Socialinių įmonių programos finansavimas 

 Kokios gali būti subsidijų rūšys?

·         subsidija darbo užmokesčiui kompensuoti.

Kompensacija siekia 50–75 procentų nuo tą mėnesį priskaičiuoto visų rūšių darbo užmokesčio ir nuo jo priskaičiuoto draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos. Suma, nuo kurios skaičiuojamas kompensacijos dydis, negali viršyti  2 minimaliosios mėnesinės algos dydžių ir nuo jų apskaičiuotos draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos.

·         subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti

Subsidija naujai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti gali būti skiriama tik neįgaliųjų tikslinei grupei priklausantiems asmenims įdarbinti ir siekia 65-80 proc. nuo reikiamų išlaidų, ir  negali būti didesnė kaip 40 minimaliosios mėnesinės algos dydžių. Įsteigtos/pritaikytos vietos turi būti išlaikomos ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo įsteigimo datos.

·         subsidija darbuotojams mokyti.

Subsidija skiriama kompensuoti socialinių įmonių išlaidas darbuotojų kvalifikacijai kelti.

Subsidija gali sudaryti iki 60 proc. šiam tikslui reikalingų išlaidų.

·         subsidija darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti.

Subsidija vieno neįgalaus darbuotojo darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti negali būti didesnė kaip 6 minimaliosios mėnesinės algos dydžiai ir negali būti skiriama dažniau kaip kartą per 36 mėnesius.

·         subsidija transporto  išlaidoms

Subsidija transporto išlaidoms skiriama sudaryti sąlygas joje dirbantiems neįgaliems darbuotojams atvykti į darbą ir grįžti namo, taip pat darbui namuose reikalingoms medžiagoms ir kitoms priemonėms vežti į namus ir iš jų.

Subsidijos dydis gali sudaryti ne daugiau kaip 70 procentų visų reikalingų išlaidų.

·         subsidija administracinėms išlaidoms.

Subsidija skiriama papildomoms išlaidoms, susidarančioms dėl neįgaliųjų darbuotojų darbo įmonėje.

Subsidijos dydis gali sudaryti ne daugiau kaip 70 procentų visų reikalingų išlaidų.

             ·          subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms.

Subsidijos paskirtis – iš dalies kompensuoti  įmonės išlaidas asistentui ar gestų kalbos vertėjui. Subsidija asistentui sudaro 40 procentų minimaliojo valandinio atlygio dydžio už kiekvieną neįgalų darbuotoją ar neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir 20 procentų už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis.

 Kokie yra reikalavimai socialinei įmonei, siekiant gauti valstybės pagalbą?

                ·  Turėti socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės statusą;

                ·   Turėti tikslinėms grupėms priklausančių asmenų skaičių, būtiną socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės statusą turinčiai įmonei;

                ·   Neturėti neatidėtų įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondui, valstybės biudžetui ir savivaldybių biudžetams;

                ·  Verslo plane nurodytos veiklos ir planuojamas valstybės pagalbos poreikis turi atitikti nurodytą teikiamose paraiškose;

                ·   Įmonei negali būti iškelta bankroto byla arba priimtas sprendimas ją likviduoti, iškelta restruktūrizacijos byla arba pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos.

               Kada teikiamos paraiškos subsidijoms?

                ·         Naujų darbo vietų steigimui/pritaikymui, aplinkos pritaikymui bei darbuotojų mokymui  teikiamos teritorinėms darbo biržoms nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.

                ·         Asistento, administracinėms ir transporto išlaidoms bei darbo užmokesčio kompensavimui – esant poreikiui.

               Kur galima pateikti paraiškas

               ·  Paraiškos teikiamos tai teritorinei darbo biržai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra socialinės įmonės buveinė.

              Kada priimamas sprendimas

               ·  Sprendimą dėl valstybės pagalbos skyrimo/neskyrimo  Lietuvos darbo birža priima per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

 


Informacija atnaujinta: 2018.08.31 09:53