Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
Situacijos apžvalga
Klaipėdos miesto savivaldybėje
Klaipėdos rajono savivaldybėje
Neringos savivaldybėje
Kretingos rajono savivaldybėje
Palangos miesto savivaldybėje
Skuodo rajono savivaldybėje
Šilutės rajono savivaldybėje
Apklausos ir analizės
ES parama
Klaipėdos (miesto, rajono) darbo biržos jaunimo darbo centro lankytojų apklausa (2009 m.)
Sąrašas
2009 m. gruodžio 1 d.
Kategorija: Bandomieji tyrimai

Apklausos tikslas - Jaunimo darbo centro (toliau – JDC) lankytojų informacijos poreikio nustatymas ir siūlomų paslaugų kokybės vertinimas, siekiant tobulinti bei plėtoti atviro informavimo sistemą.

Apklausos laikas - 2009 m. sausio - lapkričio mėn.

Respondentai – apklausoje dalyvavo 102 JDC lankytojai.

Apklausos atlikimo būdas – anketinė apklausa.

RESPONDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL LYTĮ

Lyginant 2009 m. ir 2008 m. apklausos rezultatus, pastebima, kad šiais metais padidėjo vyrų, apsilankiusių JDC, skaičius (2009 m. – 39%, 2008 m. - 30%), tačiau JDC paslaugomis dažniau naudojosi moterys (2009 m. - 61%, 2008 m. - 70%).

RESPONDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL GYVENAMĄJĄ VIETĄ

Lyginant paskutinių 3 metų duomenis, galima teigti, kad situacija nekinta ir JDC lankytojų daugumą sudaro miesto gyventojai (2009 m. – 87%, 2008 m. - 81%, 2007 m. - 93%), o likusioji JDC klientų dalis - Klaipėdos rajono gyventojai.

RESPONDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL AMŽIŲ

Pagal amžių JDC lankytojai buvo skirstomi į tris grupes. Dažniausiai JDC paslaugomis naudojosi 18 – 25 metų amžiaus asmenys (2009 m. - 56%, 2008 m. - 83%, 2007 m. - 38%). Lyginant 2008 m. ir 2009 m. duomenis pastebėta, kad tarp JDC klientų 2009 m. padidėjo asmenų iki 18 metų amžiaus (2009 m. - 30%, 2008 m. - 5%). Vyresnių nei 25 metų amžiaus lankytojų skaičius, lyginant su 2008 metais, pakito nežymiai – išaugo nuo 12% iki 14% (2007 m. - 32%).

RESPONDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL IŠSILAVINIMĄ

Pagal išsilavinimą didžiąją dalį lankytojų, kaip ir ankstesniais metais, sudarė lankytojai su viduriniu ir žemesniu išsilavinimu. 2007 m. šie asmenys sudarė 62% visų JDC klientų, 2008 m. - 59%, o 2009 – 49%. Taip pat pastebima, kad daugėja lankytojų su aukštuoju išsilavinimu (2009 m. - 33%, 2008 m. - 24%, 2007 m. - 13%), tačiau mažėja klientų, turinčių aukštesnįjį išsilavinimą (2009 m. - 1%, 2008 m.- 6 %, 2007 m. - 2%). Lyginant 2008 m. ir 2009 m., padaugėjo profesinį išsilavinimą turinčių asmenų (2009 m. – 17%, 2008 m. - 11%).

RESPONDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL UŽIMTUMĄ

Lyginant pastarųjų metų atliktų apklausų duomenis, matomi gana ryškūs pokyčiai respondentų pasiskirstyme pagal užimtumą. Tarp JDC klientų 2008 m vyravo studentai (55%), tuo tarpu 2009 m. į JDC dažniausiai kreipdavosi nedirbantys ir registruoti darbo biržoje asmenys (48%) ir moksleiviai (40%). 

RESPONDENTŲ LANKYMASIS JAUNIMO DARBO CENTRE

Atlikus apklausą paaiškėjo, kad 2009 m. didžiąją dalį klientų sudarė pirmą kartą JDC apsilankę asmenys - 69% (2008 m. - 33%, 2007 m. – 24%). Gerokai sumažėjo kelis kartus per savaitę apsilankiusių asmenų skaičius (2009 m. – 5%, 2008 m. – 23%, 2007 m. - 30%) bei kartą per mėnesį ar dažniau apsilankiusių asmenų skaičius (2009 – 5%, 2008 m. - 11%, 2007 m. - 22%). Prie pažymėto atsakymo „Kita“ buvo nurodyta, jog klientai lankėsi JDC pagal poreikį ar kelis kartus per metus.

INFORMACIJOS APIE JAUNIMO DARBO CENTRĄ ŠALTINIAI

Atlikus apklausą paaiškėjo, kad 2009 m. daugiausiai respondentų apie JDC sužinojo mokymosi įstaigose, tai nurodė 35% respondentų (2008 m. - 28%, 2007 m. - 23%). Tai, kad apsilankyti JDC paskatino Darbo biržos specialistai, pažymėjo 28% apklaustųjų (2008 m. - 13%, 2007 m. - 21%). Lyginant paskutinių metų duomenis, pastebima, kad didėja klientų, sužinojusių apie JDC apsilankymo centre metu, skaičius (2009 m. - 17%, 2008 m. - 11%, 2007 m. - 7%). Ženkliai sumažėjo informacijos sklaida iš draugų ir pažįstamų (2009 m. - 13%, 2008 m. - 31%, 2007 m. - 42%).

RESPONDENTŲ LANKYMOSI JAUNIMO DARBO CENTRE TIKSLAI

2009 m. atlikus apklausą paaiškėjo, kad dažniausiai asmenys lankosi JDC siekdami susirasti darbą (2009 m. - 36%, 2008 m. - 55%, 2007 m. - 57%). Sumažėjo lankytojų, kurie lankėsi norėdami pakeisti darbą (2009 m. - 5%, 2008 m. - 10%, 2007 m. - 24%). 2009 m. kitais lankymosi JDC tikslais 30% respondentų įvardino kaip: pasinaudoti individualia konsultacija - 6%, sužinoti apie įsidarbinimo galimybes užsienyje - 6%, dalyvauti rengiamuose užsiėmimuose ir renginiuose - 6%, pasirašyti CV arba motyvacinį laišką - 5%, pasinaudoti internetu - 3%, psichologų konsultacijomis ir testavimais - 2%,  pasinaudoti PIC/SIP sistemos kompiuteriu - 1%, užsiregistruoti į Darbo biržą - 1%.

NAUDINGIAUSIOS JAUNIMO DARBO CENTRO PASLAUGOS

Atliekant tyrimą norėta išsiaiškinti, kaip JDC lankytojai vertina teikiamas paslaugas bei įsidarbinimo pasirengimą skatinančias priemones. Nustatyta, jog geriausiai vertinamos šios JDC paslaugos ir priemonės: motyvaciniai seminarai nekvalifikuotam jaunimui, darbo paieškos proceso užsiėmimai, informacija apie situaciją darbo rinkoje bei informacijos paiešką internete.

JAUNIMO DARBO CENTRO KLIENTŲ SIŪLYMAI

Į klausimą, kokios informacijos trūksta JDC, dauguma lankytojų, kaip ir kasmet, teigė, kad nieko netrūksta. Tačiau, kai kurie klientai pageidavo:

 • Galimybės naudoti elektronines asmenines laikmenas perkeliant informaciją (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir pan.) į JDC kompiuterį;
 • Daugiau darbo pasiūlymų 14 – 16 m. jaunimui;
 • Daugiau ir įvairesnių seminarų.

JAUNIMO DARBO CENTRO PASLAUGŲ VERTINIMAS

Didžioji dalis JDC lankytojų, kaip kasmet, paslaugas vertino labai gerai (2009 m. - 49%, 2008 m. - 51%, 2007 m. - 62%), ir gerai (2009 m. - 41%, 2008 m. - 37%, 2007 m. - 31%). 2009 m. (kaip ir 2008 m. bei 2007 m.), JDC paslaugas vertinančių blogai arba labai blogai nebuvo.

Išvados

 1. 2009m. JDC dažniau lankėsi moterys.
 2. JDC lankytojų daugumą sudarė miesto gyventojai.
 3. Didžiąją dalį lankytojų sudarė 18 – 25 m. amžiaus asmenys.
 4. Daugiausia klientų turėjo vidurinį ar žemesnį išsilavinimą.
 5. Dažniausiai į JDC kreipėsi nedirbantys ir registruoti Darbo biržoje asmenys bei moksleiviai.
 6. Dauguma JDC lankytojų Jaunimo darbo centre apsilankė pirmą kartą.
 7. Mokymosi įstaigos ir Darbo birža yra pagrindiniai lankytojų informacijos apie JDC šaltiniai.
 8. Pagrindinis klientų lankymosi JDC tikslas – susirasti darbą.
 9. Tiriant JDC teikiamų paslaugų ir priemonių vertinimą, paaiškėjo, kad naudingiausios paslaugos ir priemonės yra:
  • Motyvaciniai seminarai nekvalifikuotam jaunimui;
  • Darbo paieškos proceso užsiėmimai;
  • Informacija apie situaciją darbo rinkoje;
  • Informacijos paieška internete.
 10. Apklausos metu JDC lankytojai teigė, jog teikiamų paslaugų pakanka ir jas vertina labai gerai arba gerai. Paslaugas vertinančių blogai arba labai blogai nebuvo.
Sąrašas