Dažniausiai užduodami klausimai

Klausimų santrauka

Klausimai - atsakymai

Kurioje darbo biržoje reikėtų registruotis, jei gyvenamoji vieta deklaruota viename mieste, o gyvenu kitame?
Registruotis darbo biržoje galima tame mieste, kuriame šiuo metu gyvenate. Vadovaujantis Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473, 7 punktu, teritorinės darbo biržos registruoja darbo ieškančius asmenis, kurie gyvena jų nurodytoje gyvenamojoje vietoje, esančioje teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje.
Ar gali gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką ką tik studijas baigęs ir darbo biržoje užsiregistravęs studentas?
Jeigu neturėjote darbo santykių bent 18 mėnesių, o tik baigėte mokslus, nedarbo socialinio draudimo išmoka Jums nepriklauso, nes neturite sukaupęs reikiamo nedarbo draudimo stažo. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymui, darbo biržoje užsiregistravę asmenys nebeturi laukti 6 mėnesių registracijos darbo biržoje termino, kad galėtų kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės Socialinės paramos skyrių dėl socialinės pašalpos. Vadovaujantis Nedarbo socialinio draudimo įstatymu, nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama, jeigu iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos asmuo turi ne mažesnį kaip 18 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 36 mėnesius.
Studijuoju dieniniame skyriuje. Ar galiu registruotis darbo biržoje?
Taip, studentai gali registruotis darbo biržoje. Tačiau bedarbio statusas suteikiamas tik tiems studentams, kurie nesimoko pagal dieninę mokymo formą.
Esu bedarbis. Norėčiau sužinoti, ar man susirgus priklausytų nemokamas gydymas ligoninėje, ar turėčiau visas gydymo išlaidas apmokėti pats?
Susirgus nemokamas gydymas būtų teikiamas tik tokiu atveju, jeigu Jūs būtumėte registruotas darbo biržoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punktu, valstybės lėšomis sveikatos draudimu yra draudžiami nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, užsiregistravę gyvenamosios vietos darbo biržoje kaip norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą.
Neturiu nuolatinio darbo, bet kartais užsidirbu pinigų pagal autorinę darbo sutartį. Ar darbo biržoje man gali suteikti bedarbio statusą?
Sudarius autorinę sutartį ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, Jūs netektumėte bedarbio statuso ir registracija darbo biržoje būtų nutraukta. Sudarius autorinę sutartį trumpesniam laikotarpiui, bedarbio statusas (taip pat ir nedarbo draudimo išmoka, jeigu ji būtų skirta) būtų sustabdomas, o išnykus sustabdymą sąlygojusioms aplinkybėms, atstatomas. Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje, bedarbiai – nedirbantys darbingo amžiaus darbingi asmenys, kurie nesimoko pagal dieninę ar nuolatinę mokymo formą, įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravo teritorinėje darbo biržoje kaip darbo ieškantys asmenys ir yra pasirengę dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Taip pat, kaip nurodyta Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473, 24 punkte, registracija darbo biržoje nutraukiama asmeniui įsidarbinus, įregistravus ūkį Ūkininkų ūkių registre, pradėjus individualią veiklą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, arba įsigijus verslo liudijimą ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Per kiek laiko reikia užsiregistruoti darbo biržoje?
Terminas,  per kurį reikia įsiregistruoti teritorinėje darbo biržoje, teisės aktais nėra apibrėžtas. Tai galite padaryti Jums patogiu laiku. Bet atkreiptinas dėmesys, jog  asmenys, kurie buvo atleisti iš darbo ar valstybės tarnautojų pareigų nesant darbuotojo ar valstybės tarnautojo kaltės, dėl nepriklausančių nuo asmens aplinkybių ir darbdavio bankroto atveju, ir asmenys kurie baigė privalomąją nuolatinę pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba buvo atleisti iš šių tarnybų ištarnavę ne mažiau kaip pusę nustatyto laiko, turi teisę gauti nedarbo draudimo išmoką, kai jie įsiregistruoja teritorinėje darbo biržoje, ne vėliau kaip per 6 kalendorinius mėnesius po paleidimo iš privalomosios nuolatinės pradinės karo tarnybos ar alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos. Be to, pagal Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalį yra grupė asmenų, kurie laikomi papildomai darbo rinkoje remiamais, jei kreipiasi į darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėn.: pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją; grįžę iš laisvės atėmimo vietų ir kurių laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai; priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas; prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas; grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų).
Ar nedarbo draudimo išmoka skiriama iš darbo išėjus savo noru, arba šalių susitarimu?
Taip, išmoka skiriama, bet tik tiems bedarbiams, kurie iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėn. Nedarbo draudimo išmokos dydis apskaičiuojamas kiekvienam asmeniui individualiai, nes jis priklauso nuo bedarbiui priklausiusių draudžiamųjų pajamų, valstybės remiamų pajamų ir kitų veiksnių.
Kur galėčiau sužinoti visą savo nedarbo draudimo stažą?
Galite kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (SODRA).
Per kiek laiko yra skiriama nedarbo socialinio draudimo išmoka?
Nedarbo socialinio draudimo išmoka paprastai skiriama nuo aštuntos po įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Bedarbiams, atleistiems iš darbo dėl darbuotojo kaltės, nedarbo draudimo išmoka skiriama praėjus 3 kalendoriniams mėnesiams nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Bedarbiams, atleistiems iš darbo (tarnybos) ir gavusiems išeitinę kompensaciją, nedarbo draudimo išmoka skiriama praėjus tiek kalendorinių mėnesių po darbo sutarties nutraukimo, už kiek mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija buvo išmokėta. Bedarbiams, gaunantiems ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą, paskirtą iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos, nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau, negu baigiasi šių pašalpų mokėjimo laikas.
Baigiau studijas vasarą. Rudenį tęsiu magistrantūros studijas arba dirbsiu. Ar verta stoti į darbo biržą tik tam, kad nereikėtų mokėti PSD – privalomojo sveikatos draudimo mokesčio?
Net jei studijas baigėte vasarą, iki rugpjūčio 31 d. (imtinai) PSD mokesčio Jums mokėti nereikės. Pasibaigus šiam laikotarpiui, jei neįstosite mokytis toliau, nepateksite į valstybės lėšomis draudžiamųjų sąrašus, arba jei neįsidarbinsite, turėsite savarankiškai mokėti PSD įmokas. Jei nuspręsite tęsti nuolatines studijas, būsite draudžiami valstybės ir patiems nereikės mokėti PSD įmokų Tuo tarpu nuolatinių (dieninių) skyrių studentų, kurie studijas baigė ir diplomus įgijo sausio, vasario, kovo arba balandžio mėnesiais arba dėl kokių nors priežasčių iš viso jas nutraukė, draustumas PSD valstybės lėšomis baigėsi studijų baigimo arba nutraukimo mėnesio paskutinę dieną imtinai. Pavyzdžiui, jei studentas diplomą gavo, iš mokymo įstaigos buvo pašalintas arba studijas nutraukė savo noru vasario mėnesį, jo PSD valstybės lėšomis galiojo iki paskutinės vasario mėnesio dienos. Tie moksleiviai ar studentai, kurie šiemet dar nebaigė mokslų arba nuolatinių (dieninių) studijų, valstybės lėšomis PSD bus apdrausti ir kitais mokslo metais. Daugiau informacijos visais PSD įmokų mokėjimo tvarkos klausimais gali suteikti Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Ar darbo birža gali padėti įsidarbinti užsienyje?
Siekiant plėtoti laisvą darbuotojų judėjimą Europos ekonominėje erdvėje yra sukurtas Europos užimtumo tarnybų tinklas – EURES. Daugiau informacijos gali suteikti teritorinių darbo biržų patalpose įsikūrę EURES patarėjai šiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Tauragėje, Alytuje, Lazdijuose ir Pasvalyje.
Jeigu į darbo biržą registruojuosi internetu, ar man vis tiek reikia vykti į darbo biržą ir ten registruotis?
Asmenys gali įsiregistruoti pasirinktoje teritorinėje darbo biržoje interneto svetainėje www.ldb.lt  prieinama e. paslauga „Išankstinė registracija darbo biržoje“. Įsiregistravusieji internetu per 5 darbo dienas su  nurodytais dokumentais turi atvykti į teritorinę darbo biržą registracijos faktui patvirtinti. Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-359 redakcija) (Žin., 2009, Nr. 95-4044, Nr. 89-4744) nurodo, kokius dokumentus turi pateikti asmenys registruodamiesi teritorinėje darbo biržoje.
Įsidarbinau. Per kiek laiko reikia apie tai pranešti darbo biržai? Reikia skambinti ar nuvykti į įstaigą?
Per 3 darbo dienas privalote informuoti teritorinę darbo biržą apie įsidarbinimą. Tai padaryti galite ir elektroniniu būdu. Teritorinių darbo biržų elektroninio pašto adresus galite rasti adresu http://www.ldb.lt/TDB.
Pamečiau bedarbio atmintinę. Ką man daryti?
Prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį specialistą teritorinėje darbo biržoje, kurioje esate registruotas.
Kokio amžiaus asmuo gali registruotis darbo biržoje?
Registruotis teritorinėse darbo biržose gali VISI asmenys nuo 14 metų – ne tik siekiantys įgyti bedarbio statusą, bet ir kiti: dirbantys ir norintys pakeisti turimą darbą, besimokantys, pensinio amžiaus. Pažymėtina, jog bedarbio statusas suteikiamas asmenims nuo 16 metų iki Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus (atitinkantiems kitas bedarbio apibrėžimo sąlygas, numatytas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme).
Užsiregistravau darbo biržoje studijuodamas magistrantūrą (dieniniame skyriuje), bet dabar studijas nutraukiau. Ar reikia iš naujo registruotis arba pranešti, kad perregistruotų kaip bedarbį?
Studijuodamas pagal nuolatinę mokymo formą buvote registruotas ne kaip bedarbis, o kaip darbo ieškantis asmuo.  Pasikeitus duomenims, nurodytiems Darbo ieškančio asmens kortelėje, privalote per 3 darbo dienas nuo naujų aplinkybių atsiradimo dienos apie tai pranešti teritorinei darbo biržai. Darbo ieškančių asmenų registravimą reglamentuoja Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-359 redakcija) (Žin., 2009, Nr. 95-4044, Nr. 89-4744).
Netekau darbo. Turiu 3 metų darbo stažą, bet jis įgytas ne vienoje darbo vietoje. Ar galėsiu gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką?
Nedarbo draudimo stažas nebūtinai turi būti įgytas vienoje darbovietėje. Jis taip pat neturi būti nepertraukiamas. Svarbu, kad reikiamas stažas būtų įgytas per paskutinius 30 mėnesių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimais, teisę į nedarbo draudimo išmoką turi bedarbiais teritorinėje darbo biržoje įsiregistravę apdraustieji, kuriems teritorinė darbo birža nepasiūlė darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir jeigu jie iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių.