Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas
Sąrašas

2018 m. kovo 31 d.
Kategorija:

2015 m. sausio 2 d. Lietuvos darbo birža pradėjo įgyvendinti naują Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“, projekto numeris 07.3.1-ESFA-V-401-02-0001.

Projekto įgyvendinimo metu nuo 2015 m. sausio 2 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. dalyvaus 14 000 teritorinėse darbo biržose registruotų vyresnio amžiaus bedarbių, kuriems bus suteikta galimybė likti aktyviais darbo rinkos dalyviais: 6 200 projekto dalyvių bus suteikta galimybė įgyti naują kvalifikaciją ar patobulinti jau turimas kompetencijas, 7 680 projekto dalyvių bus sudarytos sąlygos grįžti į darbo rinką, darbdaviams mokant subsidiją darbo užmokesčiui ir 120 projekto dalyvių, susiradusiems darbą toliau nuo gyvenamosios vietos, bus kompensuojamos kelionės ar apgyvendinimo išlaidos dalyvaujant bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemonėje.

Projekto tikslas – padėti vyresniems negu 54 metų bedarbiams, registruotiems teritorinėse darbo biržose, įsigyti ar tobulinti kvalifikaciją ir (ar) įgyti kompetencijų ir trūkstamų darbo įgūdžių, padedančių integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto tikslinė grupė – vyresni negu 54 metų bedarbiai (dalyviui turi būti suėję 55 metai), registruoti teritorinėse darbo biržose.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto trukmė – 2015 m. sausio 2 d. - 2018 m. kovo 31 d.  

Projekto vertė – 20 273 401,30 Eur, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų – 15 336 219,88 Eur, valstybės biudžeto lėšų – 4 937 181,42 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis – 2014-2020 m.

 

Veiklos pavadinimas

Planuojamas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos šio projekto finansavimui (Eur)

Nuo projekto pradžios iki 2018 m. balandžio 30 d. priemonėje dalyvavusių asmenų skaičius

Nuo projekto pradžios iki 2018 m. balandžio 30 d. panaudotos lėšos (Eur)

Profesinis mokymas

6 200

10 896 752,61

6 641

10 879 379,59

Įdarbinimas subsidijuojant

7 680

9 094 117,05

7 685

9 094 049,99

Bedarbių teritorinio judumo rėmimas

120

40 849,53

122

40 849,53

Sąrašas