Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas "Atrask save" 

Lietuvos darbo birža > Informacija > ES investicijos > Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas "Atrask save"
 

ESF parama

Projekto „Atrask save“  tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2015-09-21–2018-09-30.

Projekto vertė: 25.583.761,01 eurų, iš kurių 23.509.401,77 eurų – Europos socialinio fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšos ir 2.074.359,24 eurų – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto dalyvių skaičius: 35.635 asmenų.

Projekto vykdytojas: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: 10 teritorinių darbo biržų, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 58 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos (Jaunimo garantijų iniciatyvos partneriai).

Lietuvos darbo birža ir teritorinės darbo biržos teikia garantijas 16–29 m. amžiaus bedarbiams, kurie nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra užsiregistravę darbo biržoje (toliau – jauni bedarbiai), nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų skatinimo.

Veiklos nepasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams (18 tūkst. asmenų):

 1. Su jaunimu dirbančių specialistų – koordinatorių užsiėmimai;
 2. Grupiniai užsiėmimai (16 temų pagal individualius dalyvio poreikius);
 3. Darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas, individualios psichologo konsultacijos;
 4. Paslaugų paketas į samdomą darbą orientuotiems jaunuoliams: teoriniai supažindinimo su darbo rinka užsiėmimai, vizitai į įmones, susitikimai su darbdaviais, 20 dienų praktika pasirinktoje įmonėje, mentorystė;
 5. Paslaugų paketas į švietimo sistemą orientuotiems jaunuoliams: teoriniai supažindinimo su švietimo sistema užsiėmimai, vizitai į švietimo įstaigas, supažindinimas su dominančia profesija – šešėliavimas;
 6. Paslaugų paketas į savarankiškos veiklos pradėjimą orientuotiems jaunuoliams: savarankiškos veiklos pagrindų mokymai, gerųjų praktikų pristatymai, susitikimai su smulkiaisiais verslininkais;
 7. Išvažiuojamieji seminarai – patyriminiai mokymai savęs įsivertinimui, komandos formavimo ir bendravimo įgūdžių stiprinimui;
 8. Motyvaciniai renginiai „Pradėk formuoti savo ateitį pats“;
 9. Siauros srities specialistų užsiėmimai;
 10. Kompetencijų aplankas;
 11. Profesinio orientavimo paslauga (Infobusas);
 12. Skolų valdymo konsultacija.

Veiklos pasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams (5 tūkst. asmenų):

 1. Papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas: laiko planavimo, streso valdymo ir kt. mokymai, vizitai į įmones, susitikimai su darbdaviais;
 2. Neformalus profesinis mokymas (2.500 asmenų, dalyvavusių papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdyme);
 3. Siauros srities specialistų užsiėmimai;
 4. Kompetencijų aplankas;
 5. Profesinio orientavimo paslauga (Infobusas);
 6. Skolų valdymo konsultacija.

Veikla pasirengusiems ir nepasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams (635 asmenys):

 1. Iki 3 mėn. trunkančios savanoriškos veiklos atlikimas pasirinktoje ne pelno siekiančioje organizacijoje (dalyvavimas „Jaunimo savanoriškoje tarnyboje);

Jaunimo reikalų departamentas ir jo Jaunimo garantijų iniciatyvos partneriai teikia garantijas 15–29 m. amžiaus nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui, kuris nėra registruotas darbo biržoje (toliau – neaktyvūs jaunuoliai), nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų skatinimo.

Veiklos neaktyviems jaunuoliams (12 tūkst. asmenų):

 1. Socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos (vaiko minimalios priežiūros; pagalbos pažįstant save; socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo; motyvavimo; informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes; įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą; tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritorinėms darbo biržomis):
 2. Siauros srities specialistų teikiamos paslaugos;
 3. Iki 3 mėn. trunkančios savanoriškos veiklos atlikimas pasirinktoje ne pelno siekiančioje organizacijoje – dalyvavimas „Jaunimo savanoriškoje tarnyboje“ (2.000 asmenų).

Veiklos pavadinimas

Planuojamas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos šio projekto finansavimui (Eur)

Nuo projekto pradžios iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. priemonėje dalyvavusių asmenų skaičius

Nuo projekto pradžios iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. panaudotos lėšos (Eur)

Iš viso:

JRD

LDB

35635

12000

23635

25583761

4103377

21480384

44698

7396

37302

24688810

4090713

20598097

Socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos neaktyviems jauniems žmonėms

12000

3847336

7396

2021924

Savanoriška veikla:

Neaktyvių NEET

TDB registruotų asmenų

 

2000

635

198065

 

899

741

1221429

Su jaunimu dirbantys specialistai - Koordinatoriai

18000

2722739

31148

2459108

Grupiniai užsiėmimai 16-29 metų nepasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

18000

2643617

19476

2607730

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas

18000

239975

18659

228134

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių orientuotų į samdomą darbą, supažindinimas su darbo rinka

12600

8134430

12560

7501017

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į dalyvavimą švietimo sistemoje, supažindinimas su švietimo sistema

2700

243501

2802

239974

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į savarankiškos veiklos pradėjimą, supažindinimas su savarankiškos veiklos pradėjimu

2700

313376

2678

285946

Išvažiuojamieji seminarai savęs įsivertinimui 16-29 metų nepasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

18000

1198630

13214

1012559

Papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo įgyvendinimas 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

5000

387696

5505

375375

Neformalus profesinis mokymas 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

2500

2302074

1859

2254552

Motyvaciniai renginiai „Pradėk formuoti savo ateitį pats“

8415

1273933

8603

1217767

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindama projektą „Atrask save“, jaunimui siūlo jų poreikius atitinkančias paslaugas, kurias įsigijo iš dešimties skirtingų mokymus ir konsultacines paslaugas teikiančių paslaugų teikėjų.

35 635 nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių siūlomos paslaugos, kurios padės jiems pasirengti integracijai į darbo rinką, motyvuos pasirinkti profesiją ir jos siekti ar pradėti savarankišką veiklą.

Kviečiame socialinius partnerius – darbdavių, savivaldybių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus dalyvauti projekto „Atrask save“ veiklų kokybės stebėsenos procese viešumui ir skaidrumui didinti.

Besidominčius projekto veiklomis prašome kreiptis į projekto administravimo grupę https://www.jaunimogarantijos.lt/lt/kontaktai/33/projekto-atrask-save-administracija/d1.

 

Daugiau informacijos galite rasti www.jaunimogarantijos.lt.

 

 

Grupinių užsiėmimų organizavimas

Teritorinė darbo birža

Teikėjo pavadinimas

Alytaus TDB UAB "Eurointegracijos projektai" ir UAB "Lyderio grupė"
Kauno TDB UAB "Eurointegracijos projektai" ir UAB "Lyderio grupė"
Klaipėdos TDB UAB "Socialinis institutas", UAB "Lietuvis" ir VŠĮ "Kūrybos slėnis"
Marijampolės TDB UAB "Eurointegracijos projektai" ir UAB "Lyderio grupė"
Panevėžio TDB UAB "Eurointegracijos projektai" ir UAB "Lyderio grupė"
Telšių TDB UAB "Socialinis institutas", UAB "Lietuvis" ir VŠĮ "Kūrybos slėnis"
Šiaulių TDB UAB "Socialinis institutas", UAB "Lietuvis" ir VŠĮ "Kūrybos slėnis"
Tauragės TDB UAB "Socialinis institutas", UAB "Lietuvis" ir VŠĮ "Kūrybos slėnis"
Utenos TDB UAB "Eurointegracijos projektai" ir UAB "Lyderio grupė"
Vilniaus TDB UAB "Eurointegracijos projektai" ir UAB "Lyderio grupė"

 

   Darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimo paslaugos

Teritorinė darbo birža

Teikėjo pavadinimas

Alytaus TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Kauno TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Klaipėdos TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Marijampolės TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Panevėžio TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Telšių TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Šiaulių TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Tauragės TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Utenos TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prakybos, pramonės ir amatų rūmai
Vilniaus TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prakybos, pramonės ir amatų rūmai

 

   Nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į samdomą darbą, supažindinimo su darbo rinka paslaugos

Teritorinė darbo birža

Teikėjo pavadinimas

Alytaus TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies", Vytauto Didžiojo universitetas, Asociacija "Europos judėjimas Lietuvoje", Vilniaus pramonės ir verslo asociacija, VŠĮ "Projektų valdymo ir mokymo centras"
Kauno TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies", Vytauto Didžiojo universitetas, Asociacija "Europos judėjimas Lietuvoje", Vilniaus pramonės ir verslo asociacija, VŠĮ "Projektų valdymo ir mokymo centras"
Klaipėdos TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies", Vytauto Didžiojo universitetas, Asociacija "Europos judėjimas Lietuvoje", Vilniaus pramonės ir verslo asociacija, VŠĮ "Projektų valdymo ir mokymo centras"
Marijampolės TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies", Vytauto Didžiojo universitetas, Asociacija "Europos judėjimas Lietuvoje", Vilniaus pramonės ir verslo asociacija, VŠĮ "Projektų valdymo ir mokymo centras"
Panevėžio TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies", Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Asociacija "Europos judėjimas Lietuvoje", Vilniaus pramonės ir verslo asociacija, VŠĮ "Projektų valdymo ir mokymo centras"
Telšių TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies", Vytauto Didžiojo universitetas, Asociacija "Europos judėjimas Lietuvoje", Vilniaus pramonės ir verslo asociacija, VŠĮ "Projektų valdymo ir mokymo centras"
Šiaulių TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies", Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Asociacija "Europos judėjimas Lietuvoje", Vilniaus pramonės ir verslo asociacija, VŠĮ "Projektų valdymo ir mokymo centras"
Tauragės TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies" ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Utenos TDB VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras ir UAB Vilniaus kooperacijos kolegija
Vilniaus TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies", Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Asociacija "Europos judėjimas Lietuvoje", Vilniaus pramonės ir verslo asociacija, VŠĮ "Projektų valdymo ir mokymo centras"

 

   Nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į dalyvavimą švietimo sistemoje, supažindinimo su švietimo sistema paslaugos

Teritorinė darbo birža

Teikėjo pavadinimas

Alytaus TDB UAB "SDG"
Kauno TDB UAB "SDG"
Klaipėdos TDB UAB "SDG"
Marijampolės TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies", Vytauto Didžiojo universitetas
Panevėžio TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies", Vytauto Didžiojo universitetas
Telšių TDB VŠĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
Šiaulių TDB VŠĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
Tauragės TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies", Vytauto Didžiojo universitetas
Utenos TDB UAB "SDG"
Vilniaus TDB VŠĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

 

 Pasirengusių darbo rinkai bedarbių papildomų gebėjimų ir kompetencijos ugdymo paslaugos

Teritorinė darbo birža

Teikėjo pavadinimas

Alytaus TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Kauno TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Klaipėdos TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Marijampolės TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Panevėžio TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Telšių TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Šiaulių TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Tauragės TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Utenos TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Vilniaus TDB UAB "Inlinen" ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į savarankiškos veiklos pradėjimą, supažindinimo su savarankiškos veiklos pradėjimu paslaugos

Teritorinė darbo birža

Teikėjo pavadinimas

Alytaus TDB UAB "Inlinen" ir Panevėžio kolegija
Kauno TDB UAB "Inlinen" ir Panevėžio kolegija
Klaipėdos TDB UAB "Inlinen" ir Panevėžio kolegija
Marijampolės TDB UAB "Inlinen" ir Panevėžio kolegija
Panevėžio TDB UAB "Inlinen" ir Panevėžio kolegija
Telšių TDB UAB "Inlinen" ir Panevėžio kolegija
Šiaulių TDB UAB "Inlinen" ir Panevėžio kolegija
Tauragės TDB UAB "Inlinen" ir Panevėžio kolegija
Utenos TDB UAB "Inlinen" ir Panevėžio kolegija
Vilniaus TDB UAB "Inlinen" ir Panevėžio kolegija

 

   Išvažiuojamųjų seminarų savęs įsivertinimui organizavimo paslaugos

Teritorinė darbo birža

Teikėjo pavadinimas

Alytaus TDB UAB "Žmogaus studijų centras" ir UAB Kazimiero Simonavičiaus universitetas
Kauno TDB UAB "Eurointegracijos projektai" ir UAB "Lyderio grupė", AB "Sarbeka ir Ko"
Klaipėdos TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies" ir Vytauto Didžiojo universitetas
Marijampolės TDB UAB "Žmogaus studijų centras" ir UAB Kazimiero Simonavičiaus universitetas
Panevėžio TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies" ir Vytauto Didžiojo universitetas
Telšių TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies" ir Vytauto Didžiojo universitetas
Šiaulių TDB UAB "Žmogaus studijų centras" ir UAB Kazimiero Simonavičiaus universitetas
Tauragės TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies" ir Vytauto Didžiojo universitetas
Utenos TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies" ir Vytauto Didžiojo universitetas
Vilniaus TDB UAB "ETKC", UAB "ULA Technologies" ir Vytauto Didžiojo universitetas

 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 
  

Stebėsenos rodikliai iki 2018-09-30

 Pasiekti stebėsenos

rodikliai iki 2018-08-31

15-29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje- 35.635

 44698 asm.

15-29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 8.000 25-29 metų asmenų

20102 asm.

Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje (75 proc.)

 79 proc.

Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės (50 proc.)

 44 proc.

Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (50 proc.)

 47 proc.

Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje (50 proc.)

 84 proc.

Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės (32 proc.)

 34 proc.

Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (26 proc.)

 37 proc.

Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijoje (35 proc.)

 90 proc.

Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotės (30 proc.)

 31 proc.

Nestudijuojantys ir nesimokantys neaktyvūs dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (10 proc.)

 42 proc.

Informacija atnaujinta: 2018.09.12 12:27