Projektas „Jaunimo užimtumo didinimas“
Sąrašas

2013 m. gruodžio 1 d.
Kategorija: Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ veiklų grupę „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės"

ESF

Projekto tikslas – skatinti jaunimo užimtumą, sudarant galimybes įgyti praktinių įgūdžių ir įsitvirtinti darbo rinkoje.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto veiklų pradžia – 2012 m. rugpjūčio 1 d.

Projekto veiklų pabaiga – 2013 m. lapkričio 30 d.

Projekto vertė 20.000.000,00 Lt

Projekto tikslinė grupė – jaunimas iki 29 metų.

Planuoti rodikliai:

50 proc. bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 mėnesius po dalyvavimo remiamo įdarbinimo programose.

Pasiekti rezultatai:

Į projekto veiklas buvo įtraukti 6600 jauni iki 29 metų asmenys.
86 proc. bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 mėnesius po dalyvavimo remiamo įdarbinimo programose.

Sąrašas