Projektas „Išlik darbo rinkoje“
Sąrašas

2015 m. gruodžio 16 d.
Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

 

ESF

2014 m. sausio 2 d. pradėtas įgyvendinti Europos socialinio fondo ir Užimtumo fondo finansuojamas projektas „Išlik darbo rinkoje“, projekto kodas VP1-1.2-SADM-01-V-15-001.

Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklose dalyvaus daugiau kaip 21 450 teritorinėse darbo biržose registruotų asmenų, iš jų – virš 5 500 ilgalaikių, 4 100 vyresnių kaip 50 metų darbingo amžiaus bedarbių, daugiau nei 7 000 jaunimo iki 29 m. ir 4 700 bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų. Projekto „Išlik darbo rinkoje“ metu bus įgyvendinamos keturios remiamo įdarbinimo priemonės – įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, darbo rotacija ir profesinis mokymas. 

Projekto tikslas - padidinti bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų, vyresnių kaip 50 metų darbingo amžiaus, ilgalaikių bedarbių bei jaunimo iki 29 m. galimybes įsidarbinti ir išlikti aktyviais darbo rinkoje.

Projekto tikslinės grupės:

   1. Vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus bedarbiai.

   2. Ilgalaikiai bedarbiai.

   3. Jaunimas iki 29 m.

   4. Bedarbiai ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai.

Projekto partneriai - 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto trukmė – 2014 m. sausio 2 d. - 2015 m. gruodžio 15 d.

Projekto vertė – 33.906.777,13 Eur

Projekto finansavimo šaltinis - Europos socialinis fondas ir Užimtumo fondo lėšos.

Europos sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis 2007 m. - 2013 m.

 

 Veiklos pavadinimas Planuojamas projekto dalyvių skaičius  

Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui (Eur)

 

Nuo projekto pradžios iki 2015 m. gruodžio 15 d. projekto veiklose dalyvavusių asmenų skaičius

 

Panaudotos lėšos (Eur)

 Profesinis mokymas  3100 4.570.000 5 344 4.589.904,47
 Įdarbinimas subsidijuojant 15680 24.088.472 21 301 24.049.964,63
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 2370 3.907.762 2 791 3.913.397,36
 Darbo rotacija 300 959.221 554 954.867,64
 Iš viso 21450 33.525.455 29 990 33.508.134,10

 Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų darbuotojų, atsakingų už projekto "Išlik darbo rinkoje" veiklų įgyvendinimą, sąrašas

 

Projektą įgyvendinančios institucijos pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Atsakingų asmenų vardas, pavardė

Telefono numeris

El. paštas

Lietuvos darbo birža

ESF projekto "Išlik darbo rinkoje" vadovė

Rima Arbutavičienė

(8 5) 2388762

rima.arbutaviciene@ldb.lt

ESF projekto "Išlik darbo rinkoje" vyr. finansininkė

Aušra Maminskienė

(8 5)2360774

ausra.maminskiene@ldb.lt 

ESF projekto "Išlik darbo rinkoje" finansininkė

Regina Bružaitė

(8 5) 2360774

regina.bruzaite@ldb.lt

ESF projekto "Išlik darbo rinkoje" koordinatorė

Irma Dunovskienė

(8 5) 2388762

irma.dunovskiene@ldb.lt 

ESF projekto "Išlik darbo rinkoje" koordinatorė

Rima Januševičienė

(8 5) 2653629

rima.januseviciene@ldb.lt

Alytaus teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Vilija Maksimavičienė

(8 315) 56 656

 vilija.maksimaviciene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Aurelija Stanevičienė

(8 315) 55 554

aurelija.staneviciene@ldb.lt 

Kauno teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Dainora Suraučienė

(8 37) 465 953

dainora.surauciene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Asta Simonžentienė

(8 37) 490 140

asta.simonzentiene@ldb.lt

Klaipėdos teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Dalia Petkuvienė

(8 46) 390 778

dalia.petkuviene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Gitana Dvarionienė

(8 46) 390 782

gitana.dvarioniene@ldb.lt

Marijampolės teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Audronė Giraitienė

(8 343) 97 857

audrone.giraitiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Dalytė Jasulaitienė

(8 343) 97 855

dalyte.jasulaitiene@ldb.lt

Panevėžio teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Regina Rimšaitė

(8 45) 582 817

regina.rimsaite@ldb.lt

Danguolė Rajeckienė

(8 45) 582 805

danguole.rajeckiene@ldb.lt

ES paramos apskaitos poskyris

Rima Mastavičiūtė

(8 45) 430 259

rima.mastaviciute@ldb.lt

Šiaulių teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Vitalija Liubavičienė

(8 41) 502 839

vitalija.liubaviciene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Regina Karaveckienė

(8 41) 502 846

regina.karaveckiene@ldb.lt

Tauragės teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Jurgita Petraitienė

(8 446) 72 673

jurgita.petraitiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Kristina Bardauskaitė

(8 446) 61 609

kristina.bardauskaite@ldb.lt

Telšių teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Asta Liubartienė

(8 444) 31 047

asta.liubartiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Džiuljeta Mockevičienė

(8 444) 31 014

dziuljeta.mockeviciene@ldb.lt

Utenos teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Jolanta Kralikienė

(8 389) 63 995

jolanta.kralikiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Vilma Motiejūnienė

(8 389) 64 002

vilma.motiejuniene@ldb.lt

Vilniaus teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Elvyra Sinkevičienė

(8 5) 272 5083

elvyra.sinkeviciene@ldb.lt

Ina Arlauskienė

(8 5) 272 5293

ina.arlauskiene@ldb.lt

Loreta Stankevičienė

(8 5) 272 5908

loreta.stankeviciene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Gražina Aleksejevienė

(8 5) 250 5901

grazina.aleksejeviene@ldb.lt

 

 

 

 

Sąrašas