Per kiek laiko reikia užsiregistruoti darbo biržoje?
Terminas,  per kurį reikia įsiregistruoti teritorinėje darbo biržoje, teisės aktais nėra apibrėžtas. Tai galite padaryti Jums patogiu laiku. Bet atkreiptinas dėmesys, jog  asmenys, kurie buvo atleisti iš darbo ar valstybės tarnautojų pareigų nesant darbuotojo ar valstybės tarnautojo kaltės, dėl nepriklausančių nuo asmens aplinkybių ir darbdavio bankroto ...
Daugiau atsakymų
Apie mus 
 

 

Jaunimo darbo centro logotipas

      

Šiuo metu Lietuvoje veikia 45 Jaunimo darbo centrai (trumpiau – JDC), kuriuose aptarnaujami darbo ieškantys ir profesinę karjerą planuojantys jauni asmenys iki 29 metų amžiaus bei darbdaviai, siekiantys įdarbinti jaunus asmenis.

Jaunimo darbo centrai priklauso teritorinių darbo biržų struktūriniams padaliniams – Jaunimo darbo centro skyriams, kuriems vadovauja skyrių vedėjai (žr. skyriuje „Kontaktai“).

 

Jaunimo darbo centrų tinklas Lietuvoje

 • 1999-2009 m. Lietuvoje apskričių centruose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje) bei Naujoje Akmenėje buvo įsteigta 11 Jaunimo darbo centrų.

 • 2013 m. liepos 1 d. Jaunimo darbo centrų tinklas išplėstas, papildomai įsteigiant 11 Jaunimo darbo centrų Lazdijuose, Varėnoje, Kaišiadoryse, Palangoje, Vilkaviškyje, Biržuose, Joniškyje, Mažeikiuose, Visagine, Zarasuose, Šalčininkuose (plačiau žr. skyriuje „Istorija“).

 • 2014 m. veiklą pradėjo Jaunimo darbo centrai Jurbarke, Druskininkuose, Jonavoje, Šakiuose, Plungėje, Šilalėje ir Šilutėje.

 • 2015 m. atidaryti Jaunimo darbo centrai Kupiškyje, Pasvalyje, Ukmergėje, Švenčionyse, Kelmėje, Kėdainiuose, Klaipėdoje ir Anykščiuose.

 • Planuojama tolesnė Jaunimo darbo centrų tinklo plėtra. Siekiama, kad paslaugos jaunimui būtų teikiamos kiekvienoje šalies savivaldybėje.

Jaunimo darbo centrų tinklas Lietuvoje (žemėlapis)

 

Misija
Padėti jaunimui sėkmingai pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką ir prisitaikyti prie jos pokyčių. Mokyklos nebaigusiam ir žemą kvalifikaciją turinčiam jaunimui padėti grįžti į švietimo sistemą. Ugdyti jaunimo gebėjimus, reikalingus konkuruoti darbo rinkoje, ir pozityvias nuostatas mokymuisi visą gyvenimą.


Svarbiausieji uždaviniai:

 • užtikrinti darbo rinkos paslaugų teikimą jauniems asmenims ir juos siekiantiems įdarbinti darbdaviams, naudojant kūrybiškas, inovatyvias ir tikslinėms jaunimo grupėms veiksmingas strategijas, metodus ir priemones;

 • didinti jaunimo užimtumą ir socialinę integraciją.

Veiklos principai:

 • bendradarbiavimo – vykdomas bendravimas su jaunimo užimtumo problemas sprendžiančiomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, darbdaviais;

 • kokybės ir individualizavimo – teikiama išsami ir aktuali informacija jaunimui, orientuota į jauno asmens pageidavimus, individualius poreikius bei situaciją;

 • kompleksiškumo – jaunimo užimtumo klausimai sprendžiami, atsižvelgiant į darbo ieškančių jaunų asmenų socialines problemas ir taikant jų užimtumo galimybėms padidinti būtinas priemones;

 • lygių galimybių ir nediskriminavimo – visiems jauniems asmenims, siekiantiems užimtumo, sudaromos vienodos sąlygos pasinaudoti darbo rinkos paslaugomis, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos;

 • prieinamumo – paslaugos teikiamos nemokamai, registracija nėra privaloma, kuriama draugiška, jaunimui patraukli atmosfera;

 • savarankiškumo skatinimo – padedama darbo ieškantiems jauniems asmenims savarankiškai priimti sprendimus, siekiant užimtumo, stiprinama jų motyvacija aktyviai ieškoti darbo ar mokytis, lavinami įgūdžiai, padedantys įveikti sunkumus įsidarbinant, vykdant darbo paiešką.


Veikla:

 • Teikiame informavimo paslaugas jaunimui ir darbdaviams. Sudarome sąlygas naudotis internetu darbo paieškai.

 • Konsultuojame darbo biržoje registruotus jaunus asmenis individualiai, grupėmis, nuotoliniu būdu.

 • Padedame jauniems darbo ieškantiems ir profesinę karjerą planuojantiems asmenims:
  • pasirinkti profesiją, planuoti karjerą;
  • apsispręsti dėl persikvalifikavimo, mokymosi ir aktyvios darbo paieškos;
  • parengti gyvenimo aprašymą (CV) ir kitus darbo paieškai reikalingus dokumentus, pasirengti pokalbiui su darbdaviu;
  • mokytis aktyvios darbo paieškos būdų, ugdyti, naudotis elektroninėmis paslaugomis.

 • Organizuojame:
  • mokymus jauniems bedarbiams;
  • jaunimo darbo muges;
  • informacinius renginius, atvirų durų dienas, renginių akcijas ir kt. priemones mokiniams ir studentams, absolventams ir jaunimui, neturinčiam kvalifikacijos;
  • užsiėmimus nemotyvuotiems, socialinę atskirtį patiriantiems jauniems asmenims;
  • jaunimo informavimą apie savarankiškos veiklos organizavimą, verslumo pagrindus;
  • susitikimus, diskusijas, forumus, konferencijas ir pan. su darbdaviais, jaunimo organizacijomis, švietimo įstaigomis, socialiniais partneriais, skirtus jaunimo problemų sprendimui.

 • Bendradarbiaujame:
  • su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis;
  • su darbdaviais, vietos savivaldos organais, verslo organizacijomis, mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais, kt. jaunimo problemas sprendžiančiomis organizacijomis, rengiant bendras priemones, jaunimo užimtumo galimybėms didinti;
  • su organizacijomis, atliekančiomis darbo rinkos, profesinio mokymo paklausos ir kitus tyrimus;

 • Sudarome galimybes darbdaviams ir kt. partneriams viešinti jų teikiamas paslaugas jaunimui.

 • Dalyvaujame inicijuojant, rengiant ir įgyvendinant projektus, skirtus jaunimo užimtumo ir socialinės integracijos gerinimui.

Jaunimo darbo centrų koordinavimas

Jaunimo darbo centrų veiklą koordinuoja, metodinę pagalbą teikia Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius.

Atsakingas specialistas:

Eglė Švabauskienė, tel. (8 5) 236 0790, el. p. egle.svabauskiene@ldb.lt

 

Laukiame jūsų pastabų, atsiliepimų, komentarų ir klausimų.

Informacija atnaujinta: 2018.02.01 11:04