Projektas „Integravimo į darbo rinką skatinimas“
Sąrašas

2014 m. vasario 28 d.
Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

ES parama

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2014 m. vasario 28 d. įgyvendino projektą „Integravimo į darbo rinką skatinimas“.

Projekto tikslas – didinti ieškančių darbo asmenų konkurencines galimybes ir padėti įsitvirtinti darbo rinkoje arba laikinai įsidarbinti.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto vertė: 125.320.908 Lt

Planuoti rodikliai:

Buvo planuota, kad pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama profesinio mokymo priemonėje dalyvaus 8500 asmenų, iš jų jaunimo iki 29 m. - 6000 asmenų, įdarbinimo subsidijuojant priemonėje – 11700 asmenų, darbo įgūdžių įgijimo priemonėje – 4000 asmenų, darbo rotacijos priemonėje – 600 asmenų, teritorinio judumo priemonėje – 300 asmenų.

Pasiekti rezultatai:

Pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama projekto įgyvendinimo metu į profesinio mokymo priemonę nusiųsta 11563 asmenys, iš jaunimo iki 29 m. – 6038 asmenys, įdarbinimo subsidijuojant priemonę – 13384 asmenys, darbo įgūdžių įgijimo priemonėje – 4124 asmenys, darbo rotacijos priemonę – 626 asmenys, teritorinio judumo priemonę – 433 asmenys.

2014 m. vasario 28 d. duomenimis 25716 projekto dalyvių įsidarbino po dalyvavimo projekto veiklose.

* projekto rodiklio „bedarbiai, įdarbinti per 6 mėnesius po dalyvavimo profesinio mokymo“ vykdymas bus stebimas iki 2014 m. rugpjūčio 31 d.

Sąrašas