Socialinės įmonės 

Socialinių įmonių programa skirta labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų grupių integracijai į darbo rinką, šiuos asmenis įdarbinant į socialines įmones.

Socialinių įmonių įstatymo tikslas – valstybės pagalbos lėšų pagalba skatinti  tikslinėms grupėms priklausančių asmenų, negalinčių lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, įdarbinimą.

Kas gali būti įdarbinami į socialines įmones?

·   neįgalieji

·   asmenys, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis;

·   ilgalaikiai bedarbiai (registruoti darbo biržoje daugiau kaip dveji metai);

·   vyresni kaip 50 metų asmenys (bedarbiai);

·   vaiko motina arba tėvas, vaiko globėjas arba rūpintojas, vieni auginantys vaiką iki 8 metų;

·   asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų,;

·   asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas.

Koks paramos laikotarpis?

·    neįgaliųjų tikslinėms grupėms priklausančių asmenų parama neterminuota;

·    kitoms tikslinėms grupėms priklausančių asmenų iki 2 metų. 

Kas yra socialinė įmonė

Socialinė įmonė - statusą įgijusi įmonė, kai tenkinamos šios sąlygos:

·   Darbuotojai, priklausantys asmenų tikslinėms grupėms  sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus (siekiant socialinės įmonės statuso) ir darbuotojai, priklausantys neįgaliųjų tikslinei grupei, sudaro ne mažiau kaip 50 procentų jos metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus, neįgalieji, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba neviršijantis 40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus (siekiant neįgaliųjų socialinės įmonės statuso) ir tokių darbuotojų skaičius yra ne mažesnis kaip 4;

·   Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens steigimo dokumentuose yra nurodyta veikla, susijusi su tikslinių grupių asmenų įdarbinimu, jų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimu;

·   Nevykdo veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklų sąrašą, arba iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų nuo visų pajamų;

·   Nevykdo laikinojo įdarbinimo veiklos.  

                     Kada teikiami prašymai socialinės įmonės statuso suteikimui?

                            ·   Prašymai teikiami Lietuvos darbo biržai nuo sausio 1 d. iki  rugsėjo 30 d.

                     Kada priimamas sprendimas?

                           ·   Sprendimą dėl socialinės įmonės statuso suteikimo/nesuteikimo Lietuvos darbo birža priima per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos. 

Išsamią konsultaciją apie socialinių įmonių įstatymo įgyvendinimą Jums suteiks Lietuvos darbo biržos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius.

Socialinių įmonių įstatymo įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai:

·   Lietuvos Respublikos Socialinių įmonių įstatymas;

·  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-229 patvirtintas socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas;

·  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-229 patvirtintas socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašas;

·  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-135 patvirtintas Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas;

·  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu  Nr. 1501 patvirtintas socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašas.

Su programa susijusios dokumentų formos:

 Prašymo suteikti įmonės statusą pavyzdinė forma.docx;

 Pažymos apie juridinių asmenų, siekiančių įgyti socialinės įmonės statusą, metinį vidutinį sąrašuose esančių darbuotojų skaičių forma.docx;

 Pažymos apie gaunamas pajamas pavyzdinė forma.docx;

 Paraiškos gauti valstybės pagalbą forma.docx.

 


Informacija atnaujinta: 2018.08.31 13:04