Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimą, darbo santykių reguliavimą, Valstybės registrų įstatymą ir Valstybės tarnautojų registro nuostatus bei Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų apskaitos ir tvarkymo taisykles, ir gebėti juos taikyti praktiškai;
1.3. mokėti valdyti, analizuoti, kaupti, apdoroti, sisteminti, naudoti, apibendrinti informaciją ir duomenis, rengti oficialius dokumentus;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja Darbo biržos personalo konkursų ir atrankų procedūras:
2.1.1. užpildo registre kreipimąsi į Valstybės tarnybos departamentą dėl galimybės skelbti konkursą;
2.1.2. paskelbia registre konkursus;
2.1.3. vykdo pretendentų prašymų ir kitų dokumentų pateikimo per valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą stebėseną, patikrina, ar pateikti dokumentai atitinka reikalavimus;
2.1.4. rengia pranešimų projektus apie konkurso vietą ir laiką;
2.1.5. parengia konkursų dokumentų projektus;
2.1.6. vykdo konkursų komisijų sekretoriaus funkcijas;
2.1.7. skelbia informaciją apie vykdomus konkursus Darbo biržos interneto svetainėje;
2.2. organizuoja atostogų suteikimą Darbo biržos personalui:
2.2.1. paskaičiuoja papildomas kasmetines atostogas, nustato priklausančias kasmetines atostogas kiekvienam tarnautojui ir darbuotojui;
2.2.2. paskaičiuoja atleidimo iš pareigų atveju nepanaudotas kasmetines atostogas kompensacijai gauti;
2.2.3. veda atostogų suteikimo apskaitą;
2.2.4. rengia įsakymų projektus atostogų klausimais;
2.3. rengia ir derina įsakymų dėl konkurso komisijos sudarymo, priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, tarnybinių nuobaudų, tarnybinės veiklos vertinimo, priedų ar priemokų skyrimo, dėl papildomo darbo krūvio ir papildomų funkcijų pavedimo, vienkartinių išmokų mokėjimo ir kitais personalo valdymo klausimais projektus;
2.4. rengia darbo sutarčių projektus;
2.5. rengia įsakymų projektus komandiruočių klausimais;
2.6. organizuoja Darbo biržos personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą;
2.7. organizuoja personalo profesinę saviugdą;
2.8. skaičiuoja tarnybos Lietuvos valstybei stažo ir profesinio darbo patirties stažus Darbo biržos personalui, atlieka jų tikslinimą ir kontrolę;
2.9. kontroliuoja valstybės tarnautojų, kuriems sueina nustatytas pensinis amžius, tarnybos laiką, rengia dokumentų projektus dėl vyresnių nei 65 m. valstybės tarnautojų tarnybos laiko pratęsimo;
2.10. rengia su veiklos vertinimu susijusių dokumentų projektus;
2.11. supažindina Darbo biržos personalą su įsakymais personalo valdymo, atostogų, komandiruočių klausimais, skyriaus nuostatais, pareigybės aprašymu, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais dokumentais Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.12. suveda duomenis į Valstybės tarnautojų registrą jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.13. suveda duomenis į Personalo valdymo informacinę sistemą jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.14. suveda privalomus skelbti duomenis į Darbo biržos interneto svetainę;
2.15. rengia ir siunčia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;
2.16. organizuoja Darbo biržos valstybės tarnautojų pažymėjimų pagaminimą ir išduoda juos, išduoda pažymėjimus darbuotojams;
2.17. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
2.18. renka duomenis, analizuoja, apibendrina ir rengia informaciją bei ataskaitas jo kompetencijos klausimais;
2.19. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.20. dalyvauja sudaromų darbo grupių ir komisijų, susijusių su personalo ir žmogiškųjų išteklių valdymu, veikloje ir organizuoja šių darbo grupių ir komisijų darbą;
2.21. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą Darbo biržos personalui personalo valdymo klausimais;
2.22. apskaito Darbo biržos vadovybės, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiką;
2.23. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Darbo biržos personalo asmens bylas, darbo sutartis ir kitas dokumentų bylas priskirtas dokumentacijos plane;
2.24. atliekant jam pavestas funkcijas bendradarbiauja su kitų Darbo biržos skyrių, Lietuvos darbo biržos, Valstybės tarnybos departamento, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrių ir kitų institucijų ir įstaigų darbuotojais;
2.25. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.26. vykdo vienkartinio pobūdžio Darbo biržos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01