Projektas „Neįgaliųjų socialinių įmonių rėmimas“
Sąrašas

2012 m. sausio 31 d.
Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2011 m. birželio 1 d. iki 2012 m. sausio 31 d. sėkmingai įgyvendino ESF finansuojamą projektą „Neįgaliųjų socialinių įmonių rėmimas“ (VP1-1.2-SADM-01-V-09-001).

Projekto tikslasparemti neįgaliųjų socialines įmones, skatinti neįgaliųjų socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų užimtumo lygį, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.

Projekto vertė – 16.399.539 Lt. (iš jų ESF lėšos – 12.551.541 Lt.)

Projekto partneriai – 9 teritorinės darbo biržos ir 99 neįgaliųjų socialinės įmonės.

Projekto tikslinė grupė – neįgalieji, turintys sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, ar neįgalieji, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, dirbantys neįgaliųjų socialinėse įmonėse.

Planuoti rodikliai:

  • buvo planuota įmonėms dalinai kompensuoti 2168 neįgaliųjų darbuotojų darbo užmokesčio ir nuo jo priskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokas.
  • siekiant padėti neįgaliesiems įsitvirtinti darbo rinkoje, planuota, kad 759 darbuotojams, turintiems 40 proc. neviršijantį darbingumo lygį, darbo funkcijas padės atlikti asistentai, kuriems projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus mokama asistento subsidija.

Projekto rezultatai:

Iki projekto įgyvendinimo pabaigos buvo paremti 3048 neįgaliųjų socialinėse įmonėse dirbantys neįgalieji, kuriems buvo dalinai kompensuojamos darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokos. Asistento pagalba buvo teikiama 982 neįgaliesiems.

Sąrašas