Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
ŠVENČIONIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį ar aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
1.2. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, jaunimo užimtumą, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.
 
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. registruoja darbo ieškančius asmenis:
2.2. patikrina besiregistruojančių ieškančių darbo asmenų dokumentus ir užpildo Darbo ieškančio asmens korteles, įteikia įsiregistravusiems asmenims Darbo ieškančio asmens atmintines;
2.3. formuoja paklausimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Ūkininkų ūkių registrui ir kitoms institucijoms, įstaigoms ar registrams;
2.4. registruoja laisvas darbo vietas, teikiamas internetu, telefonu, susitikimo metu, užpildant ir patikrinant laisvos darbo vietos kortelę ar kitais būdais;
2.5. skelbia viešai registruotas laisvas darbo vietas;
2.6. informuoja bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis  ir praveda informacinius tikslinius susirinkimus apie:
2.6.1. situaciją darbo rinkoje;
2.6.2. įsidarbinimo galimybes ir darbo paieškos metodus;
2.6.3. užimtumo rėmimo ir kitas užimtumui remti skirtas priemones bei dalyvavimo jose sąlygas;
2.6.4. darbo rinkos paslaugas;
2.6.5. apie registracijos darbo biržoje nutraukimo sąlygas, bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, netekimo sąlygas;
2.6.6. apie registracijos darbo biržoje nutraukimo sąlygas, bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, netekimo sąlygas;
2.7. konsultuoja bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis:
2.7.1. individualių poreikių ir profesinių galimybių darbo rinkoje nustatymui, aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų užimtumo priemonių bei darbo rinkos paslaugų pasirinkimui;
2.7.2. bendrojo, profesinio konsultavimo paslaugų teikimui;
2.7.3. teikia konsultavimo paslaugas individualiai, grupėms ir nuotoliniu būdu;
2.8. taiko savęs pažinimo, profesinio tinkamumo nustatymo ir kitus testus, klausimynus, anketas, psichologinio aktyvinimo, socialinės reabilitacijos ir kitas priemones, jas organizuoja ir koordinuoja;
2.9. teikia informavimo paslaugas darbdaviams apie Darbo biržoje įregistruotus sezoninio darbo ieškančius moksleivius (nuo 14 metų) ir studentus (iki 29 metų), jų kvalifikaciją ir kompetencijas;
2.10. jauniems asmenims sudaro sąlygas savarankiškai darbo paieškai, naudojantis internetu bei informacija, esančia atviro informavimo vietose;
2.11. padeda jauniems asmenims parengti ir paskelbti gyvenimo aprašymus pagal vieningą gyvenimo aprašymo formą (Europass CV) ir kitus darbo paieškai reikalingus dokumentus, pasirengti darbo pokalbiui;
2.12. renka informaciją bei informuoja jaunus asmenis apie laisvas darbo vietas, kandidatams keliamus reikalavimus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos darbo rinką reglamentuojančius teisės aktus, profesinės karjeros, savanorystės ir kitokios įsitraukimo į visuomeninę veiklą bei mobilumo programų galimybes, gamybines ir mokomąsias praktikas, stažuotes bei jas organizuojančias institucijas, socialinę ir psichologinę pagalbą teikiančias institucijas, Lietuvos darbo biržos elektronines paslaugas, jaunimo organizacijas ir jų veiklą;
2.13. organizuoja užsiėmimus, mokymus, atvirų durų dienas, informacines akcijas ir kitus renginius tikslinėms jaunų asmenų grupėms, jaunų asmenų tėvams, vykdo jų stebėseną ir vertinimą;
2.14. inicijuoja ir organizuoja susitikimus, diskusijas, forumus, konferencijas su darbdaviais, jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais;
2.15. inicijuoja bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis, darbdaviais, vietos savivaldos organais, verslo organizacijomis, mokymo įstaigomis, bendruomenėmis, socialiniais partneriais, kitomis jaunimo užimtumo problemas sprendžiančiomis organizacijomis, rengiant bendras programas ir priemones, jaunimo užimtumo galimybėms didinti, organizacijomis;
2.16. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, skirtus jaunimo užimtumo didinimui ir socialinei integracijai;
2.17. vykdo darbo ieškančių moksleivių (nuo 14 metų) ir studentų (iki 29 metų) registravimą ir aptarnavimą;
2.18. rengia ataskaitas, kitus dokumentus pagal savo kompetenciją, informaciją apie veiklą;
2.19. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl renginių planų rengimo, juos skelbia viešai;
2.20. vykdo užsiėmimų, mokymų ir kitų renginių dalyvių grįžtamojo ryšio ir kitas apklausas, analizuoja ir vertina apklausų rezultatus;
2.21. rengia medžiagą mokymams ir kitiems renginiams, metodines priemones ir leidinius, programas, dalomąją medžiagą, lankstinukus, informacinius straipsnius;
2.22. dalyvauja rengiant informaciją, skelbiamą jaunimo informacinėje svetainėje www.ldb.lt/jaunimui, socialiniuose tinkluose www.facebook.com/jaunimui, www.facebook.com/VilniausJDC palaikant kitas Lietuvos darbo biržos iniciatyvas teikti informaciją jaunimui;
2.23. tvarko EDBirža informacinėje sistemoje skelbiamus CV, Talentų banko, Senjorų banko klientų sąrašus;
2.24. organizuoja darbo biržoje viešinamos informacijos sklaidą, prižiūri tvarką atviro informavimo zonose, atnaujina medžiagą stenduose bei kitą informaciją;
2.25. vykdo klientų apklausas, apklausų rezultatus, anketų duomenis suveda į EDBirža informacinę sistemą;
2.26. teikia tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, vykdo tinkamų darbuotojų atranką užregistruotų laisvų darbo vietų užpildymui, teikia siūlymus ir rekomendacijas įsidarbinti darbo ieškantiems asmenims;
2.27. vykdo individualios užimtumo veiklos planavimą;
2.28. rengia ir išduoda pažymas bedarbiams, darbdaviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
2.29. priima asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, perduoda juos Skyriaus vedėjui;
2.30. nuolat kelia savo kvalifikaciją;
2.31. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
2.31.1. jo kompetencijos klausimų;
2.31.2. naujų paslaugų jaunimui poreikio ir priemonių veiklos kokybei gerinti, efektyvumui didinti numatymo ir taikymo;
2.31.3. paslaugų jauniems asmenims teikimo formų ir metodų tobulinimo;
2.32. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.33. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01