. esant būtinumui;

2. tik tuo atveju, jeigu leidimas dirbti buvo išduotas trumpesniam nei 2 metų laikotarpiui;

3. pratęsiant leidimo galiojimo laiką visais atvejais jis negali būti ilgesnis nei 2 metai;

4. norint pratęsti leidimo dirbti galiojimo laiką, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius ir ne ankščiau kaip prieš 4 mėnesius iki jo galiojimo laiko pabaigos darbdavys turi pateikti teritorinei darbo biržai nustatytos formos prašymą bei prie jo pridėti reikalingus dokumentus.

Leidimo dirbti galiojimui pratęsti reikalingi šie dokumentai:

1. nustatytos formos prašymas (38 KB, DOC);

2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;

3. darbdavio pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodant darbuotojo darbo funkcijas, kiek laiko jis dirbo, darbo užmokesčio dydį, apskaičiuotų ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį.

Teritorinė darbo birža ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia Lietuvos darbo biržai išvadą dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo. Pateiktas prašymas pratęsti leidimo dirbti galiojimo laiką turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo Lietuvos darbo biržoje.

 

 

Informacija atnaujinta: 2018.12.19 10:42