Projektas „Būk aktyvus darbo rinkoje“
Sąrašas

2012 m. sausio 31 d.
Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2010 m. liepos 15 d. iki 2012 m. sausio 31 d. sėkmingai įgyvendino projektą „Būk aktyvus darbo rinkoje“.

Projekto tikslas – prisidėti prie darbo rinkos paklausos ir pasiūlos suderinamumo, nedirbančių jaunuolių užimtumo didinimo ir grąžinimo į darbo rinką.

Projekto vertė – 22.000.000 Lt.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Planuoti rodikliai: Pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama, projekte dalyvaus 5230 jaunimo iki 29 metų, iš jų: darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje dalyvaus 2500 asmenų, įdarbinimo subsidijuojant priemonėje - 2730 asmenų. Projekte numatoma, kad 50 proc. bedarbių po dalyvavimo remiamo įdarbinimo priemonėse bus įdarbinti pastoviam darbui.

Pasiekti rezultatai:

Nuo projekto pradžios dalyvavimą priemonėse baigė per 6.1 tūkst. projekto dalyvių.

Projekto įgyvendinimo metu į darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę nusiųsta per 2,9 tūkst. projekto dalyvių, į įdarbinimo subsidijuojant priemonę- 3170 bedarbių. 2012 m. sausio 31 d. duomenimis, per 5 tūkst. arba 83 proc.* projekto dalyvių įsidarbino po dalyvavimo remiamojo įdarbinimo priemonėse.

* projekto rodiklio „bedarbiai, įdarbinti per 6 mėnesius po dalyvavimo profesinio mokymo ir/ar remiamojo įdarbinimo programose“ vykdymas bus stebimas iki 2012 m. liepos 31 d.

Sąrašas