Profesinio mokymo teikėjams 

 

Įgyvendinant nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 36 str. ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 patvirtinto Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 12 p. nuostatas, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-385 Dėl reikalavimų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms nustatymo, pavyzdinės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos formos ir pažymų apie asmenims siūlomas paslaugas formų patvirtinimo nustatyti Reikalavimai neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms bei patvirtintos naujos pavyzdinės formos. 

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TEIKĖJAMS

Neformalųjį profesinį mokymą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai, atitinkantys Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką (Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo 2 str. 4 d.)

Teikdami mokymo programas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų teikėjai pildo šias formas:

 PAŽYMOS neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms forma

 PROGRAMOS aprašymo forma 

Veiksmai, kuriuos būtina atlikti neformaliojo profesinio mokymo teikėjams, pageidaujantiems teikti profesinio mokymo paslaugas:

  1. Įsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre;
  2. Parengti nustatytus reikalavimus atitinkantį švietimo programos aprašymą pagal patvirtintą pavyzdinę neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos formą;
  3. Užregistruoti parengtą programą Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre ir registro suteiktą kodą nurodyti programos aprašyme;
  4. Suderinti programą su viena iš akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų (Akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų sąrašas);
  5. Užpildyti pažymą apie asmenims siūlomas profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.
  6. Pagal nustatytus reikalavimus užpildytas dokumentų formas (Pažymą ir Mokymo programos aprašymą), skanuotas atskiromis PDF formato bylomis atsiųsti Lietuvos darbo biržai el. p. adresu ldbprogramos@ldb.lt 
  7. Mokymo programos informaciją reikia suvesti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje adresu: http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/MokProgramosNeformaliosios.aspx

Pateiktų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vertinimas atliekamas ir  nustatytus reikalavimus atitinkančios programos paskelbiamos Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje per 15 darbo dienų nuo jų pateikimo dienos.

KITA AKTUALI INFORMACIJA: 

·  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos gali būti atnaujinamos (keičiama programos kaina) ne dažniau kaip kas 12 mėn., nekeičiant pavadinimo ir jos trukmės.

·  Nustačius, kad mokymo teikėjai nevykdo reikalavimo skelbti mokymo teikėjo interneto svetainėje programų pavadinimų, jų aprašymų ir kainų, tokių programų skelbimas Lietuvos darbo biržos svetainėje sustabdomas iki pažeidimo pašalinimo.

·  SVARBU: mokymo programos trukmė darbo dienomis nustatoma mokymo programos valandų skaičių dalinant iš 8, savaitėmis- dalinant iš 5. Tais atvejais, kai teisės aktuose nustatyta trumpesnė mokymo trukmė, valandų skaičius per dieną nustatomas remiantis tą mokymą reglamentuojančiais teisės aktais. Visos mokymo programą sudarančios mokymo valandos privalo būti kontaktinės (laikas, per kurį mokytojas tiesiogiai dirba su mokiniais).

·  Mokymo programos, kurias baigus įgyjamos kompetencijos nėra kvalifikacijos ar jos dalies (modulio) sudėtinė dalis, gali būti finansuojamos, kai pateikiamas konkretaus darbdavio pageidavimas parengti darbuotojus pagal teikiamą neformalią suaugusiųjų švietimo programą.

 

 

                                     FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJAMS

 

Formalųjį profesinį mokymą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai, turintys Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją.

Teikdami mokymo programas, formaliojo profesinio mokymo teikėjai pildo šią formą:

 PAŽYMOS formaliojo profesinio mokymo programoms forma

Veiksmai, kuriuos būtina atlikti formaliojo profesinio mokymo teikėjams, pageidaujantiems teikti profesinio mokymo paslaugas:

1.    Pagal nustatytus reikalavimus užpildytą pažymos formą, skanuotą  PDF formato byla, atsiųsti Lietuvos darbo biržai el. p. adresu ldbprogramos@ldb.lt 

2.    Mokymo programos informaciją reikia suvesti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje adresu: http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/MokProgramosFormaliosios.aspx 

 

Kviečiame profesinio mokymo teikėjus aktyviai  dalyvauti vykdant naujas paramos mokymuisi priemones:

 -Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį  

 -Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas.

 

 Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonė 

    Profesinio mokymo programa pameistrystei, pagal kurią vykdomas mokymas darbo vietoje ir ją vykdantis profesinio mokymo teikėjas privalo būti įtraukti į Lietuvos darbo biržos direktoriaus tvirtinamą profesinio mokymo teikėjų sąrašą. Tam tikslui mokymo teikėjas:

 ·  El. paštu ldbprogramos@ldb.lt pateikia nustatytos formos skanuotas pažymas apie formaliojo profesinio mokymo arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, atitinkamame formos stulpelyje nurodydamas kainą mokymui pameistrystės būdu.

·  Kai pameistrystės formos kaina identiška mokyklinės formos kainai, pateikus atnaujintas pažymas jau ankščiau LDB registruotoms mokymo programoms, jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia.

· Jei teikiamos naujos, iki tol neteiktos mokymo programos mokyti tik pameistrystės forma, arba jeigu pameistrystės formos mokymo kaina skiriasi nuo mokyklinės formos kainos, mokymo teikėjas suveda mokymo programas į LDB duomenų bazę, mokymo programos pavadinime papildomai nurodydamas žodį „pameistrystei“. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms teikiamas ir programos aprašymas, kuriame pagrindžiama mokymo pameistrystės būdu kaina, jei ji skiriasi nuo mokyklinės formos kainos. 

 

    Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų  pripažinimas

 Formalaus mokymo teikėjas teikia pažymą apie asmenims siūlomas profesinio mokymo paslaugas pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir pažymoje nurodo kompetencijų pripažinimo paslaugos kainą.

 

 

 

Informacijos piktograma
 
Daugiau informacijos:

Kontaktinis asmuo dėl pažymų pildymo -
Lietuvos darbo biržos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Mėlinienė,
tel. (8 5) 236 07 90, el. p. Vilija.Meliniene@ldb.lt

 


Informacija atnaujinta: 2018.01.26 13:31