„Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“
Sąrašas

2018 m. kovo 31 d.
Kategorija:

2014 m. rugpjūčio 1 d. pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamas projektas „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“ Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-01-0002.
Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklose dalyvaus daugiau kaip 13950 registruotų teritorinėse darbo biržose nekvalifikuotų bedarbių. Projekto metu bus įgyvendinamos profesinio mokymo ir neformalaus švietimo programa, nekvalifikuotų bedarbių konsultavimo ir profesinio orientavimo priemonė ir  remiamo įdarbinimo priemonės – darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir darbo rotacija.

Projekto tikslas - padidinti nekvalifikuotų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, motyvaciją įsidarbinti, padėti jiems spręsti emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui, padėti įgyti ar patobulinti kvalifikaciją ar įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto tikslinė grupė - teritorinėse darbo biržose registruoti nekvalifikuoti bedarbiai.

Projekto partneriai - 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto trukmė – 2014 m. rugpjūčio 1 d. - 2018 m. kovo 31 d.

Projekto vertė – 40 348 007,42 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis - 2014-2020 m.

Veiklos pavadinimas

Planuojamas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui (Eur)

Nuo projekto pradžios iki 2018 m. balandžio 30 d. projekto veiklose dalyvavusių asmenų skaičius

Panaudotos lėšos (Eur)

Profesinis mokymas ir neformalus švietimas

15400

33 757 132

15989

33 665 316

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

4100

5 750 743

 4339

5 746 833

Darbo rotacija

120

206 803

 127

 205 645

Nekvalifikuotų bedarbių konsultavimas ir profesinis orientavimas

5000

114 512

5000

114 512

Sąrašas