Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
VILNIAUS MIESTO 2-OJO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančiose įstaigose;
1.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Užimtumo rėmimo įstatymu, Socialinių įmonių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, asmens duomenų teisinę apsaugą, sugebėti juos analizuoti ir taikyti praktikoje.
1.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.5. sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. tikrina Vilniaus miesto socialinių įmonių pateiktus mokėjimų prašymus ir prie jų pridedamus reikalingus dokumentų originalus arba oficialiai patvirtintas dokumentų kopijas;
2.2. nustato mokėjimų prašymuose pateiktų kompensuoti išlaidų tinkamumą;
2.3. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl valstybės pagalbos lėšų socialinėms įmonėms mokėjimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar grąžinimo;
2.4. tikrina, ar socialinei įmonei jos priemonėms įgyvendinti skirta valstybės pagalba naudojama vadovaujantis Socialinių įmonių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais reikalavimais;
2.5. analizuoja valstybės pagalbos lėšų poreikio socialinėms įmonėms pagrindimą;
2.6. kontroliuoja, ar Vilniaus miesto socialinės įmonės atitinka teisės aktuose joms keliamus reikalavimus, priima teisės aktuose numatytus privalomus periodiškai teikiamus socialinių įmonių dokumentus (ataskaitas, pažymas);
2.7. nustatyta tvarka patikrina, ar kartu su paraiška gauti valstybės pagalbą pateikti visi teisės aktuose nustatyti dokumentai ir ar juose nurodyta informacija atitinka subsidijai keliamus reikalavimus ir perduoda šiuos dokumentus Departamentui;
2.8. pagal savo kompetenciją patikrina, ar socialinių įmonių prašyme gauti valstybės pagalbą nurodytos išlaidos yra tinkamos kompensuoti, ar laikomasi sutartyse nustatytų įsipareigojimų ir teikia prašymus Darbo biržai;
2.9. vykdo Vilniaus miestui priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje esančiose socialinėse įmonėse planinius ir neplaninius patikrinimus, kontroliuoja sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
2.10. konsultuoja Vilniaus miesto klientus socialinių įmonių administravimo klausimais;
2.11. rengia informaciją, ataskaitas apie socialines įmones;
2.12. pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;
2.13. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl projektų įgyvendinimo, socialinių įmonių administravimo tobulinimo;
2.14. bendradarbiauja su Darbo biržos skyrių, įstaigų darbuotojais, darbdaviais bei kitais socialiniais partneriais socialinių įmonių administravimo klausimais;
2.15. Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus ir/ar pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimu, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veiklose, kitų institucijų organizuojamuose renginiuose;
2.16. laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje bei atsako už suvestų duomenų tikslumą ir atitikimą galiojančioms sutartims ir kitiems dokumentams;
2.17. rengia, saugo ir teisės aktuose nustatyta tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
2.18. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.19. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01