Praleisti naršymo saitus
Paslaugos
Informavimas telefonu
Darbdaviams
Elektroninės paslaugos
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Karo prievolininkų įdarbinimo subsidijavimas
Ieškantiesiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
EURES paslaugos
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Profesinė reabilitacija
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Vietinės užimtumo iniciatyvos 

 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų tikslas – steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai įgyvendinami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nedarbo pasekmėms švelninti.

 

 Finansavimas

 Projektų vykdytojams, įgyvendinantiems atrinktus, atitinkančius VUI atrankos kriterijus projektus, skiriama negrąžintina finansinė parama (subsidija), kurios dydis vienai darbo vietai steigti negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių VUI projektų atrankos konkurso paskelbimo dieną.

  •  Darbdaviai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus, išskyrus atvejus, kai įdarbinami neįgalieji (už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidą), – 20 procentų; už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ar 30–40 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidą), – 30 procentų), darbo vietų steigimo (pritaikymo) išlaidų ir įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo teritorinių darbo biržų siųstų asmenų įdarbinimo. Darbdavys savo sprendimu gali nustatyti didesnę, negu nurodyta šioje dalyje, nuosavų lėšų dalį, skiriamą darbo vietų steigimo (pritaikymo) išlaidoms apmokėti.

Darbdaviai, siekiantys gauti subsidiją darbo vietoms steigti, privalo užtikrinti, kad:

  • prašoma subsidija neviršys de minimis pagalbos suteikimo ribos: bendra de minimis pagalbos suma, suteikta tam pačiam paraiškos teikėjui pagal Komisijos reglamentą, negali viršyti 200 000 eurų ribos per trejų finansinių metų laikotarpį, vienam kelių transporto sektoriuje veikiančiam pareiškėjui – 100 000 eurų;

Subsidija darbo vietoms steigti yra skiriama šioms išlaidoms finansuoti:

•    įrengimams, įrangos, techninės pagalbos priemonėms (neįgaliesiems) ir kitoms darbo priemonėms, reikalingoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;

   patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti. Subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 procentų visos subsidijos dydžio.

Subsidijos gavėjas privalo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti, steigiant darbo vietą ar ją pritaikant, buvo naudota subsidija, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia subsidijos gavėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo turto įsigijimo, kiekvienais metais pateikdamas darbo biržai draudimą įrodančius dokumentus. Šie draudimą įrodantys dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo draudimo sutarties sudarymo.

Svarbu žinoti

Subsidijos gavėjas, prieš pasirašydamas sutartį, pateikia jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu) – ne mažiau kaip 50 procentų pagal sutartį darbo vietai (-oms) steigti skiriamos subsidijos sumos sutarties galiojimo laikotarpiui.

Subsidijos gavėjas privalo įsteigti naujas darbo vietas ir jas išsaugoti mažiausiai trejus metus nuo darbo vietų įsteigimo. Naujai įsteigtose darbo vietose paramos gavėjas privalo įdarbinti darbo biržos registruotus bedarbius, atitinkančius VUI projekto paraiškoje paramai darbo vietoms steigti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pasirašydamas su jais neterminuotas darbo sutartis.

Parama naujoms darbo vietoms sukurti negali būti pagrindas esamoms darbo vietoms naikinti, įsteigtos, (pritaikytos) darbo vietos neturi sudaryti prielaidų esamo įmonės darbuotojų skaičiaus mažinimui Priemonių įgyvendinimo sutarties galiojimo laikotarpiui.

Paramos gavėjas, panaikinęs įsteigtą darbo vietą, privalo grąžinti teritorinei darbo biržai suteiktą subsidiją tai darbo vietai įsteigti:

·    visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

·    80 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 12–24 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

·    50 procentų subsidijos, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 25–36 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

 

„Vilniaus teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-312 „Dėl Vilniaus teritorinės darbo biržos priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Vilniaus teritorinės darbo biržos priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas.

VUI projektai įgyvendinti 2017 metais

Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2017 m. balandžio  6 d. įsakymu Nr. V- 212 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2017 m.“ patvirtintas finansuojamų iš Užimtumo fondo lėšų 2017 m. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas. 2017 m. Vilniaus teritorinėje darbo biržoje įgyvendinta 12 projektų, įsteigtos 58 naujos darbo vietos, panaudota 738507,91 Eur valstybės paramos lėšų.

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Įmonė, pateikusi paraišką

Įsteigta naujų darbo vietų

1-os darbo vietos kaina (Eur)

Paramos lėšos (Eur)

1.

Medienos apdirbimas

Uždaroji akcinė bendrovė “UKMERGĖS VERSMĖS" LANGŲ CENTRAS

4

9115,00

36460,00

2.

UAB "Genratas" verslo plėtra Šalčininkuose

Uždaroji akcinė bendrovė "Genratas"

1

15200,00

15200,00

3.

MB "Roko virtuvė" gamybinės bazės plėtra, įsteigiant naujas darbo vietas

Mažoji bendrija „Roko virtuvė“

3

8772,26

26316,80

4.

UAB "Jaraks" veiklos plėtra ir naujų darbo vietų įkūrimas

UAB „Jaraks“

6

12897,8

77387,00

5.

Naujų darbo vietų kūrimas UAB „Nirobalt“

UAB „Nirobalt“

6

10589,59

63537,54

6.

Baldų gamybinės įmonės plėtra Vilniaus rajone, Bezdonių miestelyje

UAB „Vildika“

6

15200,00

91200,00

7.

Naujų darbo vietų kūrimas UAB „Termoefektas“

UAB „Termoefektas“

3

13039,55

39118,66

8.

VšĮ „4 RACE“ darbo vietų kūrimo projektas

VšĮ „4Race“

6

14419,09

86514,56

9.

Naujų darbo vietų kūrimas UAB „Litsas“

UAB „Litsas“

7

13962,08

97734,56

10.

Investicijos į naujų darbo vietų steigimą Vilniaus r. sav.

MB „Marktek“

6

15198,00

91188,00

11.

Naujų darbo vietų kūrimas UAB „Altas komercinis transportas“

UAB „ALTAS  komercinis transportas“

7

12305,92

86141,44

12.

UAB „Rorio statyba“ gamybinės bazės plėtra, įsreigiant naujas darbo vietas

UAB „Rorio statyba“

3

9236,44

27709,32

 
 

Įgyvendinti ir kontroliuojami VUI projektai

2018 m. rugsėjo 1 d. kontroliuojamos 154 įsteigtos darbo vietos.

 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų  įgyvendinimo priemonės efektyvumo vertinimas už 2018 metų I pusm.

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų  įgyvendinimo priemonės efektyvumo vertinimas 2017 metais

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonės efektyvumo vertinimas 2016 metais

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonės efektyvumo vertinimas 2015 metais

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonės efektyvumo vertinimas 2014 metais 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai įgyvendinti 2016 metais

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai įgyvendinti 2015 metais

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai įgyvendinti 2014 metais

 

Daugiau informacijos:.

Išsamią informaciją apie vietinių užimtumo iniciatyvų projektus teikia:

Vilniaus rajono skyriaus vyr. specialistė Vilija Voronavičienė, tel. (8 5) 213 9747, vilija.voronaviciene@ldb.lt;

Šalčininkų skyriaus vyr. specialistė Marina Kozlovska, tel. (8 380) 51966, marina.kozlovska@ldb.lt;

Širvintų skyriaus vyr. specialistė Jadvyga Bekasėnienė, tel. (8 382)52652, jadvyga.bekaseniene@ldb.lt;

Švenčionių skyriaus vyr. specialistė Meilutė Savukynė, tel. (8 387)68236, meilute.savukyne@ldb.lt;

Trakų skyriaus vyr. specialistė Genovaitė Nasutavičiūtė, tel. (8 528)55470, genovaite.nasutaviciute@ldb.lt;

Ukmergės skyriaus vyr. specialistė Daiva Lenartavičienė, tel. (8 340) 62461, daiva.lenartaviciene@ldb.lt; 

Klientų aptarnavimo departamento vyr. specialistė Audronė Linkuvienė, tel. (8-5) 250 8039, audrone.linkuviene@ldb.lt.


Informacija atnaujinta: 2018.10.15 09:52