Subsidijos už karo prievolininkus 

Jei įdarbinate ar esate įdarbinęs atlikusį privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininką, Jums gali būti skirta subsidija šio asmens darbo užmokesčio išlaidoms dalinai kompensuoti.

Subsidija skiriama darbdaviams:

  • įdarbinusiems karo prievolininkus, atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą;
  • karo prievolininkui grįžus dirbti į buvusią darbovietę po nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo.

Kokia subsidijos mokėjimo trukmė?

Subsidija mokama 6 mėnesius nuo karo prievolininko įdarbinimo arba sugrįžimo į darbą dienos.

Koks subsidijos mokėjimo dydis?

Subsidijos dydis už kiekvieną įdarbintą/grįžusį dirbti karo prievolininką negali viršyti 1,5 minimaliosios mėnesinės algos dydžių.

Karo prievolininkas turi būti įdarbintas arba sugrįžti į darbą per 3 mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo datos.

Kokius dokumentus teritorinei darbo biržai pateikia darbdavys?

1. Prašymą skirti subsidiją;

2. Darbo sutarties, sudarytos su įdarbintu karo prievolininku, kopiją;

3. Pažymą apie įdarbinto karo prievolininko dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jam darbo užmokestį, taip pat apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Kada pateikiami dokumentai?

1. Pirmą kartą dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo arba grįžimo į darbą.

2. Už likusį laikotarpį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kiekvieno mėnesio pabaigos darbdavys teritorinei darbo biržai turi pateikti tik aukščiau minėtą pažymą.

Kada priimamas sprendimas dėl subsidijos mokėjimo?

Teritorinė darbo birža per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl subsidijos mokėjimo/nemokėjimo/pateiktų dokumentų patikslinimo. 

Subsidijų už įdarbintus karo prievolininkus skyrimą reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 2 dalis;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 165 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“.

Išsamią informaciją teikia teritorinės darbo biržos.

 


Informacija atnaujinta: 2018.08.31 12:41