Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams išdavimo tvarka 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Paslaugos darbdaviams > Užsieniečių įdarbinimas > Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams išdavimo tvarka
 

 

Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai

Darbdavys, norintis priimti į darbą užsienietį, turi kreiptis į teritorinę darbo biržą ir užregistruoti laisvą darbo vietą, kurios skelbimo galiojimo trukmė negali būti trumpesnė nei 5 darbo dienas.

Darbdavių dėmesiui!

Aprašas netaikomas:

1. Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise;

2. įmonių dalyviams, vadovams, akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 45 straipsnio 1 dalies 1–22 punktų nuostatos;

3. užsieniečiui tais atvejais, kai jo profesija įtraukta į Lietuvos darbo biržos direktoriaus tvirtinamą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis.

Teritorinei darbo biržai reikia pateikti dokumentus:

Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas taikomas užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punkto sąlygas:

 1. Jei atvyksta ne iš Europos Sąjungos valstybių narių;

 2. Jei turi leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos išduotą nacionalinę vizą, dirba pagal darbo sutartį ir ketina toliau dirbti;

 3. Jei užsieniečio profesija buvo įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonomines veiklos rūšis, ir turi Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinę nacionalinę vizą, dirba pagal darbo sutartį ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje;

 4. Jei įgijo išsilavinimą Lietuvos Respublikoje ir turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje;


Priimti sprendimą užsieniečiui, kuris įgijo išsilavinimą Lietuvos Respublikoje ir turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje reikalingi šie dokumentai:

1. prašymas;

2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduoto pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą, kopija;

3. užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio užsieniečio kvalifikaciją, kopija;

4. pažyma, kurioje nurodoma informacija apie:

4.1. būtinumą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;

4.2. darbuotojų atleidimus per 3 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo dirbti išdavimo (atleidimo iš darbo priežastis, atleistų darbuotojų kvalifikaciją ir darbo funkcijas);

4.3. darbuotojo vidutinį darbo užmokesčio dydį, jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kuriam prašoma priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams;

5. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą.


 

 5. Jei turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbantis aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą ir šio užsieniečio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikotarpiu užsieniečiui mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;

 6. Jei turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje;

 7. Jei turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą kitu nei Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, jeigu atitinka Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punkto sąlygas.

 

Priimti sprendimą užsieniečiui, kuris turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą  kitu nei  Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, jeigu atitinka Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punkto sąlygas, reikalingi šie dokumentai:

1. prašymas;

2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją  ir užsieniečio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduoto pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą, kopija;

3. užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio užsieniečio kvalifikaciją, kopija;

4. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) rekomendacijos dėl užsienio kvalifikacijos vertinimo kopiją kartu su užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio asmens kvalifikaciją, kopija, jeigu profesija nereglamentuojama Lietuvos Respublikoje, bet yra reikalaujama turėti aukštąjį išsilavinimą. Teritorinė darbo birža, remdamasi SKVC išduota rekomendacija, darbdavio gali paprašyti pateikti SKVC sprendimo dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, kaip nustatyta Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu  Nr. 212 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kopija;

5. kompetentingos institucijos sprendimo dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarime Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“, kopija, jeigu profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašas, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“;

6. užsieniečio vienerių metų darbo patirtį pagal turimą profesinę kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus patvirtinančio dokumento kopija;

7. pažyma, kurioje nurodoma informacija apie darbuotojo darbo funkcijas, darbo užmokesčio dydį, apskaičiuotų ir per visą užsieniečio dirbtą laikotarpį sumokėtų mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį. Prašymas kartu su visais reikalingais dokumentais pateikiamas ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius ir ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius iki leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje galiojimo laiko pabaigos;

8. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą.

 

Prašymas kartu su visais reikalingais dokumentais pateikiamas ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius ir ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius iki leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje galiojimo laiko pabaigos.

Dėmesio!
Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo parašu ir antspaudu, jei antspaudą privalo turėti.                     
   

Terminai:
Priėmusi dokumentus ir prieš išduodama pažymą apie dokumentų gavimą, teritorinė darbo birža patikrina, ar darbdavys (įmonė) atitinka šiuos reikalavimus:
1. yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo arba kita organizacija, ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje;
2. nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam neiškelta bankroto byla;
3. neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
4. neturi neįvykdytų įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ilgiau kaip 30 dienų. Kompetentinga institucija dėl neįvykdytų įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius, kuriame vykdoma darbdavio (įmonės), kaip draudėjo, apskaita;
5. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 540 straipsnius. Šis reikalavimas taikomas ir darbdavio vadovui ar kitam atsakingam asmeniui; 

6. per pastaruosius vienus metus neturi baudos pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 ir 57 straipsniuose nustatytus pažeidimus.

Terminai

Teritorinėje darbo biržoje dokumentai dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams nagrinėjami ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo gavimo datos.

Lietuvos darbo biržoje dokumentai dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams nagrinėjami ne ilgiau kaip per 4 darbo dienas nuo gavimo datos.  

Sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priimamas jo darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip dvejiems metams.

Rinkliava už sprendimo priėmimą

Dėmesio!

Už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės rinkliava, kurią darbdavys privalo sumokėti iki Prašymo pateikimo teritorinei darbo biržai.

Už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties LR darbo rinkos poreikiams priėmimą — 28 EUR.                      

Įmokos už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties LR darbo rinkos poreikiams priėmimą rekvizitai:

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

GAVĖJAS: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

GAVĖJO KODAS: 188659752

SĄSKAITOS NUMERIS IR BANKAS:

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AB DNB bankas

AGBLLT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

SMPOLT22

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

„Swedbank“, AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas

MDBALT22

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti :

 • gavėjo pavadinimą;
 • surenkamosios sąskaitos numerį;
 • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens — Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo — asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos — registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
 • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
 • įmokos kodą;
 • sumą;
 • mokėjimo paskirtį už sprendimo priėmimą (užsieniečio vardas, pavardė).

ĮMOKOS KODAS: 5801

Sprendimo priėmimas

Apie priimtą sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, Lietuvos darbo birža per 3 kalendorines dienas informuoja Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos ir darbdavį elektroniniu paštu išsiųsdama nuskaityto sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams kopiją.

Taip pat apie priimtą sprendimą darbdavys gali sužinoti paskambinęs į Lietuvos darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyrių tel. 8 (5) 2 36 07 75.

Darbo sutarčių tvirtinimas

Darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaryta, ir darbdavys jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, teritorinei darbo biržai registruoti turi pateikti per 2 mėnesius nuo leidimo laikinai gyventi šiam užsieniečiui išdavimo dienos. Teritorinė darbo birža, patikrinusi, ar sutartis atitinka Prašyme pateiktą informaciją, ją registruoja Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje.

Reikalavimai darbo sutarčiai:

 1. Darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą formą;
 2. Sutartis turi būti sudaroma dviem kalbomis: lietuvių kalba ir užsieniečiui suprantama kalba;
 3. Darbo sutartis turi būti sudaryta dviem egzemplioriais. Po vieną darbo sutarties lietuvių ir užsieniečiui suprantama kalba egzempliorių darbdavys turi palikti teritorinėje darbo biržoje;
 4. Užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį pat darbą  pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo.
 5. Darbo sutartyje nurodytas užsieniečio darbo laikotarpis turi sutapti su jam išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laiku.

Dėmesio!

Užsienietis negali dirbti pas kitą darbdavį, atlikti kitos darbo funkcijos (tam tikros profesijos, kvalifikacijos, specialybės, darbo arba eiti tam tikrų pareigų), negu nurodyta sprendime dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

Nutraukus darbo sutartį

Apie darbo sutarties galiojimo termino pasibaigimą iki sutarties galiojimo pabaigos, darbdavys privalo per 5 darbo dienas apie tai pranešti raštu Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Informacija atnaujinta: 2018.12.19 15:56