Profesinė reabilitacija 

Susijusios nuorodos

Profesinės reabilitacijos programa asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, suteikia didesnes galimybes integruotis į darbo rinką ir dalyvauti profesinės reabilitacijos programose.

Šios programos tikslas - ugdyti ar atkurti asmens darbingumą bei didinti jo galimybes įsidarbinti.

Profesinė reabilitacija, tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį asmenims nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- NDNT).

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas parenka Lietuvos darbo birža, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais.

Asmenims, kurie dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje, mokama profesinės reabilitacijos pašalpa.

Profesinės reabilitacijos pašalpa apdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu asmenims mokama pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatas ir yra lygi 85 procentams pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio, tačiau pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė kaip dvi bazinės pensijos. Ją skiria ir moka Valstybinio socialinio fondo valdybos teritoriniai skyriai.

Neapdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu asmenims arba draudžiantiems tik valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, neturintiems ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo 3 mėnesius per metus arba 6 mėnesius per dvejus metus, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 413 patvirtintus Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatus iš valstybės biudžeto lėšų bus mokama dviejų valstybinio socialinio draudimo bazinių pensijų dydžio profesinės reabilitacijos pašalpa (nuo 2017 m. sausio 1 d. socialinio draudimo bazinė pensija – 120 Eur). Šias pašalpas skirs ir mokės teritorinės darbo biržos.

Pašalpos mokamos ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 patvirtintu Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašu. 

Profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 413 patvirtinti Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatai.
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus, profesinės reabilitacijos paslaugų organizatorius bei teikėjus, šių paslaugų teikimą ir finansavimą nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 patvirtintos Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-159 patvirtintas Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašas

 


Informacija atnaujinta: 2017.09.21 13:07