2017 m. veiklos užduotys 

LIETUVOS DARBO BIRŽOS DIREKTORIAUS UŽDUOTYS

 1. Tęsti darbo rinkos valdymo modernizavimą ir užtikrinti struktūrinius pertvarkymus, mažinant administracines funkcijas vykdančių darbuotojų skaičių bei siekiant teritorinės darbo biržos veiklos procesus orientuoti į individualių klientų poreikių identifikavimą ir patenkinimą bei aktyvų darbą su darbdaviais ir kitais darbo rinkos partneriais;
 2. Įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, užtikrinant pirminės ir antrinės intervencijos projektų tikslų ir užduočių vykdymą;
 3. Didinti vyresnio amžiaus, moterų, neįgaliųjų, nekvalifikuotų, ilgalaikių bedarbių ir kitų socialinių grupių užimtumą ir gebėjimus, teikiant darbo rinkos paslaugas ir sudarant galimybes dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, siekiant jų integracijos į darbo rinką;
 4. Užtikrinti Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų lyginamojo mokymosi iniciatyvos antrojo ciklo, orientuoto į kokybinius pokyčius, įgyvendinimą Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose.
 5. Diegti kokybės vadybos sistemą ir LEAN metodiką, orientuojantis į procesinį įstaigos valdymą ir klientų poreikius.

DARBO RINKOS IR UŽIMTUMO RĖMIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS UŽDUOTYS

 1. Teritorinės darbo biržos veiklos procesus orientuoti į individualių klientų poreikių identifikavimą ir patenkinimą bei aktyvų darbą su darbdaviais ir kitais darbo rinkos partneriais;
 2. Įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, užtikrinant pirminės ir antrinės intervencijos projektų tikslų ir užduočių vykdymą;
 3. Didinti vyresnio amžiaus, moterų, neįgaliųjų, nekvalifikuotų, ilgalaikių bedarbių ir kitų socialinių grupių užimtumą ir gebėjimus, teikiant darbo rinkos paslaugas ir sudarant galimybes dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, siekiant jų integracijos į darbo rinką.

FINANSŲ, TEISĖS IR PIRKIMŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS UŽDUOTYS

 1. Atlikti teritorinių darbo biržų darbuotojų darbo krūvių pagal atitinkamas pareigybes analizę ir pateikti siūlymus optimizuoti teritorinių darbo biržų darbuotojų pareigybes pagal naują struktūrą ir klientų aptarnavimo modelį.
 2. Įvertinti vidaus administravimo ir veiklos valdymą užtikrinančių informacinių sistemų trūkumus ir užtikrinti jų eliminavimą.
 3. Užtikrinti viešųjų pirkimų vykdymą aktualių įstatymų bei kitų teisės aktų apimtyje ir nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme reglamentuotų viešųjų pirkimų principų.
 4. Parengti Lietuvos darbo biržos vykdomų priemonių įgyvendinimo priežiūros tvarką ir užtikrinti jos vykdymą.

VEIKLOS VALDYMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS UŽDUOTYS

 1. Parengta dokumentų valdymo politika bei Lietuvos darbo biržos darbo reglamentas iki 2017 m. gruodžio 31 d.
 2. Automatizuoti, atsekami ir kontroliuojami įvairūs veiklos procesai: įsakymų, sutarčių, sąskaitų, raštų ir kitų dokumentų derinimas elektroniniu būdu, atsisakant fizinio vizų rinkimo bei popierinių dokumentų spausdinimo. Ne mažiau kaip 45 proc. dokumentų.
 3. Parengta: projektinis pasiūlymas, paraiška finansavimui gauti, statinio projektavimo užduotis iki 2017 gruodžio 31 d.
 4. Parengtos Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų turto valdymo taisyklės iki 2017 m. gruodžio 31 d.
 5. Parengtos duomenų perdavimo ir interneto paslaugų pirkimų techninės specifikacijos bei sutarties projektai iki 2017 m. kovo 31 d.
 6. Parengti DVS licencijų pirkimo ir palaikymo bei vystymo paslaugų pirkimo technines specifikacijas 2017 m. kovo 31 d.

Informacija atnaujinta: 2017.09.25 15:00