Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas
Sąrašas

2018 m. balandžio 30 d.
Kategorija:

2014 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos darbo birža pradėjo įgyvendinti naują Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamą projektą „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“, projekto numeris 07.3.1-ESFA-V-401-01-0001.

Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklose dalyvaus daugiau kaip 13613 teritorinėse darbo biržose registruotų ilgalaikių ir ilgą laiką nedirbusių asmenų, t.y. iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbusių 2 metus ir ilgiau. Ilgalaikiai bedarbiai turės galimybę dalyvauti profesinio mokymo, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant ir bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemonėse. Profesinio mokymo veikloje dalyvaus 3651 ilgalaikis bedarbis ir 2662 asmenys iki įsiregistravimo TDB nedirbę 2 metus ir ilgiau. Į darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę bus nukreipta 1066 ilgalaikiai bedarbiai (iš kurių 100 dalyvaus po profesinio mokymo) ir 759 - iki įsiregistravimo TDB nedirbę 2 metus ir ilgiau. Viso 5271 asmenų dalyvaus įdarbinimo subsidijuojant priemonėje, iš jų 2915 – ilgalaikiai bedarbiai ir 2356 – iki įsiregistravimo TDB nedirbę 2 metus ir ilgiau, teritorinio judumo priemonėje turės galimybę dalyvauti 304 asmenys, iš jų 172 – ilgalaikių bedarbių, 132 - iki įsiregistravimo TDB nedirbę 2 metus ir ilgiau.

Projekto tikslas – padėti ilgalaikiams bedarbiams ir ilgą laiką nedirbusiems asmenims, registruotiems teritorinėse darbo biržose, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją, įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto tikslinės grupės:

  • ilgalaikiai bedarbiai;
  • ilgą laiką nedirbę asmenys, t.y. iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 metus ir ilgiau.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto veiklų įgyvendinimas – 2014 m. rugpjūčio 1 d. - 2018 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė – 24.138.397,82 Eur.

Veiklos pavadinimas ir tikslinės grupės

Planuojamas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui

Nuo projekto pradžios iki 2018 m. gegužės 31 d. projekto veiklose dalyvavusių asmenų skaičius

Panaudotos lėšos (Eur)

Profesinis mokymas viso, iš jų:

6313

14.384.896,21

7391

14.328.466,65

Ilgalaikiai bedarbiai

 3651

 

4740

 

Iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 metus ir ilgiau

 2662

 

2651

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas viso, iš jų:

 1825

 2.427.060,54

1912

2.413.633,99

Ilgalaikiai bedarbiai

1066

1146

 

Iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 metus ir ilgiau

759

766

 

Įdarbinimas subsidijuojant viso, iš jų:

 5271

 6.919.881,55

5370

 6.906.386,36

Ilgalaikiai bedarbiai

 2915

 

3017

 

Iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 metus ir ilgiau

 2356

2353

 

Bedarbių teritorinio judumo rėmimas viso, iš jų:

304 

 95.346,62

318

95.346,62

Ilgalaikiai bedarbiai

172

 

195

 

Iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 metus ir ilgiau

132

 

 

 123

 

Sąrašas